CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dijous, 13 d’octubre de 2011

PLE ORDINARI 26 de Setembre del 2011 - 2ª Part

11. Aprovar, si s’escau, la moció presentada pel grup municipal de CiU en relació al model educatiu català. CiU presenta una moció de suport al model d’immersió lingüística a l’escola catalana, per la qual es denuncia el risc seriós de trencament social, es referma el compromís amb el model català d’immersió lingüística, es reconeix i s’agraeix la tasca col·lectiva que ha fet possible aquest model, i es dona suport a totes les iniciatives que determinin les institucions catalanes i la ciutadania en aquest sentit. 100%XBatea i UPTA-PSC, intervenen donant el seu suport al model d’immersió lingüística a l’escola catalana. L’acord s’aprova per unanimitat.

12. Acceptar, si s’escau, designar representant al Consorci de Televisió Local Terres de l’Ebre. Per part de l’Alcalde es proposa designar al Regidor Sr. Joaquim Arrufí Pèris com a representant de l’Ajuntament de Batea al Consorci de Televisió Local Terres de l’Ebre. L’acord s’aprova per unanimitat.

13. Donar compte i ratificar la Resolució d’Alcaldia d’acolliment a la convocatòria de subvencions del programa “Viure al Poble Més”. L’Alcalde explica que concretament s’ha sol·licitat la subvenció per a les següents actuacions, amb un pressupost total de 832.000,45 €.
            - Regeneració urbana nucli antic: arranjament entorn i passera església; pavimentació carrers Hostal i ramal Major; arranjament paviment carrer Aire; arranjament carrers casc antic; arranjament carrers Aire i Casota; arranjament carrer Sant Roc (moltes d’aquestes obres ja estan executades).
            - Adquisició Casa Català, a la que s’ubicaria l’Oficina municipal de turisme.
            - Desenvolupament turístic: creació de rutes guiades i edició de material promocional; senyalització patrimonial dels elements de les rutes; adquisició d’audioguies; honoraris tècnics.

CiU manifesta que no se l’ha informat dels projectes i de les accions concretes per a les que s’ha demanat la subvenció, amb l’antelació suficient, de manera que no ha pogut fer aportacions, i pregunta si s’ha posat preu a la compravenda de la Casa Català. L’Alcalde contesta que quan ho va explicar a 100%XBatea ell estava de viatge, i que li va comentar per Festes Majors, i que el projecte li havia donat al dia següent de tenir-lo ell. Que de totes maneres, si finalment s’aconseguia la subvenció els projectes de cada actuació s’havien d’aprovar al Ple, i que per tant encara es podien canviar. En quant a l’adquisició de Casa Català, va explicar que era de diversos propietaris i que la Presidenta del Parlament, Núria de Gisbert, li havia dit que sí que estaven disposats a vendre-la a l’Ajuntament, però que no s’havia tancat cap preu. L’acord es va prendre per unanimitat.

14. Aprovar, si s’escau, la proposta de compromís de confidencialitat i tractament de dades de caràcter personal entre l’Ajuntament de Batea i CASSA, Aigües i Depuració, SL. L’acord s’aprova per unanimitat.

15. Aprovar, si s’escau, l’Adhesió a l’Associació Matarranya-Algars i aprovació dels estatuts que regiran l’Associació. L’Alcalde explica que, juntament amb alguns Ajuntaments de la Franja, es vol recuperar el camí natural del Matarranya, i que donat que afecta al territori de més d’una Comunitat Autònoma, es pot optar a subvencions estatals. Un dels passos que s’han de donar amb aquesta finalitat, és la creació d’una Associació a la que l’Ajuntament pretén adherir-se. 100%XBatea comenta que als estatuts es preveu l’establiment de quotes, i pregunta si l’adhesió a aquesta Associació tindrà algun cost econòmic per a l’Ajuntament. L’Alcalde contesta que no s’ha parlat de que s’hagi de pagar cap quota, però que en tot cas aquesta seria simbòlica.

