CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dilluns, 5 de març de 2012

PLE EXTRAORDINARI - 31 de Gener del 2012


El passat dia 31 de gener, és va cel.lebrar un Ple extraordinari al que es van tractar els següents temes i es van prendre els següents acords:
1.- Aprovar, si s’escau, inicialment, la modificació del quadre de tarifes de l’ordenança de policia i bon govern en matèria de sancions, per adaptar-lo al quadre facilitat per l’organisme autònom Base-Gestió d’ingressos. L’Alcalde explica que el Departament de Multes i Sancions de l’Organisme Autònom Base-Gestió, ha efectuat una rectificació al quadre de tarifes aprovat per l’Ajuntament al Ple de data 7 de novembre de 2011, donat que les sancions només es poden reduir en un 50% per pagament voluntari en el termini de 20 dies establert, de manera que per a que la sanció reduïda per a les infraccions lleus pugui ser de 25 €, la sanció prevista per a aquestes sancions ha de ser com a màxim de 50 €, i no de 100 € com s’havia aprovat. També explica que  durant un primer període s’ha anat avisant, però que ara ja s’ha començat a sancionar, i que gairebé totes les sancions s’han pagat voluntàriament en el període de 20 dies i reduïdes. Finalment, manifesta que s’ha millorat molt en la regulació del trànsit, sobretot a la Raval i a la Travessera Tarragona. L’acord es pren per unanimitat, i consisteix en modificar la quantia de la sanció de 100 € a 50 € per a totes les infraccions lleus.
2.- Aprovar, si s’escau, la suspensió de la tramitació de l’expedient de modificació dels límits poligonals de la Unitat d’Actuació 12. L’Alcalde explica que en el seu dia el Ple va aprovar inicialment la modificació poligonal i que s’ha fet l’exposició pública. Que l’Ajuntament ho va tramitar perquè volia ajudar als propietaris, però la condició era que tots estiguessin d’acord amb la modificació proposada i que finalment no havia estat així, ja que la propietària majoritària havia manifestat el seu desacord. Que es proposava aprovar la suspensió i intentar aconseguir la unanimitat dels propietaris per tirar endavant la modificació poligonal, evitant així que la modificació quedes aprovada per silenci administratiu.
Per part de CiU es manifesta que tenia entès que hi havia acord dels propietaris, i l’Alcalde contesta que no és així, i que L’Ajuntament no ho podrà tramitar si no hi ha acord, ja que és l’Ajuntament qui ho aprova sense passar per urbanisme, i els regidors que votessin a favor de l’acord podrien tenir problemes si un propietari considera que s’ha beneficiat als altres propietaris en perjudici d’ell. Que la propietària majoritària va anar a l’Ajuntament amb la seva advocada i va demanar la suspensió del procediment , i que no volen que aquest assumpte arribi a cap contenciós.
CiU pregunta que si es pot reiniciar el procediment, i l’Alcalde respon que es podrà reiniciar si tots els propietaris arriben a un acord.
La regidora de 100%XBatea manifesta que s’abstindrà de votar perquè és una de les propietàries sol·licitants de la modificació.
L’acord es pren amb el vot favorable d’UPTA-PSC, de100%XBatea amb l’abstenció de la regidora Cinta Rams, i de CiU.
3.- Aprovar, si s’escau, provisionalment, la modificació de les normes subsidiàries per incloure l’ús de celler de vi en la clau 1. L’Alcalde retira aquest punt de l’ordre del dia, perquè des d’Urbanisme els han aconsellat que es demanin primer els informes a Cultura i Comerç.
4.-Assumptes d’Alcaldia. L’Alcalde exposa els següents assumptes:
                - L’Alcalde explica que va mantenir una reunió a Barcelona, i que van acordar que la residencia s’obriria al mes d’abril, de manera que s’havien de posar en contacte amb Sagesa i començar tots els tràmits. Que pel que fa a la potencia elèctrica no hi havia cap problema, perquè amb la potencia disponible n’hi havia prou per al funcionament només d’una planta, que es la que s’obriria en una primera fase, però que si que faltava instal.lar la caldera de biomassa. Que el que ara feia l’Ajuntament era encaminar als possibles usuaris interessats per tramitar el grau de dependència, ja que el seu accés a la residencia depenia d’això. Només hi podran accedir els que tinguin reconegut els graus II i III de dependència, i no els que tinguin reconegut el grau I.
CiU pregunta si la selecció del personal la faria Sagesa o l’Ajuntament. L’Alcalde contesta que la selecció la fa Sagesa, que ja  s’han fet dues seleccions prèvies i que començaran a cridar a la gent.
