CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dimarts, 6 de maig de 2014

PLE EXTRAORDINARI del 25-04-14El passat dia 25-4-2014, es va celebrar  un Ple extraordinari en el que es van tractar els següents punts:

En el primer punt es van sortejar el membres que constituiran les meses electorals per a les pròximes eleccions al Parlament Europeu.

En el segon punt, es va aprovar el resum numèric corresponent a la rectificació del padró municipal d’habitants, que ha quedat en 1988 habitants, dels quals 1000 són dones i 988 homes.

El tercer punt era aprovar una modificació de crèdit corresponent a la partida de despeses de contenciosos i jurídics, que tenia  una dotació de 17.000 € i es proposava incrementar-la en 20.000 €.  Per cobrir aquest increment de la partida es proposava la creació d’una nova partida d’ingressos anomenada “multes i sancions” amb una dotació de 14.001 € corresponent a l’import de les sancions imposades a la Fundació, i l’import restant (5.999 €) es proposava treure’l de romanent de tresoreria.
L’alcalde va fer referència als diferents pleits que té oberts l’ajuntament (Cassa, Transcornejo, la Fundació i també un amb Joaquim Rams, pare de la regidora de 100%xB) i va dir que, actualment, pels temps que corren, es normal que en els ajuntaments augmentin aquestes partides perquè tenen més pleits ¿?.
En aquest punt, la regidora de 100%xB es va queixar de les constants al·lusions per part de l’Alcalde al seu pare i a altres membres de la seva família als Plens sense donar-li la oportunitat de contestar, a lo que l’Alcalde li va contestar que no podia parlar perquè el contenciós interposat pel seu pare no estava en cap punt de l’ordre del dia. Considerem que és injust que sigui l’alcalde qui faci pública la existència d’aquest contenciós però que llavors no es pugui parlar d’aquest assumpte per part del nostre grup perquè no estava a l’ordre del dia. Tampoc hi era quan ho va parlar l’alcalde, no?
El nostre grup va votar en contra, no pel fet d’augmentar la partida referent als costos dels diferents contenciosos, si no perquè a  la nova  partida de “multes i sancions”, es va consignar l’import de les sancions imposades a la Fundació Terra Alta Segle XXI quan encara no són definitives perquè encara es poden recórrer, i perquè el nostre grup està totalment en contra de la imposició d’aquestes sancions.

El quart punt tractava de discutir les al·legacions presentades pel grup de CiU i la seva aprovació o desestimació i en conseqüència, aprovar definitivament l’establiment, reglament i memòria justificativa del servei de cangur municipal. En resum, les al·legacions eren 3:
 • La modificació del text en els casos que el mateix feia referència a la dóna, per tal de substituir-lo per expressions “home i dona” o “família”, per tal d’eliminar els estereotips de gènere que contenia el Reglament.
 • La inclusió d’una tarifa diària del servei de cangur, ja que només es preveia una tarifa mensual.
 • La reducció dels requisits per a tal de tenir opció al dret d’us d’aquest servei.

