CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dimecres, 23 de març de 2011

RESPOSTA A ANÒNIM

Contestem també a un comentari anònim, on se’ns preguntava si creiem que des de l’Ajuntament es pot incidir sobre la manera de fer el tràmits burocràtics. La resposta es sí, encara que no creiem que això sigui “l’Oeste”. Es a dir, estem a un Estat de Dret, el que significa que tot el que té a veure amb l’esfera pública i les relacions entre particulars, està regulat, de manera que en principi, tots hem de respectar i acatar la Llei que, a més, ha de ser igual per a tothom.

D’altra banda, la Llei moltes vegades admet diverses interpretacions, de manera que, la seva aplicació en molts casos, dependrà del que la interpreti. Tot i això, portat al terme que ens ocupa, té com a conseqüència que un Ajuntament (o qualsevol administració) té el poder d’allargar els tràmits burocràtics o de simplificar-los; de denegar o atorgar llicencies fent una o altra interpretació de la norma, etc...Això portat a l’extrem, pot arribar a  degenerar fins a  casos de corrupció dins de les diferents administracions. Per sort, hi ha un control jurisdiccional al que qualsevol ciutadà pot acudir si creu que una Administració no ha actuat conforme la Llei.

En quant als concursos i adjudicacions d’obres públiques, evidentment creiem que aquests han de ser totalment transparents, i també que s’ha de facilitar que les empreses i els particulars del poble hi participin d’una o altra manera. Però, ull !!, sense oblidar que el principal objectiu d’una adjudicació es que l’obra en qüestió s’executi de la forma més fidel al projecte aprovat.

Això implica que, tot i que vulguem afavorir la contractació d’empreses locals, aquestes han d’estar preparades per executar l’obra a la que opten. També es pot incloure en les bases d’adjudicació, l’exigència que l’empresa adjudicatària hagi de contractar treballadors del poble que estiguin a l’atur, o que una part percentual de les subcontractacions es facin a empreses del poble.

Per últim, en quant a avançar el nostre programa electoral, el que pretenem es donar a conèixer la nostra postura respecte al major nombre possible de temes que siguin d’interès per al poble, però també saber la vostra opinió al respecte, mitjançant els vostres comentaris, perquè com bé dius, “tots som Batea”.

dimarts, 22 de març de 2011

RESPOSTES A CARLES

En Carles Llop ens fa una sèrie de preguntes sobre l’escrit titulat “planejament urbanístic” que varem publicar a aquest blog.

En primer lloc, com ja expressàvem en el nostre escrit, hem de reiterar que el tema té un caràcter tècnic molt marcat, per tant, a l’hora de fer actuacions concretes s’haurà de comptar amb l’opinió dels tècnics i assessors corresponents, i en segon lloc, en quant a les preguntes plantejades, algunes d’elles no depenen de la voluntat política de les persones que estan en cada moment al capdavant de l’Ajuntament, si no de la normativa autonòmica o estatal vigent.

Tot i això, mirarem de donar resposta a aquestes preguntes:

-          La primera es “ si cal fer un projecte fet per un arquitecte per fer un mas”. L’exigència de projecte tècnic ve donada pel tipus d’obra que es pretén realitzar, encara que es tracti d’un mas. Així, sempre que es tracti d’obra major, és a dir, que afecti a l’estructura de l’edifici, serà necessari un projecte tècnic. Es una qüestió legal, que ve donada per una normativa urbanística, no es una opinió o interpretació que es pugui fer des d’un Ajuntament.

-          A la pregunta de si “qualsevol empresa que vol construir una nau industrial o agrícola ho ha de fer al polígon o ho pot fer a un altre lloc”, cal tenir en compte que un dels aspectes que regula ( i ha de ser així) la normativa urbanística, es precisament els usos permesos a cada zona. Es a dir que, una nau industrial no s’ha de construir al polígon, si no que es pot construir a qualsevol solar al que estigui permès l’ús industrial, però ha de ser sol urbà, (salvant algunes excepcions). Les construccions agrícoles, es poden construir en sol rústic, respectant una superfície màxima de construcció, per tant, si que te’ls pots fer al tros que tinguis més a prop del poble, si compleixes amb els requisits de les normes urbanístiques.

-          En quan a la pregunta sobre la “promoció de l’urbanització dels terrenys per a que el poble creixi ordenadament”, cal dir que la realitzat de Batea es que hi ha una manca de sòl edificable, per tant, entenem que s’ha de facilitar i promoure l’urbanització dels terrenys i això es el que farem si en tenim l’oportunitat.

-          L’ultima pregunta en la que es demana si “podem definir un mica més en que consistiria la revitalització del casc antic i quina seria la col·laboració de la iniciativa pública”, nosaltres creiem que s’ha d’aconseguir que, amb el pas del temps i mitjançant el conjunt d’obres que es facin a aquesta zona, el casc antic de Batea sigui atractiu, que constitueixi un patrimoni històric, que estigui habitat i al que hi hagi activitat socioeconòmica i cultural.
Referent a quina seria la col·laboració i iniciativa pública, tal i com dèiem al nostre escrit, ha d’anar dirigida a evitar que els particular tinguin dificultats econòmiques o tècniques per realitzar obres al casc antic, ja que, en cas contrari, segurament aquests particulars decidirem no realitzar cap obra i el casc antic mai es recuperaria. Evidentment, en quant a la part econòmica, l’Ajuntament pot col·laborar mitjançant rebaixes o exempcions fiscals, o mitjançant aplicacions pressupostaries en forma d’ajuts o subvencions, per exemple, per realitzar rehabilitacions de façanes al casc antic. I creiem que és just, perquè d’aquestes inversions se’n beneficiaria el poble.