16. Donar compte de la consulta de la proposta del Canvi de la Festa Major realitzada als veïns de Batea. S’explica per part de la Secretària que a Batea hi ha 1881 electors censats majors de 16 anys, dels quals n’han votat 622, i que una vegada conclòs l’escrutini es van obtenir els resultats següents:
            - Vots amb SI al Canvi de la data de la Festa Major: 290
            - Vots amb NO al canvi de data de la Festa Major: 330
            - Abstencions: 2
L’Alcalde va manifestar que donat el resultat de la votació, les Festes Majors es mantindrien en les dates actuals.

17. Sortejar, si s’escau, el guanyador/a de la càmera fotogràfica digital en relació a la gimcana fotogràfica organitzada dins del programa de la Festa Major. El sorteig es va realitzar entre els 93 encertants de la gimcana, segons un número que va dir una persona assistent al Ple, i va resultar agraciat el Sr. Lluís Viñals.

18. Donar compte de la Resolució del Parlament en relació a la concertació de 60 places públiques de la Residència per la Gent Gran de Batea. L’Alcalde va explicar que el Parlament de Catalunya havia aprovat la moció presentada per l’Ajuntament de Batea, amb el vot a favor de tots els grups parlamentaris excepte el de CiU, consistent en instar al Govern de la Generalitat a complir amb la concertació de 60 places de manera immediata, el que era molt important i significava que la residència s’obriria, encara que en política, el terme de manera immediata era relatiu. També va recriminar al grup municipal de CiU que s’hagués abstingut de votar respecte de la moció al Ple, i que fes pressió per a que CiU votés en contra al Parlament, i va fer notar que la via que CiU havia proposat, de mantenir una entrevista amb el Conseller, encara no havia obtingut cap fruit, en canvi, amb la via de la moció s’havia aconseguit que el Parlament instés a la Generalitat a complir de manera immediata. CiU va manifestar que la Residència s’havia inaugurat amb l’anterior govern, i que per tant l’haguessin pogut obrir abans del canvi de Govern; que la Residència encara no estava pagada, sinó que s’havia de pagar en 10 anys des de la signatura del Conveni, de manera que era l’actual govern el qui l’hauria de pagar i no el govern que la va aprovar; que la Generalitat volia complir el Conveni, però que a aquest es va condicionar la concertació de les places a l’existència de partida pressupostària; que la resolució del Parlament no tenia caràcter executiu, i que hi havia molta feina a fer per tal de que es concertessin les places; que durant l’estiu no havia pogut dedicar-se a aconseguir una visita amb el Conseller, però que ho faria, i que com havia dit l’Alcalde encara no estava tot fet, sinó que s’havia de parlar amb el Delegat o amb qui correspongués per la concertació de les places; i que ell també volia que s’obrís la residència i que faria el que podria. L’Alcalde li va replicar que la residència no s’havia obert amb l’anterior govern perquè encara no es disposava de totes les autoritzacions i de tots els permisos; que el fet de que la Residència s’hagués de pagar durant els propers 10 anys era normal, que hi havia una continuïtat entre governs, i que el tripartit també havia hagut de complir amb els compromisos del govern anterior de CiU; que no era cert que la concertació de places s’hagués condicionat a l’existència de partida pressupostaria, sinó que aquesta condició es referia al pagament anual de l’ajut per la construcció de la residència; que la Generalitat tenia l’obligació de complir la resolució del Parlament,  que aquest tenia un organisme que es dedicava a controlar que aquestes es complissin, i que per tant la residència de Batea s’obriria.    
  
