CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dimecres, 19 de novembre de 2014

PLE EXTRAORDINARI del 30-10-14 - PRESSUPOSTOS -El passat 30 d'octubre vam celebrar el Ple extraordinari per tractar els següents punts de l'ordre del dia:

1. Aprovar el PRESSUPOST municipal per a l'exercici 2015, bases d'execució, plantilla orgànica i relació de llocs de treball. L'alcalde va fer una extensa exposició de la situació econòmica de l'ajuntament de Batea, amb comparatives dels darrers anys, etc... es va servir d'un power-point per explicar la situació en la que es troba l'ajuntament de Batea i poder justificar així el pressupost que es presentava per a l'exercici 2015. Segons els números presentats per l'equip de govern, l'estat econòmic en el que es troba l'ajuntament actualment és molt bo. L'Alcalde va explicar la proposta que l'equip de govern presentava per al pressupost d'aquest any vinent 2015 i després de la seva intervenció el nostre grup 100%xB va presentar la proposta que havia fet arribar a l'alcalde com a pressupost alternatiu. No explicarem els dos pressupostos per que són massa extensos, ens limitarem a remarcar les diferències entre ells i que van ser el motiu de debat durant aquest punt. En el total de capítols d'INGRESSOS, l'única diferència remarcable va estar en la Transferència del DARP pel servei d'agricultura obert a Batea. Al nostre grup no li consta que durant els darrers anys s'hagi rebut aquesta transferència tal i com el DARP sí que ho va fer en un principi de la creació d'aquest servei d'agricultura a Batea. Independentment de que creguéssim necessari aquest servei a la nostra població, no podem pressupostar com a ingressos, una subvenció que està clar que no es rep, per tant aquest ingrés de més de 28.000 € va ser la diferència més important. Destacar també que en el Capítol VI de subvencions, l'única que consta aquest any és una de 5.840,35 € de la Diputació, l'any passat se'n van pressupostar un total de 505.214,11 € i la Generalitat es va fer enrere en la majoria d'elles. 
En el total de capítols de DESPESES l'equip de govern ha augmentat la despesa de Jurídics i Contenciosos de 17.000 € a 40.000 € per aquest any 2015, mentre que la nostra proposta ha estat deixar-ho en 20.000 €, en la partida d'Indemnitzacions als càrrecs electes per temes de locomoció la diferència és del 50%, mentre l'equip de govern hi destina 8.000 €, el nostre grup ho redueix a la meitat. Una de les diferències que ja venim arrastrant en els dos darrers pressupostos és la referent al capítol de Subvencions a les entitats del poble, aquest any i excepcionalment, l'ajuntament donarà 10.000 € al Centre Cultural i Recreatiu Sant Isidre fruit d'una entesa amb la Diputació de Tarragona, el nostre grup ho celebra ja que en el pressupost de l'any anterior l'equip de govern van destinar-hi en aquesta partida 300 €. L'augment que el nostre grup proposa en el capítol de subvencions està al voltant del 35%, i està totalment justificat per que es tractaria de recuperar les quantitats que no fa tant anys es donaven a les entitats i que amb l'excusa de la crisi se'ls hi van retallar, cal destacar l'augment de la dotació per la Festa Medieval que proposem passar de 4.500 a 9.000 € pel nostre convenciment de que és una Festa que cal potenciar i reconèixer. El capítol on hi han diferències més importants i on es va centrar el debat va ser el de inversions. L'equip de govern proposa destinar 200.763,64 € a la construcció de part de l'estructura de la piscina climatitzada mentre que el nostre grup creu molt més prioritari l'acondicionament d'una única Llar d'Infants (amb pati i més places) i l'acondicionament d'un petit Viver d'Empreses (despatxos) a l'última planta de l'edifici del Casal d'Avis. L'alcalde va defensar que la piscina climatitzada era una de les propostes del seu programa electoral i que s'havia de fer, que aquests més de 200.000,00 € eren una partida per fer l'estructura però que pensaven gastar-se el que fos necessari del romanent de tresoreria per acabar la totalitat de la piscina climatitzada durant aquest 2015. El grup de CIU va preguntar a l'alcalde si havien fet algun estudi del manteniment d'aquesta infraestructura i com el pensaven pagar quan sempre s'havia lligat estretament al projecte de la Biomassa, projecte que en l'actualitat no s'ha portat a terme. L'alcalde va respondre que el manteniment estava al voltant dels 100.000,00 €/any i que en el pitjor dels casos podria pujar la quantitat aproximada de 140.000,00 €/any però no va aportar cap estudi al respecte. L'alcalde va dir que l'ajuntament assumiria aquesta quantitat com a despesa fixa per que segons ell, ho podia fer. Segons els estudis que el nostre grup ha consultat, els costos totals de mantenir aquesta infraestructura oberta durant tot un any estan al voltant dels 150.000,00 €/any.
Respecte a les nostres propostes d'inversió, s'hi va referir com a llançar diners als 144.594,00 € per acondicionar una única Llar d'infants, i es va excusar en que no s'havia detectat cap necessitat al poble per habilitar una sèrie de despatxos a mode de petit Viver d'Empreses. Va remarcar que l'equip de govern sí que havia detectat una necessitat al poble per a la piscina climatitzada. Al nostre grup li agradaria molt saber quin mètode utilitza l'actual ajuntament per detectar les necessitats de la gent del nostre poble, si alguna persona que llegeix aquest escrit ha estat consultada d'alguna forma sobre la construcció d'una piscina climatitzada ens agradaria que ens ho fes saber.
El pressupost per aquest 2015 va ser aprovat amb els vots a favor de UPTA-PM i els vots en contra de 100%xB i CIU.