Feta l’exposició per part del regidor de CiU de les al.legacions presentades pel seu grup, l’Alcalde va expressar el seu rebuig al fet de que s’haguèssin formulat al·legacions, entenent que aquestes no aportaven res de nou respecte del que ja es va discutir en Ple, i l’únic que buscaven era “posar pals a les rodes” per tal d’endarrerir la posada en marxa del servei. Amb tot, es proposava acceptar la primera al.legació substituint al text la paraula “dones” per les paraules “dones i homes”, ja que no costava res i les normes contingudes al Reglament no sofrien cap modificació.
Xavier va contestar que això no era cert. Que la regidora de 100%xB va exposar en el seu moment que el text tenia un caire sexista i que es devia canviar, però en cap cas es va parlar al Ple de les altres dos propostes. Que aquestes s’aportaven un cop estudiada a fons la documentació de l’expedient i que l’única manera de poder aportar coses per part de l’oposició en casos en el que es discutien reglaments o serveis determinats era mitjançant al·legacions, donat el poc temps de que l’oposició disposa per al seu estudi quan aquests es porten al Ple, però en cap cas existeix una intenció de retardar l’aprovació d’aquests.
Per part del nostre grup, la nostra regidora va posar de manifest el cas omís que es fa per part de l’equip de govern de les seves intervencions a un Ple anterior relatives als estereotips de gènere continguts al Reglament, limitant-se a riure-se’n dels seus arguments i ridiculitzant-la,  entenent que no és de rebut que es rebutgés la seva proposta de canviar el text del Reglament allà on deia “dones” per “dones i homes” o per “famílies”, i que en canvi, ara s’acceptés la mateixa proposta continguda a les al.legacions formulades pel grup de CiU en termes idèntics, el que és una clara evidencia de que el que es diu per part de la nostra regidora es rebutja deliberadament i sistemàticament. Recordem el ple on es va presentar el reglament del servei de cangur on, un cop feta la intervenció per part de la nostra regidora, la resposta de l’alcalde va ser “ que el seu discurs era per emmarcar” en una clara mofa a la seva intervenció. A més a més, la regidora de 100%xB va invitar als regidors de UPTA a que li diguessin perquè se n’havien rigut d’ella i de la seva intervenció en aquella ocasió, i perquè ho  havien fet novament en aquell moment.
Va continuar dient que la restitució dels drets de la dóna es una cosa molt seriosa, que ha costat molts anys aconseguir-la i que per part de l’equip de govern no se li dóna la importància que té. Que s’aprova perquè “només és canviar la paraula dona per la de home i dona”. Realment el que passa és que no tenen la convicció de que realment cal encara treballar pel tracte que fa la societat en les relacions dona i home.
Per últim, va manifestar que 100%xB votaria a favor de l’acord, ja que encara que considerem que aquesta sol.lució és només una sortida provisional a la manca de places a la llar d’infants, el prioritari per al  nostre grup és donar resposta immediata a aquest problema, encara que vam defensar una altra vegada la necessitat d’ampliar les places de la llar d’infants "Els Carrollets" per donar una resposta definitiva a la manca de places segons la proposta que va presentar al Ple en el seu dia i que va ser rebutjada.
En resposta, va contestar en primer lloc el regidor Joaquim Arrufí dient que ni en aquell moment, ni en aquest ple, ell no va riure del que va dir la regidora de 100%xB, i que tenia molt en compte els drets de les dones.
L’Alcalde va contestar que ell se’n reia per no plorar ja que considerava que la regidora de 100%xB l’havia ofès i que per això en aquell primer moment ni li va contestar. Que ella no era ningú per intervenir d’aquella manera, el que va manifestar repetidament.  En resposta a aquesta afirmació sí que hem de dir que la nostra regidora si que és algú, com a mínim és la representant de 326 bateanes i bateans que la varen votar a ella i al seu grup, i això creiem que l’Alcalde ho hauria de tenir en compte, especialment quan diu que ell és l’Alcalde de tots els bateans.
La resta de regidors de l’equip de govern no va contestar.
Per part nostra no entenem en què se li falta al respecte a l’equip de govern quan es demana que es rectifiqui la forma en que es redacta el text, i més tenint en compte que, posteriorment, l’equip de govern ha reconegut aquest fet, acceptant l’al·legació presentada pel grup municipal de CiU. Potser és perquè no es pot acceptar una proposta defensada per la nostra regidora, encara que sigui “per emmarcar”, però en tot cas, volem destacar que les propostes exposades per qualsevol dels nostres regidors, en aquest cas i en tots els altres, són les propostes de 100%xB, les defensi qui les defensi al Ple.
Finalment les al·legacions es van votar una per una, la primera es va aprovar per unanimitat i la resta es van desestimar, la proposta del servei de cangur es va aprovar amb el vot a favor de tots els Regidors d’UPTA i de 100%xB, i amb el vot en contra de CiU, donat que no es van acceptar dos de les seves al.legacions.

En el cinquè punt es va aprovar l’adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica als ens locals de Catalunya que està adjudicat a Endesa. Aquest acord es manté des de fa temps i els que es va acordar es perllongar-lo.