100%XBatea pregunta si el que està fent l’Ajuntament respecte de la valoració dels usuaris es només una tasca informativa i és la Generalitat qui adjudica les places. L’Alcalde respon que els usuaris han de tramitar el grau de dependència mitjançant l’assistenta social, que la residencia tindrà la seva pròpia assistenta social i que aquesta elaborarà la llista d’espera. Que actualment no hi pot haver cap llista d’espera perquè el centre encara no està concertat, i que el que estan fent és una llista d’espera fictícia i dirigir a la gent per al moment en el que s’obri la residència, que espera que hi hagi 30 persones interessades.
-         L’Alcalde explica que la Generalitat fa molt temps que no paga les quantitats adeutades a l’Ajuntament, i que aquest és el motiu pel qual van intentar concertar un préstec, encara que al final no va poder ser. Que de moment l’Ajuntament paga al dia, que no té problemes de tresoreria, però que si la situació continua així podia tenir problemes seriosos.  Com a exemple, va explicar que des que ell és Alcalde els fons estatals no havien fallat mai, i que a 31 de desembre encara no s’havien rebut. Explica que l’havien informat de que al dia següent havia d’arribar el pagament del PUOSC  del 2009al Consell Comarcal, i que espera que el Consell no el retingui.
Ciu pregunta si és el normal que aquests diners els rebi el Consell Comarcal, i l’Alcalde respon que si, que sempre es tramita d’aquesta manera.
100%XBatea pregunta per quan estava previst es que es pagués el Pla d’Obres i Serveis de l’any 2009, i quin era l’import que s’havia de rebre. l’Alcalde contesta que ja fa temps que s’hauria d’haver cobrat, i que l’import és de 280.000 € aproximadament.
-   L’Alcalde explica que l’Ajuntament ha de concertar el contracte per al manteniment de l’enllumenat públic per un import de 22.000 € més IVA, i que per raó de l’import, aquesta contractació és competència de l’Alcalde i no del Ple. Tot i això, manifesta que donarà una còpia als altres grups del Plec de Condicions Tècniques i Jurídiques per al seu coneixement. Explica que al Plec de clàusules es vol incloure l’obligació de l’empresa adjudicatària de netejar les faroles, i es volen incloure sancions per al cas d’incompliment d’aquesta. Que miraran de que es puguin presentar les empreses del poble.
-         L’Alcalde explica a continuació, que l’equip de govern està pensant en fer una sala de vetlles, el que també portaven al seu programa electoral els altres grups. Que tenen pensat fer un concurs públic per a l’adjudicació del servei, al que també s’inclouria l’obra, i que l’Ajuntament aportaria els terrenys. Que volen mirar de que a la gent els surti més barat del que els està sortint ara.
CiU pregunta que a què es refereix quan diu que volen aconseguir que als usuaris els surti més barat i on es faria la sala de vetlles. Respecte a la primera qüestió, l’Alcalde contesta que volen aconseguir que els enterraments siguin més barats, que actualment el que hi ha és un monopoli, i que es vol intentar introduir competència, i respecte a la segona qüestió no contesta, diu que esperi a que es porti la proposta al Ple.
100%XBatea pregunta què serà el cànon exactament; com es farà la cessió dels terrenys, si construirà l’empresa concessionària o l’Ajuntament; i si les obres les pagarà l’empresa concessionària. L’Alcalde contesta que el cànon és el que pagarà l’empresa adjudicatària anualment a l’Ajuntament per explotar el servei públic; que l’edifici serà de l’Ajuntament i estarà afecte a un servei públic, servei públic que s’ha de crear i que el tràmit serà llarg; i respecte a la tercera pregunta, contesta que hi ha diversos sistemes, un seria que l’Ajuntament pagués les obres, de manera que el cànon seria més elevat, i un altre que pagués l’obra l’empresa adjudicatària i que llavors el cànon seria inferior, que hi anem pensant. Que en tot cas, serà un servei públic gestionat per un empresa privada, que l’Ajuntament no gestionarà directament els enterraments.