19. Valoració del programa de la Biomassa. Aquest punt de l’ordre del dia va ser introduït a petició de CiU, qui va manifestar que hi havia cert malestar entre la gent del poble perquè la biomassa no es retirava del bosc, el que suposava un risc d’incendi, i va preguntar si l’incendi del dia 16 tenia alguna relació amb la biomassa. A més, va manifestar que hi havia propietaris que s’havien queixat de que se’ls va dir que es tallaria el sotabosc, i en canvi es van tallar pins sense el seu permís. L’Alcalde va contestar que ells havien preguntat als agents rurals si havien fet alguna cosa malament i els hi van dir que no, que l’únic que ho havia fet malament era la persona que havia provocat el foc. Va manifestar que l’Ajuntament no porta el control dels treballs de neteja del bosc, sinó que qui ho fa és Medi Natural, i que la biomassa ja s’estava traient del bosc. A més, va recriminar a CiU que fes campanya per a que els propietaris no apuntessin les seves hectàrees a la biomassa, i que si els propietaris no col·laboraven no es podria portar a terme el projecte.
100%XBatea va intervenir i va manifestar que no volia vincular l’incendi a la biomassa, i que si realment l’incendi havia estat provocat, condemnava aquest acte i esperava que el responsable pagués, però que l’incendi havia avivat una polèmica que ja feia temps que havia sorgit al poble, que era el perill d’incendi que suposava el fet de que les restes de la neteja dels boscos romanguessin al bosc durant tot l’estiu. Que el mateix sentit comú diu que aquesta situació no és la més desitjable, i que ells, que a més eren pagesos, ho havien de saber. També varem manifestar que havíem parlat amb el responsable de l’operatiu dels bombers que havien treballat en l’extinció de l’incendi, i que aquest ens havia dit, referint-se a la biomassa, “que allò era un polvorí”, i que la fusta s’havia de retirar del bosc, i que no creiem que ens hagués dit coses diferents que al grup del govern municipal. Que creiem que tot això demostrava que en el tema de la biomassa hi havia hagut una falta de previsió i de planificació. Que al darrer ple de 19 de juliol se’ns havia dit que a partir del dia 8 d’agost vindria una màquina que transformaria la fusta en biomassa i que no havia estat així, que l’únic que s’estava fent era acumular la fusta a la vora de les carreteres i camins, i que voliem saber perquè la fusta no es retirava del bosc.  
L’Alcalde va recriminar a 100%XBatea que hagués parlat amb els bombers però que no l’hagués trucat a ell per preguntar si podíem ajudar en alguna cosa, i el regidor Sr. Brio va intervenir per manifestar que ells no n’entenien, que hi havia un projecte, i que eren els enginyers els que deien el que s’havia de fer en cada moment.
100%XBatea va contestar a l’Alcalde dient que ell tampoc ens havia trucat per informar-nos de que hi havia hagut un incendi, que no ho varem saber fins al matí següent, i que ens sabia molt de greu que ens fes aquella acusació. I va contestar al regidor  Sr. Brio si el que ens estava dient era que no retiraven la fusta del bosc perquè els enginyers deien que no s’havia de treure.
L’Alcalde va insistir en que no podia ser que cap dels tres regidors de 100%XBatea se n’hagués assabentat, i en que no havíem prestat la nostra ajuda, i es va referir a que feia dos anys, quan hi va haver una gran nevada per les festes de Fira, CiU tampoc va ajudar. També va manifestar que la biomassa era un assumpte de poble, i que amb el discurs de l’oposició no es feia cap bé al projecte, sinó que només s’aconseguiria que no tirés endavant.
100%XBatea va contestar que a l’anterior Ple havíem manifestat clarament que consideràvem el projecte de la biomassa una bona iniciativa per al poble, i que havíem votat a favor de l’establiment definitiu del servei públic de recollida i transport de la biomassa, per tant, que li havíem vist la part positiva. Però també va contestar que si consideràvem que les coses no es feien bé ho havíem de posar de manifest, que aquesta era la nostra tasca a l’oposició, que no estàvem fent res malament sinó tot el contrari, que estàvem complint amb la nostra obligació.
Per la seva part, CiU va contestar a les acusacions de l’Alcalde referides a les nevades de fa dos anys, dient que ells ja s’havien ofert a ajudar sempre que fos necessari, que se’ls avises i farien el que convingués, davant el que l’Alcalde va contestar que érem nosaltres els que l’havíem de trucar a ell, i no ell a nosaltres.