En el sisè punt es va aprovar el conveni de cessió de la travessera urbana de la carretera C-221 per part del Departament de Territori i Sostenibilitat a l’Ajuntament. Això es fa a conseqüència de la construcció de la nova variant, pel que el tram de l’antiga carretera que passa per dins del poble queda en propietat de l’Ajuntament.
En el ple anterior, aquest punt ja es va presentar però es va posposar perquè el nostre grup de 100%xB va detectar un error en la nomenclatura dels límits del tram de la carretera que hi havia tant en el conveni, com en el informe de l’arquitecte municipal. Aprovar-ho d’aquesta manera podia induir a error en el tram que es cedia, pel que l’Ajuntament va decidir treure el punt per aprovar-lo un cop corregit.

Ara, en aquest ple, un cop detectat l’error en la documentació i presentat nou informe de l’arquitecte municipal  i del conveni, amb l’error esmenat, s’aprova el conveni de cessió per unanimitat.

En el setè punt, es tracta un escrit de Correos arribat a l’Ajuntament en el que s’informa a l’Ajuntament de la reducció dels horaris d’atenció al públic de l’oficina de Correus  a Batea.
A les comarques de la Ribera, la Terra Alta i Priorat, Correos ha reduït els seus serveis, tancant un bon nombre d’oficines. Concretament a la Terra Alta tanca 7 oficines. A Batea, redueix l’horari del servei. L’Ajuntament no està d’acord en aquest fet, pel que s’aprova al Ple mostrar el desacord de l’Ajuntament amb aquesta reducció d’horaris i demanar no nomes que no es porti a terme, si no demanar d’augmentar els horaris tant de dilluns a divendres com el dissabte. L’acord s’aprova per unanimitat.

En el vuitè punt,  es dona compte al Ple de l’escrit rebut de la Gerència Territorial del Cadastre en relació a l’IBI, al que s’informa de que s’ha d’optar entre l'aplicació del coeficient d'actualització del valor cadastral per a 2015 que en el nostre municipi seria del 1,10, o en cas de no solicitar-ho, s'aplicaria l'increment legal del tipus de gravamen de l'IBI en un 10% sense que pugui resultar el tipus de gravamen mínim i supletori inferior al 0,6%. La proposta de l’equip de govern és no sol·licitar l'aplicació del coeficient d'actualització perquè és la situació que faria augmentar més els rebuts, aquesta proposta és acceptada per la resta de grups.
A continuació l’Alcalde ens va informar d’una nova carta del Cadastre, a la que l’oposició no havia tingut accés i per tant, no coneixia, en la que s’informava que el Cadastre pensa fer una revisió del mateix, ja que ha detectat que hi han propietaris que no paguen l’IBI o no paguen en la quota que els hi correspon. S’entén que es just que si hi ha gent que paga el que pertoca això sigui així per a tots els veïns del poble.
L’alcalde va explicar, a modus d’exemple, que el local on està la Fundació Terra Alta Segle XXI està pagant l’IBI com a fusteria que era anteriorment, i per lo tant, no paga l’IBI que li correspon. A aquesta afirmació, el regidor de 100%xB, va aclarir, per tal de que la gent no entengui coses que no són, que la Fundació està en aquest local com a llogatera i és al propietari a qui li correspon pagar l’IBI; i és que les coses, tal com diu moltes vegades l’Alcalde, són com són i no com voldrien alguns que siguin.
Ens agradaria que l'equip de govern ens expliqués que pretén posant aquests exemples contradictoris, perquè el que sabem de cert que no pretén, és buscar la cordialitat i la pau. També ens agradaria que ens digués si a partir d'ara, tenint en compte que ja s'està convertint en un costum nombrar persones amb noms i cognoms al Ple i nombrar institucions a mode d'exemple, s'exposarà als plens amb noms i cognoms a totes aquestes persones i/o empreses i/o institucions que tinguin alguna anomalia amb el Cadastre i/o IBI, o alguna altra irregularitat amb l'Ajuntament, o només aquelles que seleccionin l'Alcalde o els seus regidors. De veritat que agrairíem una resposta.

El novè i últim punt era assumptes d’alcaldia, en aquest punt, l’Alcalde va dir que també es farien precs i preguntes, tal com va reclamar el nostre grup l’anterior ple, ja que al suspendre el ple del dia 30 de març no es va poder acabar de discutir ni el punt de la sanció a la Fundació, ni els punts de precs i preguntes i assumptes d’alcaldia.

