CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dijous, 21 de juliol de 2011

PLE EXTRAORDINARI I URGENT 14-07-2011

El passat dia 14 de juliol es va celebrar un Ple extraordinari i urgent, que no es va gravar i que, per tant, no es retransmetrà pel Canal 21. En aquest Ple es van prendre els següents acords:

            1. Apreciar la urgència de la sessió plenària convocada: L’alcalde Sr. Paladella, va explicar que la urgència del Ple venia donada pel fet de que s’havien de realitzar tots els tràmits amb la major brevetat possible, per tal de que l’obra del camp de futbol de gespa artificial estigués finalitzada per Festes Majors, o si més no, que al menys s’hi pogués jugar. 100%XBatea va preguntar que si, tal i com s’establia a l’informe emès pels tècnics, el termini d’execució era de 8 setmanes, era previsible que l’obra no estigués finalitzada per Festes Majors, al que es va respondre per part de l’alcalde que l’empresa adjudicatària els havia manifestat que l’obra s’executaria en cinc setmanes, però que de tota manera, no li podien exigir que la lliuressin abans del termini de 8 setmanes establert al plec de condicions. L’acord de la urgència es va prendre amb el vot a favor de 100%XBatea.
            2. Aprovar la contractació per a l’adjudicació de l’obra d’instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de Batea: segons l’informe emès pel tècnic municipal, l’empresa que havia obtingut una major puntuació era LIMONTA-VIASFALT, per tant, es proposava l’adjudicació de l’obra a aquesta empesa. 100%XBatea va manifestar que, per coherència en la nostra postura respecte d’aquesta obra, s’abstindria de votar, i va reiterar que una inversió de 360.000 € (encara que l’oferta econòmica de l’empresa adjudicatària era de 330.000 €) per la construcció d’un camp de futbol de gespa artificial, assumida íntegrament per l’Ajuntament sense cap tipus de finançament exterior,  ens semblava totalment desproporcionada. A més, 100%XBatea va fer les següents preguntes:
                        . Que segons es recollia a l’informe dels tècnics, l’empresa adjudicatària es faria càrrec del cost de la direcció de l’obra, prevista en 10.000 €, però que ens quedava el dubte de si el tècnic encarregat de la direcció de l’obra seria designat per l’empresa adjudicatària o per l’Ajuntament. Es va respondre que el tècnic seria extern a l’empresa executora, i que seria la mateixa arquitecta que havia redactat el projecte per encàrrec de l’Ajuntament.
                        - Que a l’informe dels tècnics es recollia que l’empresa adjudicatària havia ofert millores valorades en 20.000 €, però que no s’especificava quines eren aquestes millores. L’alcalde va explicar que no les recordava totes de memòria, però en va assenyalar algunes, com el marcador i algunes cadires, i ens va dirigir a la Secretaria de l’Ajuntament per a que ens donessin la informació complerta.

L’acord es va prendre amb l’abstenció de 100%XBatea.