20. L’Alcalde va introduir un nou punt de l’ordre del dia, per aprovar donar resposta a una carta rebuda de l’Àrea Bàsica de Salut a la que es parlava de futurs ajustos a l’assistència sanitària a Batea. Prèviament el Ple havia aprovat per unanimitat apreciar la urgència d’aquest punt. L’Alcalde va explicar que a la carta es deia que, com l’Ajuntament ja devia saber, s’estava pensant en aplicar diversos ajustos a l’assistència sanitària a la comarca, el que afectava a Batea i al seu consultori de poble, i que volia contestar la carta, en resum, en el següent sentit:
            - Que l’Ajuntament no tenia cap coneixement d’aquests ajustos.
            - Que Batea tenia un Centre d’Atenció Primària i no un consultori de poble.
            - Que l’Ajuntament de Batea no acceptava cap ajust que afectes a l’atenció sanitària a Batea.
            - Que volia estar informat puntualment dels ajustos que es proposaven i que aquests, en el seu cas, comptessin amb el consens de l’Ajuntament i que no fossin imposats.
L’acord es va aprovar amb el vot a favor d’UPTA-PSC i 100%XBatea, i amb l’abstenció de CiU, qui matisa que aquesta abstenció respon al fet de que no ha tingut temps suficient per valorar la carta de resposta.

21. Precs i preguntes. CiU dirigeix les següents preguntes a l’Alcalde:
            - Per quin motiu s’han tallat dos arbres a la zona esportiva. L’Alcalde contesta que s’han tallat perquè aquests podien provocar que caiguessin fulles al camp de futbol, i que això era perjudicial per a la gespa artificial.
            - Si hi ha alguna data concreta per l’obertura de la Llar d’infants “Els Carrollets, ja que alguns pares estan inquiets a causa del retard que està patint aquesta obertura. L’Alcalde contesta que s’havia proposat en el seu dia tancar la llar més aviat per tal de començar abans els tràmits, i que Creu Roja no havia acceptat. Que actualment s’havien realitzat tots els tràmits, però que encara no hi havia cap data concreta per l’obertura.
            - Que aquella mateixa setmana havia estat a l’Institut un revisor d’Endesa, que si hi havia algun perill en que es tallés la llum a l’Institut, i que quan s’acabarien les obres per acabar amb aquell problema. L’Alcalde va contestar que Endesa en un primer moment havia dit que era necessària certa potència, i que després havia canviat d’opinió, que Ensenyament pagava puntualment la llum i que no hi havia cap perill de que aquesta es tallés, i que estaven esperant l’execució de la Sentència que els havia donat la raó en quant a l’execució de l’aval que havia constituït l’empresa que va construir l’Institut, per poder comptar amb els diners necessaris per acabar l’obra.
            - Que quina era la situació de la Secretària de l’Ajuntament. L’Alcalde va contestar que actualment la Secretària encara era la Mar Duran, que aquesta estava fent vacances, però que properament hi hauria una nova Secretària a l’Ajuntament que havia demanat la plaça. Que només podia tenir paraules d’agraïment per a la Mar Duran, ja que moltes de les coses que s’havien fet al poble en els darrers 10 anys eren gràcies al seu treball i al seu esforç.

Com sempre, esperem els vostres comentaris i les vostres preguntes, ja que ens agradaria comptar amb la vostra participació i amb la vostra opinió sobre tots els temes que es tracten a l’Ajuntament.

dissabte, 1 d’octubre de 2011

PLE ORDINARI 26 de Setembre del 2011 - 1ª Part

El passat dia 26 de setembre a les 21:00 hores, es va celebrar el primer Ple Ordinari d’aquest mandat, que amb 21 punts de l’ordre del dia va tenir una durada de 3 hores i 15 minuts. Donada l’extensió d’aquest Ple, publicaren en dos parts el resum del que es va acordar i es va debatre al mateix.

1. Aprovar, si s’escau, les actes de les sessions plenàries celebrades en data 11/06/2011, 20/06/2011, 14/07/2011, 19/07/2011 i 21/07/2011. Les actes es van aprovar per unanimitat.

2. Donar compte de la correspondència rebuda i de les darreres disposicions normatives publicades en els butlletins oficials. La Secretària accidental de l’Ajuntament, en va donar compte al Ple.

3. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades per Alcaldia-Presidència. 100%XBatea va preguntar sobre dues de les resolucions, la primera es referia a una sanció de 600 i pocs euros imposada per l’Agència Catalana de l’Aigua referent a abocaments de l’escorxador municipal, i la segona feia referència a la contractació de dues persones des de el Setembre fins final d’any. A la primera qüestió, l’Alcalde va contestar que aquest era un problema recurrent a l’escorxador, que quan es feien revisions sempre es superaven, encara que en poc, els límits permesos de matèria orgànica abocats a la xarxa de clavegueram, i que periòdicament havien de pagar sancions que moltes vegades es repercutien als carnissers. Que havien pensat  solucionar el problema construint un pou mort per abocar les aigües de l’escorxador per després escampar-les pels cultius, però que això era molt dificultós perquè el terreny dels voltants de l’escorxador era tot pedra.
            A la segona qüestió, va contestar que es tractava de dos contractacions noves del pla ocupacional de la biomassa, perquè havien plegat dos treballadors al trobar una altra feina i simplement els havien substituït.