100%xB va preguntar quins eren concretament els contenciosos i procediments judicials que estaven en tràmit, i quina era la previsió de despesa que tenia l’Ajuntament per fer front als mateixos.  l’Alcalde ens va contestar que era molt difícil contestar a aquesta pregunta, i que al proper Ple ens donaria la informació.

El regidor de CiU va preguntar quan es podria parlar d’una forma definitiva del que havia suposat el projecte de la Biomassa al poble, ara que ja es pot donar per finalitzat. A aquesta pregunta l’Alcalde va contestar que existia molta informació al respecte que encara se estava recopilant i que tenia previst incloure un punt en alguns dels pròxims plens per parlar de la biomassa.

Un cop fets els plecs i preguntes i ja dins dels assumptes d’alcaldia, on l’oposició no té dret a rèplica, l’alcalde va llegir un escrit de varies pàgines en referència als fets que varen ocórrer el dia 30 de març en que es va suspendre el ple.
En aquest escrit, en result, el grup de govern culpa dels fets ocorreguts als grups de la oposició, dient que tot estava ja preparat i organitzat per aquests i que el personal present no era només treballadors de la Fundació si no altra gent inclús de fora del poble. Que aquesta gent va interrompre el ple, cridant i insultant a l’equip de govern i el seu Alcalde.  Segons l’Alcalde això forma part d’una campanya de descrèdit sobre la seva persona, orquestrada per gent de la oposició, especialment per gent de 100%xB en la que es busca, amb les càmeres de televisió com a testimoni el desprestigi de l’alcalde i veure’l en una situació de crits i insults en la que s’impideix l’acció democràtica del ple.
També va condemnar l’activitat al Facebook per part de l’oposició en la que s’insulta a l’Alcalde i que forma part d’aquesta conxorxa d’acosament contra la figura de l’Alcalde posant-lo en contra dels seus veïns a l’acusar-lo de voler dividir el poble, quan el que vol sempre es defensar els interessos del poble.

Un cop fet aquest discurs el Ple es va donar per acabat.

En aquest moment no podem valorar adequadament aquesta intervenció de l’Alcalde, ja que va ser sorpresiva i molt extensa, i esperarem a fer-ho fins quan disposem del text íntegre que es va llegir. Amb tot, podem avançar que, entenem que la pròpia intervenció demostra la necessitat de justificació per part de l’Alcalde per portar al poble a una situació que a hores d’ara entenem que ja és irreversible, així com la necessitat de culpar als altres  dels efectes de la seva irresponsabilitat com a representant públic que és. 100%xB no ha orquestrat cap campanya contra ningú, només expressa la seva oposició i el seu rebuig a les accions de l’Ajuntament en el conflicte de la rehabilitació a Batea, i ho continuarem fent perquè és el que pensem i és la nostra obligació intervenir i aportar el nostre punt de vista als assumptes de Batea, per molt que li pesi a l’Alcalde i a l’equip de govern.

17 comentaris:

 1. Moltes felicitats per la feina Ben feta. Continueu treballant pel poble amb el mateix ímpetu que ho heu fet fins ara. Per favor torneu l'orgull a Batea perque esta pel terra. Gracies!!

  ResponElimina
 2. Felicitats pels aclariments i pel resum del ple. Esperant que no decaigeu amb el joc que està jugant el nostre exelentícim.
  M'agradaría que l'ultim punt del ple amb el discurs pels altercats que diu que vàrem provocar a l'ultim ple, cosa que jo estava en persona, i l'unic que prococa i causa mal estar es ell i part del seu equip de govern, dit això, em sembla que es mes greu del que aparent-ment pot semblar ja que em sembla a mi que el primer en denunciar i en veure fantasmes on no i son es el ell i el seu equip de govern i si voleu en podem fer un tastet.

  1- Tancament de la guardería per real decret, ara em de buscar un canguro per falta de lloc a la guardería, ja que després d'una tria molt seleccionada va quedar la de l'ajuntament.( he,he)
  2- Ja que l'ajuntament no pot fer rehabilitació per falta de pressupost, denunciem a la Fundació a ver si així ens la donen a nosaltres.
  3- Resulta que en la denuncia i el seu tancament inmediat no n'hi ha prou, ara hem de fer mes sang denunciant a la Tere i a M.joan.