dimarts, 15 de març de 2011

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

El planejament urbanístic al nostre poble, així com el que té a veure amb les construccions, obres i instal·lacions, és un tema prou important com per dedicar-li un espai al nostre blog, i tot i que es tracta d’un tema de marcat caràcter tècnic, mirarem de fer algunes propostes que creiem que aportarien avantatges per al territori i per als veïns
En primer lloc, cal establir un disseny urbà adequat, es a dir, decidir com volem que sigui l’espai públic del nostre poble a mitjà o llarg termini; per exemple, zones d’esplai per als xiquets, agrupació dels serveis d’ensenyament, regulació del trànsit al casc antic, etc., adaptant-se a les necessitats i incloent allò que els bateans volen que tingui el poble, tenint en compte també com es gestionen aquests espais.
 Creiem que la normativa urbanística en general necessita una revisió, i que és el moment de redactar un POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) com a instrument d’ordenació urbanística integral de Batea i el seu terme municipal. L’aprovació d’aquest pla permetria adaptar la normativa urbanística existent a la Llei d’Urbanisme vigent en l’actualitat, així com a la realitat actual del poble, i corregir els aspectes de la normativa que amb el pas del temps s’ha evidenciat que no funcionen, és a dir, que no donen solucions a les mancances urbanístiques de Batea.
Com a exemple, veiem que de les 18 Unitats d’Actuació que es van definir a les normes subsidiàries, només s’han anat urbanitzant les més petites i les que comprenien sòl d’un únic propietari, o de pocs propietaris, quedant per desenvolupar les Unitats d’Actuació que comprenen més superfície i a les que estan implicats varis propietaris, el que, evidentment, dificulta que es puguin portar a terme. Aquestes dificultats venen donades, principalment, per l’important cost econòmic que suposa la urbanització per als propietaris, però també per les dificultats que comporta reunir i posar d’acord a varis propietaris, que segurament tindran diferents interessos i diferents situacions personals. Així, a les normes subsidiàries hi ha definides 5 Unitats d’Actuació que tenen una superfície total d’entre 10.000 y 31.000 m2, el que suposa (tenint en compte la superfície d’us privat que resulta després de les cessions) urbanitzar un màxim d’entre 30 i 60 parcel·les, segons quina sigui la unitat d’actuació.
Tot això comporta que a Batea tinguem una manca de sòl edificable, que per una banda frena la construcció, i que per l’altra frustra les expectatives de molta gent que vol fer-se una casa, especialment les dels joves que volen viure en parella.
L’aprovació d’un POUM, per altra banda, permetria determinar els valors arquitectònics i arqueològics i el patrimoni cultural que ha de ser protegit, i en especial pel que fa referència a la zona del nucli antic. Creiem que els criteris i objectius del POUM vers el nucli antic, haurien de ser els següents:
-          El nucli antic ha de ser un espai viu, habitat i d’activitat econòmica.
-          El nucli antic ha de ser un punt central a partir del qual s’ha d’estudiar, conèixer i divulgar el patrimoni històric i cultural de Batea.
-          La revitalització i recuperació del nucli antic ha de ser un projecte on la iniciativa pública i privada treballin conjuntament per aconseguir l’objectiu.

En quant al darrer criteri, entenem que en el cas de que el POUM estableixi normes d’obligat compliment per a l’edificació i la rehabilitació al casc antic, que suposin un sobre cost per al propietari que pretengui portar a terme aquestes obres, l’Ajuntament ha de col·laborar amb aquests propietaris amb exempcions fiscals o amb ajuts i subvencions, per tal de minimitzar els possibles greuges econòmics que això suposaria per als propietaris, harmonitzant així els interessos generals del poble amb els interessos particulars dels propietaris.
A més, la conservació  revitalització i promoció del casc antic, aportaria al poble beneficis socials, culturals, educatius i econòmics, que revertirien sobre el territori i les persones, a més de constituir un atractiu turístic que incidiria positivament en l’arribada de visitants al poble, en un moment en el que es necessiten totes les idees i alternatives possibles per reactivar la nostra economia.
Per una altra banda, per aconseguir l’efectivitat de les mesures de protecció dels valors arquitectònics i arqueològics i el patrimoni cultural del nostre poble, el POUM hauria d’incloure un catàleg de bens a protegir, actualitzant el precatàleg inclòs a les actuals normes subsidiàries, de manera que cessi la seva provisionalitat.
Des del punt de vista de la burocràcia i la gestió des de l’Ajuntament de tot el que tingui a veure amb la construcció, obres i instal·lacions, creiem que seria possible donar-li certa agilitat, per exemple emprant les noves tecnologies, de manera que els veïns puguin tenir accés a la informació i als impresos i formularis des de la pàgina web de l’Ajuntament, i fins i tot que alguns tràmits es puguin realitzar on line. També creiem que la missió d’un Ajuntament és gestionar el poble de manera eficaç, facilitant els tràmits burocràtics, en la mesura del possible i sempre respectant la normativa, i evitant qualsevol entrebanc innecessari a qualsevol veí. A més, creiem que l’Ajuntament ha de tenir total transparència i evitar qualsevol inseguretat jurídica, de manera que els veïns sàpiguen en tot moment, per exemple, els criteris que es segueixen per atorgar o denegar una llicència, o per liquidar l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (permís d’obres).