CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dimecres, 30 de setembre de 2015

Resum Ple Extraordinari 22 de Juliol del 2015


RESUM DEL RESUM  RdR:
 • Tràmit anual de definir els dos dies de Festes Majors.
 • Taxes a pagar pels habitants de Batea durant el 2015: 100.180,95€ .
 • NO és retorna la fiança de l'obra dels vestidors i cantina del Futbol.
 • Representants al COMEBE i nous estatuts.
 • Es passaran les contribucions als veïns per l'arranjament de la Botera i altres carrers.
 • L'ajuntament vol solucionar la manca de sòl per a construcció d'habitatges per al jovent actuant en la UA16, a la que la parcel·la mínima és de 500 m2 i la tipologia d’edificació aïllada (xalets).
 • La rebaixa d'un 25% en l'impost de l'ICIO es farà mitjançant bonificacions.
 • Segona modificació de pressupost augmentant la partida de jurídics i contenciosos fins als 52.000,00 €.
 • Pre-inscripcions a la Llar d'infants: unes 25. Recordem que les places totals són de 30 més un augment permès del 10% (3 places més). Aquest curs haurem de recòrrer al cangur???

Aquest serà un nou format per resumir els plens, si voleu veure el resum del punt de l'ordre del dia del ple heu de "clicar" damunt d'on posa "Resum", esperem que us agradi.

El 22 de juliol vam celebrar un Ple extraordinari amb el següent ordre del dia:

1.       Aprovar, si escau, les dues festes locals per a l'any 2016. 
2.       Aprovar, si escau, el padró d'arbitris corresponent a l'exercici 2015.
3.       Aprovar, si escau, la devolució de la fiança dipositada per l'empresa Dinamic Construxi Futura SLU, en garantia del contracte d'obra de construcció de vestidors i accés piscina, magatzem, serveis, cantina i tanca.
4.       Ratificar, si escau, la modificació dels estatuts del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre i nomenar els representants de l'Ajuntament de Batea.
5.       Aprovar, si escau, les liquidacions definitives de les Contribucions Especials corresponents a les obres: 
 • Arranjament de la plaça Espanya (Botera I) 
 • Arranjament del carrer Sant Roc (Botera II)
 • Arranjament de tres carrers del casc antic (Aire, Alt i Casota)
6.       Modificació del sistema d'execució de la UA16 prevista al Text Refós de les Normes Subsidiàries de Batea.
7.       Modificar, si escau, l'ordenança municipal reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
8.       Declarar, si s’escau, l'especial interès o utilitat municipal de les indústries, indústries agropeqüàries, granges i els magatzems agrícoles, per concórrer circumstàncies de foment de l'ocupació.
9.       Aprovar, si escau, la modificació de pressupost 2/2015.
10.   Assumptes d'Alcaldia.