Per als qui vulguin aprofundir una mica més en el tema dels pressupostos us deixem aquesta TAULA que resumeix per capítols l'evolució de la Despesa en l'ajuntament de Batea. En els anys 2011-2012-2013 hi han dues columnes, una correspon al pressupost aprovat i l'altra al realment executat, comprovareu que les diferències en % són considerables però el que crida més l'atenció és l'evolució de la Despesa en el manteniment d'infraestructures i funcionament de l'ajuntament que ha passat d'un 32% del pressupost en el 2011 a un 52% en el 2013 (últim any tancat). El manteniment de la piscina climatitzada augmentaria aquest valor en un 10% més i per tant s'hauria de treure d'un altre capítol. Aquesta taula-resum dona per parlar-hi molt i per tant ho deixarem per més endavant si la gent en vol saber més.


2. Aprovar les últimes certificacions de les obres La Botera I i La Botera II. La suma de les dues certificacions pujava la quantitat de quasi 100.000,00 €, amb aquesta quantitat es donen per certificades la totalitat de les obres de La Botera I i II. El nostre grup hi va votar a favor juntament amb l'equip de govern, CIU es va abstenir.

3. Aprovar el projecte el projecte d'ampliació de les piscines municipals per a ubicació de pista de pàdel. Amb aquest projecte es pretén construir part de l'estructura de la piscina climatitzada, concretament l'estructura que servirà de coberta de la piscina al mateix temps que de suport per a la pista de pàdel, es construiran les rampes d'accés a la piscina i a la pista de pàdel i també s'executaran els murets perimetrals que permetran l'accés al got de la piscina climatitzada. De la part estructural, quedarà pendent per poder encabir-hi la piscina climatitzada, tots els murets perimetrals i la llosa de base que conformaran el got de la piscina, també faltaria l'execució de tota la platja que envolta la piscina i els tancaments de la mateixa. Ja és sabuda per tothom, la nostra postura contraria a la construcció de la piscina climatitzada, i així li vam fer saber a l'equip de govern. El debat ja va començar en el primer punt de l'ordre del dia i va continuar en aquest. El nostre grup li va dir a l'alcalde que amb aquesta inversió de 200.000,00 € no n'hi havia ni per la totalitat de l'estructura de la piscina climatitzada, i per tant estàvem segurs que la piscina climatitzada no s'acabaria fent. L'alcalde ho va negar i va assegurar que la piscina climatitzada es faria durant el 2015, va dir que farien les modificacions de crèdit necessàries agafant diners del romanent de tresoreria per executar la totalitat de la piscina i la pista de pàdel. El manteniment d'aquesta ja ho hem comentat que l'assumirà l'ajuntament com a despesa fixa. El cost d'aquest manteniment durant un any equival a tenir una Llar d'Infants de 41 places amb pati exterior de 70 m2 i ubicada a la zona escolar de Batea. Tot i no estar d'acord amb el projecte, ens vam permetre de fer-los-hi unes reflexions. Al sostre de la piscina climatitzada hi instal·laran una pista de pàdel sense possibilitat d'ampliació a dues pistes, això significa que una vegada més no s'ha tingut en compte possibles ampliacions que en aquest tipus de servei esportiu és molt habitual. La futura pista de tennis va instal·lada a l'antic camp de futbol sala, al costat mateix del camp de gespa artificial. Els hi vam proposar que repensessin de col·locar-hi allí la pista de pàdel per què permetria possibles ampliacions i posar així la pista de tenis al damunt de la coberta de la piscina climatitzada aprofitant molt més l'espai disponible. Esperem que ho tinguin en compte.

4. Sortejar el GPS en relació amb el concurs del programa de festes majors. No es va sortejar per què tant sols hi va haver una participant i per tant va ser aquesta la guanyadora.

5. Assumptes d'Alcaldia. L'alcalde ens va comunicar que després de que en el ple anterior el nostre grup li demanés la revisió dels aparcaments de l'obra La Botera I i II per què segons nosaltres eren massa estrets, la tècnica responsable va detectar en conseqüència unes errades de mesures en l'execució dels aparcaments i van procedir a solucionar replantejant-los un altre cop.

Per finalitzar aquest escrit ens agradaria demanar insistentment l'opinió RESPECTUOSA sobre la determinació de l'equip de govern de portar a terme l'obra de la piscina climatitzada. Ens agradaria saber sobretot l'opinió dels que van fer confiança a l'actual equip de govern. Recordem que sempre havien lligat aquesta infraestructura al projecte de la Biomassa, assegurant un cost molt baix o inexistent del manteniment. En l'actualitat s'excusen en el compliment del seu programa electoral per construir aquesta infraestructura, sense tenir en compte el que també deien referent al manteniment, hipotecant més del 10 % del pressupost de manera indefinida. Necessitem saber el que en penseu, recordeu, sigueu respectuosos i constructius.

També us adjuntem la segona CARTA que recentment hem fet arribar a tots els veïns i veïnes de Batea.