4. Aprovar, si s’escau, el compte general municipal de l’exercici 2010. 100%XBatea va manifestar que s’abstindria de votar perquè a l’exercici anterior el nostre grup no estava a l’Ajuntament, i no havia tingut cap intervenció als comptes. L’Alcalde va replicar que si tots fossim nous a l’Ajuntament i tots ens abstinguéssim, els comptes no s’aprovarien, i que havíem tingut temps més que suficient per revisar els comptes i manifestar si els aprovàvem o no. 100%XBatea va reiterar la seva intenció d’abstenir-se i va manifestar que no havia tingut tant temps, ja que l’ordre del dia se li havia comunicat amb dos dies d’antelació i amb 21 punts per revisar. L’acord es va aprovar amb els vots a favor dels regidors de UPTA-PSC, i amb l’abstenció de 100%XBatea i de CIU.

5. Aprovar, si s’escau, l’expedient de modificació de crèdit 3/2011. Es suplementen diverses partides del pressupost per un import total de 22.644,86 €, i s’habilita la partida d’organització del campionat de futbol sala per import de 749,26 €. Aquestes despeses es finacíen amb uns majors ingressos en participació dels tributs de l’Estat per import de 2.000 €, i amb una subvenció rebuda de la Diputació de Tarragona per a les obres a l’enllumenat, de 21.394,12. El romanent de tresoreria disponible, queda en 290.882,09 € tal i com estava. L’acord es va aprovar amb el vot favorable de 100%XBatea i amb l’abstenció de CIU.

6. Aprovar, si s’escau, assumir solidàriament la responsabilitat resultant de la gestió del tresorer. L’Alcalde explica que ha inclòs aquest punt per que el grup de 100%XBatea es va interessar en com s’estava desenvolupant el tema del nomenament del tresorer, i que després de consultar-ho la conclusió era que s’havia de constituir un aval (o assegurança) donat que els grups de l’oposició no havien votat a favor d’assumir solidàriament la gestió del tresorer, però que el grup de 100%XBatea li havia manifestat que en tornarien a parlar. 100%XBatea, explica que efectivament, en un ple anterior havien votat en contra en aquest punt, per que pensàvem que no teníem perquè assumir solidàriament la responsabilitat amb una persona que no era del nostre grup, i per una gestió en la que no podiem intervenir de cap manera. També varem explicar que després d’informar-nos adequadament, varem concloure que el fet de que el nostre grup votés en contra no obligava a l’Ajuntament a treure un aval per garantir la gestió del tresorer, ja que responien solidàriament els regidors que havien votat a favor. De fet, varem explicar que ens consta que a l’anterior mandat el regidor de CIU Xavier Suñé no va votar a favor perquè no va assistir a aquell ple, i que malgrat això l’Ajuntament no havia fet cap tipus d’aval. Que tots aquests havien estat els motius del nostre vot en contra, però que donat que se’ns havia donat trasllat de la resposta a una consulta realitzada al SAM (servei d’atenció als municipis) de la Diputació de Tarragona, segons la que només es podia rellevar al tresorer de constituir l’aval si els restants membres de la corporació assumien solidàriament la responsabilitat de la seva gestió, havíem reconsiderat la nostra postura i votaríem a favor de l’acord. Amb tot, donat que a la mateixa resposta del SAM de la Diputació s’aconsellava contractar una assegurança, que a més cobria qualsevol responsabilitat derivada d’autoritats i personal front l’administració pública, i responsabilitat front tercers, demanàvem a l’Ajuntament que es contractes aquesta assegurança.
            L’Alcalde va contestar que no es contractaria aquesta assegurança, perquè es considerava que no hi havia cap tipus de risc a cobrir i no creien necessari gastar aquests diners, que es podien destinar a una altra cosa més profitosa.
            El regidor de CIU va manifestar que ell tampoc volia que l’Ajuntament hagués de gastar diners per constituir un aval, i que per tant, també reconsiderava la seva postura i votaria a favor.
            El regidor de UPTA-PSC que havia estat nomenat Tresorer, el Sr. Brio, va agrair la confiança que ara se li dipositava, i va manifestar no estar d’acord amb la contractació d’una assegurança perquè no hi havia cap risc derivat de la seva gestió com a tresorer.
            L’acord es va aprovar per unanimitat.