  I encara te collons de dir que els que estàvem al pleno el vam insultar?
  Que és una maniobra de 100x100 i els de la Fundació?
  Que li volem fer mal a la seva persona i al seu equip de govern?

  Per favor, el primer que han de fer l'alcalde i el seu equip de govern, es posar-se davant de l'espill i mentres es miren preguntar-se que collons hem fet i com hem pogut arribar tant lluny, i si realment no es troben la contesta es que de veritat tenen un problema.

  Per acabar voldría donar un missatge de soport a la familia de la Tere i de Miquel Joan, ja que no es mereixen aquest desagradable procediment, com son les coses, a la gent que sempre a fet coses pels altres sense esperar res a canvi així s'els hi ho paga.

  ResponElimina
 3. Felicitats pel resum, es aclaridor i entenedor a la vegada, vull enviar un abraçada d'anims a la Cinta Rams ja que lluitar a cada pleno amb aquesta colla .................. fa una mica de pena, els hi fots 10.000 patades a tots, en estudis i sobretot en saber fer, ànims i endavant. PD: Seguiu amb aquest terenar i sobretot no baixeu la guàrdia, aneu pel bon camí.

  ResponElimina
 4. si posar coses que son veritat pot ferir la sensibilitat d'algú i crec que no era cap insult, ja està bé, deixarem d'expressar el que molta gent pensa, bona nit.

  ResponElimina
  Respostes
  1. En primer lloc, gràcies per participar al nostre blog i pels teus ànims. La nostra intenció en cap cas ha estat impedir que es digui llirement el que es pensa, si no tot el contrari, agraïm tots els comentaris sense excepció, i ens agradaria que n'hi hagués molts més. Però entenem, i més en el moment de crispació que estem vivint actualment a Batea, que les coses s'han de dir evitant expressions que es puguin entendre ofensives per part d'algú, i a nosaltres, com a administradors del blog i en casos de comentaris anònims, que són tots o gairebé tots, ens toca valorar quan això pot passar. Jutjar si una paraula o expressió és o no ofensiva no és gens fàcil, evidentment per a uns o serà i per a uns altres no, i nosaltres ho fem el millor que podem o sabem amb la millor intenció, creu-nos. En aquest cas ens sap greu haver tingut que "retocar" el teu comentari, però a la mateixa vegada entenem que el seu contingut no s'ha vist alterat i que has pogut dir la teva, igual que tothom. Del que es tracta és de que el nostre blog sigui un espai per opinar i participar, i esperem de veritat que entenguis la nostra postura i que això no et desanimi a continuar opinant i participant al nostre blog. Gràcies.

   Elimina
 5. Penso que els bateans ens mereixem la unió i això vol dir que per les dos parts es tindrien que retirar les querelles i lluitar pel bé del nostre poble.

  ResponElimina
 6. En primer lloc, en relació a l'anònim anterior contestar-li que jo personalment penso que els bateans, a pesar dels diferents colors que sempre han existit i tenint en compte que fa 23 anys que ens "mana" qui "mana", sempre hem sabut estar units.... menys ara que la situació és extrema i tibant perquè el qui "mana" i els seus regidors així ho busquen i ho volen. És així perquè ells inciten de totes totes i ple darrera ple que així sigui. És veritat que la Fundació va ser la primera que li va posar una querella criminal contra ell però si fem memòria de com va començar la història ell el dia 28/10/13 ja els va enviar una notificació d'alcaldia de CESSE d'activitat de RHB i logopèdia en la modalitat d'ambulatòria (és a dir, SUSPENSIÓ PROVISIONAL I IMMEDIATA). PIM PAM FUEGO!. AQUI TE PILLO, AQUI TE MATO!. Molt bé, senyor alcalde, així s'actua, amb disciplina!. El que passa és que posats a revisar expedients..... llicències d'activitats...., concursos públics, .... , superació de l'aforament màxim del local (afirmant que suposa un risc imminent per a les persones) ....escales ....i IBIS cadastrals....... resulta que casualitats de la vida sol incorre en irregularitats la Fundació. Pos me penso jo que no cal ser molt estordit i tindre molts estudis per pegar una miradeta a tot el nucli urbà i no urbà per veure les diferents activitats que es porten a terme...però es clar, la Fundació és la reina de les irregularitats i de les il.legalitats, com no!.