5.-Precs i preguntes. CiU pregunta si s’ha pres alguna decisió respecte de les al.legacions presentades per alguns veïns de la Plaça Espanya. Que ell havia llegit les al.legacions, que considerava que unes eren més encertades que altres, però que amb el que es que es quedava és que un nombre considerable de veïns rebutjava el projecte, i que es plantejava si el aquets era adequat. L’Alcalde contesta que ells havien passat una còpia de les al.legacions als altres grups per demanar la seva opinió, i que fins a les hores no se’ls havia dit res. Que li estava donant la seva opinió en aquell moment i que en podien parlar. Manifesta que les al.legacions no les havien presentat tots els veïns, només la meitat, i que el projecte era precisament el que havien volgut els veïns, per tant, la seva postura actual era incongruent. Que es van presentar tres propostes als veïns, i que la majoria va optar per la proposta que s’ha recollit al projecte, que inclús veïns que van votar a favor de fer una rèplica de la Font de la Botera ara signaven unes al.legacions a les que es diu que no es vol la Font, i que el projecte havia costat uns diners i s’havia fet segons l’opinió majoritària dels veïns. Que no podia ser que primer digèssin que si i després que no. De totes maneres, havien parlat amb l’arquitecta perquè fes una eina en tres dimensions on es pogués veure realment com quedaria la Plaça, perquè creu que en moltes de les al.legacions els veïns estan confosos, i volien parlar amb els veïns per buscar acords.
100%XBatea manifesta que està estudiant les al.legacions,que n’hi ha algunes que es podrien denominar histórico-polítiques  en els que no entrarem, però que n’hi unes altres de tècniques que són raonables i potser el projecte es podria millorar, de la mateixa manera que les al.legacions presentades per una veïna al projecte d’arranjament d’un carrer del casc antic que consideren justificades. Que el 50% dels veïns és un percentatge considerable i que s’ha de tenir en compte. Que als veïns se’ls van presentar tres estudis, però que les al.legacions s’han de fer al projecte que es pretèn aprovar. L’Alcalde contesta que encara que les al.legacions les signin un 50% dels veïns, ells no han de decidir perquè es tracta d’una plaça i d’un assumpte de tot el poble, i a més, les al.legacions són molt discutibles.
Per part de CiU es pregunta també si seria una opció aprovar el projecte de la Botera II amb el que els veïns estan d’acord, ja que es tracta de projectes diferents. L’Alcalde contesta que no, ja que encara que es tracta de dos projectes diferents, han de tenir el mateix estil.
Per part de CiU es pregunta si al proper Ple ja es podrà donar informació concreta de la biomassa. L’Alcalde contesta que el regidor de CiU ha presentat una instància a l’Ajuntament demanant tota la documentació sobre la biomassa, i que el dia 9 de febrer tindrà a la seva disposició aquesta informació, però que això porta molta feina administrativa i que encara no se li poden facilitar tots els comptes.
CiU manifesta que hi ha una incertesa sobre el futur del projecte de la biomassa, que s’havia de comprar la maquinària abans d’iniciar el pla ocupacional, i que una vegada acabat aquest, la maquinària encara no s’ha comprat, que tampoc s’ha fet la nau, que no es sap ben bé cap a on va tot plegat, i que per aquestes raons, és normal que tingui dubtes sobre si finalment alguna empresa continuarà amb el servei públic de la biomassa. L’Alcalde respon que aquest informació no la trobarà a la documentació que hi ha a l’Ajuntament, que el projecte té futur, i que una altra cosa és que ell no s’ho cregui. Que l’Ajuntament comprarà la maquinària i farà la nau, i que l’empresa de la biomassa està continuant perquè ha contractat a dues persones, molt probablement en contractarà a dos més, i actualment està triturant i retirant la fusta del bosc.
Per part de 100%XBatea, es manifesta que a més de molta feina administrativa, també queda molta feia sobre el camp, encara queda molta fusta per retirar del bosc i aquesta s’està traient molt poc a poc, i es pregunta per a quan està previst que s’acabin els treballs de retirada de la biomassa i qui està assumint el seu cost. També pregunta si s’ha solucionat la pròrroga del conveni signat amb el Departament d’Agricultura, ja que segons aquest les inversions de la biomassa havien d’estar finalitzades el 30 de juny de l’any passat, i malgrat que s’havia demanat una pròrroga, no s’havia contestat per escrit. I per últim, pregunta sobre si, a més de la bestreta del 50% de la subvenció s’havia rebut alguna quantitat més, i en el seu cas, quan estava previst rebre el que faltava de la subvenció. L’Alcalde contesta que això de que la fusta es retira poc a poc ho diu ella (la regidora de 100%XBatea), i que el tema del cost ja està explicat, l’assumeix l’empresa que compra la biomassa. Que tenen autorització del  Departament d’Agricultura per allargar el termini per realitzar la inversió fins setembre, i que només han rebut 150.000 € de la subvenció.