  ResponElimina
 7. PATETIC VERGONYOS E IRRACIONAL:

  Cada dia que passa sento vergonya agena ja que es veu que aquests personatges ( l'alcalde i cia) tenen tot el dret de menospreciar i dir coses que no tenen cap ni peus, pel que sé en aquest ultim pleno va tornar com no a dir coses de la fundació sense cap fonament, si no vaig mal entés, vàren dir que els lloguers que paga la fundació van destinats a les pagues que tenen tant tremendes els menbres de la junta,je je que risa, aquesta tropa s'haurien de mirar-se al l'espill de quan en quan ja que jo s'apiga els 'unics que sempre han cobrat per molta de la feina no feta es l'altual directiva d'aquest ajuntament, ja que no han mogut mai un dit si no es en diners per davant.

  Perdoneume però estic molt calent, perque ja n'estic fins als collons d'haver d'aguantar les inpertinències de segons qui, fins aquí em arribat, però primer que res voldria saber la vostra opinió com a grup d'aquest ultim pleno, i de l'escrit de l'anterior, que deixa a la gent que estava al pleno com si f'ossim gent dolenta i fluixa, crec que ja es hora d'actuar amb més contundència davant d'aquestes actuacions tant patètiques i veliferants amb la que actua aquest ajuntament.

  Bona feina i bona nit.

  ResponElimina
 8. Els "cladestins" utilitzen diferents maneres de procedir que l'Alcalde, si ho féssin denunciarien que el Pavelló Municipal té una porta d'emergència que dona directament a una via pública amb tràfic intens, un carrer molt segur, si senyor, directament al suïcidi, podria estar enretirada però no ho està; també denunciaria que l'altra sortida d'emergència està tancada amb cadena i candau el dia que hi ha poca gent i el dia que està a reventar el pavelló impediria a la gent sortir fins al carrer...; denunciarien que el propi edifici de l'Ajuntament té un accés amb porta automàtica molt xula però lenta de collons però no ha adaptat cap sortida a la vora, més segura sense dubte en cas d'una emergència; denunciaria que la porta que entra a la sala de plens no està adaptada, com tampoc ho estan els serveis higiènics... només això a tall d'exemple. Alcalde prengui nota i faci el favor de subsanar aquestes irregularitats o millorar si s'escau algun d'aquests defectes en la mesura de lo possible. No cal que tanqui eh! només quan li vingui bé i si ho creu oportú! bona nit

  ResponElimina
 9. Guarderia, pati escola, residencia......., bueno tot sortira...

  ResponElimina
 10. Para el Sr. l'Alcalde li espera un fi de mes mol complicat

  ResponElimina
 11. Cada dia que passa sento mes vergonya de la gent que capitanega aquest vaixell que en diuen ajuntament, no es per res però aquestes maneres d'actuar no les feia li el caudillo, per això penso que encara es queden curts, no poden estomegar que en aquest poble hi hagui gent que si que treballa pel poble sense esperar res a canvi, i com ho agraeixen, denunciant, insultant i dient disbarats que espero que al final surti tota la merda que han creat d'urant mes de vint d'anys.
  Perque al meu poble hi ha un dicho que diu QUIEN RIE ULTIMO RIE MEJOR, que aprofiti ara que pot perque la rialla que te a hores d'ara,te fecha de caducitat,bona nit.

  ResponElimina
 12. Suposo que si fan plegar la rehabilitació de la fundació, es tancaran alguns centres de l'ajuntament, com ara el pabelló, la guardería, el camp de futbol, el tanatori avanç d'obrir, entre d'altres, algun magatzem que hi ha escampat pel terme etc.

  Ara es quan la gent que està llegint aquest comentari deu pensar que estic una mica sonat, be,els que saben de que vaig suposo que no, i perque dic això, doncs amics meus si mirem amb lupa moltes de les coses que s'han executat en aquest ajuntament , i sense massa lupa també estareu amb mi que es de jutjat de guàrdia que no es podien haver dut a terme, ni moralment, com la guardería, sense pati ni llum extrerior, el camp de futbol sense accessos a minusvàlits,etc.
  i per posar un altre exemple un tanatori, a la pitjor ubicació posible, podria estar tota la nit dient coses que s'han fet amb al cul i no amb una projecció d'una forma fururista i amb be per a tots.

  Es per això companys, que es un injustícia el que està passant amb el tema de la Fundació, una empresa que agradi o no a molta gent a estat al capdavant amb el bon saber fer i la seva gestió, amb un personal del treball dia a dia que ha estat competen dins i fora de la seva feina, i com no la seva junta rectora, que sempre a estat a l'alçada de les circumtàncies , per mes que l'ajuntament la vulgui desprestigiar, ja voldrien ells ser nomes un 10% de bona gent i de bon saber fer , perque aquesta empressa que l'alcalde ja no sap si es privada o pública fa mes de 10 anys que manté més de 30 llocs de treball i no estan triats a dit, si no que ha estat amb concurs obert iamb transparència.
  Espero que al final s'aclareixi tot aquest merder incendiat per l'ajuntament , que ja no se que son si UPTA, PSC nou o PSC vell, o mixta.

  Una forta abraçada als amics de cent per cent, ciu, i sobretot a la junta de la Fundació i la Tere d'Arnal, perque ara em de ser mes forts que mai i demostrar que a un poble avanç de ser un color politic o un vot, som sobretot PERSONES. bona nit

  ResponElimina
 13. Lalcalde no sap aon sa ficat, ara esta cagat li esta petant tot a les mans. Jo crec que esta malalt, .... Tenim un munt de obres " ilegals" fetes per lajuntament, lames bestia la de la guarderia, toquem fusta pera que no passo res no ho voldria, pero Sense sortida demergencia aixo si que es per a tancarla i no 2 escales de la fundacio, ja que la llar tambe en te. Als pares que gracies al caudillo nomes els poden portar alli, no vull ni pensar si passes algun accident..., bueno ja anirem enumerant totes les ilegalitats i per altra banda, tants favors li deuen los consejals dell per a apoyarlo??? Ostia si hi ha merda aqui......

  ResponElimina
 14. Hola a tothom, aquets matí hi ha hagut Ple a la 1 del mig dia. Un ple no gaire entenedor, al meu entendre, ja que m’ha donat la sensació que de l’únic que es tractava era d’aprovar dos punts per majoria, sense gaire, per no dir cap, gana de dialogar, (DIALOGARRRRR on esta el diàleg???????????) . Abans de començar el segon punt (“Aprovar inicialment, si s’escau, l’establiment del servei municipal d’Animació Física i Manteniment de Batea”) el Sr. Alcalde ja a deixat bastant clar que esperava que no es fes gaire llarg ja que si algú de l’oposició tenia alguna cosa a dir ja ho parlarien estesament al ple del dia 30; tant els regidors de 100x100 com el de CIU li han demanat un aclariment havans de poder votar, sobre el nou servei i la resposta del Sr. Alcalde ha estat que ja disposaven de la documentació pertinent i que estava prou especificat( al seu entendre) per la qual cosa no han tingut opció per exposar el seu punt de vista.
  Al finalitzar el ple hi ha hagut una mica de crispació, tant pels assistents com per l’equip de govern, ja que recordem que no deixa de ser una situació violenta, desagradable, vergonyosa, denigrant.... i fora de lloc.

  ResponElimina
 15. una pregunta, que es més ilegal??? 2 escales a la fundació o que la gent que estigui a l´ajuntament i es produeix una apagada de llum o pitjor encara un incendi, com sortirá=??? si no hi ha sortida d´emergencia ni portes manuals sino autommátiques, vindrá dios jo. pa. i els traurá volant, o potser algun d´estos regidors muts que vergonya sen aurien de donar d´anar als plenos a només asentarse i no dir res, ( vaja personalitat i sujetos...........) diu molt d´ells........

  ResponElimina
 16. Per primera vegada en la historia de Batea el Sr. Paladella de ma a les 10.30 hores declarara com querellat (COMENSA LA FUNCIO EN SERIO)

  ResponElimina

US PREGUEM QUE SIGUEU RESPECTUOSOS I CONSTRUCTIUS EN ELS VOSTRES COMENTARIS, GRÀCIES.