7. Aprovar, si s’escau, el reglament del servei de la llar d’infants municipal “Els Carrollets” de Batea. 100%XBatea va manifestar que donat que ara les dues llars serien de titularitat municipal, no trobava cap motiu per a que al reglament es preveiés un horari diferent que a la llar d’infants “Els Raïments”, amb la prestació de menys serveis. Concretament, l’horari era de 9:00 h. a 13:00 h. i de 15:00 h. a 19:00 h, mentre que la llar d’infants “Els Raïments”, a més ofereix horari de 8 a 9 del matí, de 1 a 3 del migdia i de dissabtes al matí, i es va preguntar el motiu d’aquestes diferències. L’Alcalde va contestar que essent les dues llars d’infants municipals, no tenien que fer-se la competència de la una a l’altra, sinó que s’havien de complementar amb l’oferta de diferents serveis, que oferir els mateixos serveis a les dues llars comportaria un augment dels costos, i que a la llar d’infants “Els Raïmets” encara quedaven places vacants, de manera que si algú volia aquests serveis encara podia matricular al seu fill o filla a “Els Raïmets”. 100%XBatea va contestar que podia comprendre que el fet de donar a la llar d’infants “Els Carrollets” els mateixos serveis que a la llar d’infants “Els Raïmets” comportés uns costos que l’Ajuntament no pogués o no cregués convenient assumir, però que la competència entre les dos llars es donava precisament pel fet de que una oferís més serveis que l’altra, i que actualment hi havia més demanda de places de les que s’oferien a la llar “Els Raïmets”, de manera que no serà possible que tots els nens gaudeixi dels mateixos serveis si aquests no s’ofereixen a les dues llars. L’Alcalde es va reafirmar en tot el que havia dit, i va afegir que a la llar “Els Carrollets” es continuarien donant ni més ni menys que els mateixos serveis que fins ara es donaven des de Creu Roja.
            L’acord es va prendre per unanimitat.

8. Acceptar, si s’escau, subvenció del Departament d’Educació per la llar d’infants municipal “Els Raïmets”. L’Alcalde va explicar. Que s’havia atorgat una subvenció per import de 20.800 € per al curs 2010-2011, el que suposava una rebaixa d’aquesta subvenció respecte del curs anterior. Que no sabia si això era definitiu o si responia a algun tipus d’error, que ja mirarien d’esbrinar-ho, però que ara per ara s’havia d’acceptar aquesta subvenció.
            L’acord es va aprovar per unanimitat.

9. Acceptar, si s’escau, aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Batea a l’ADF (associació de defensa forestal) de Batea. L’Alcalde va manifestar que s’estava creant l’ADF de Batea per tal de poder optar a les subvencions que es convoquessin per a les accions objecte d’aquesta ADF, i que a més de l’adhesió de l’Ajuntament a la mateixa, s’havia de votar designar com a representant de l’Ajuntament al regidor d’agricultura Xavier Galcerà Adell. CiU va manifestar que hi havia certa desinformació al voltant d’aquest tema, que la carta que s’havia repartit per les cases causava confusió, que s’estava fent tot de manera molt precipitada, i que hagués estat convenient convocar una assemblea per informar a tot el poble. El regidor Xavier Galcerà va contestar que no s’havia convocat una assemblea perquè ens trobàvem al mig del veremar i es tractava d’un mal moment, i que s’havia de constituir l’ADF de manera urgent perquè s’havia publicat una convocatòria de subvencions. CiU va preguntar si les subvencions serien per l’ADF o per als propietaris, i el regidor d’agricultura Xavier Galcerà va contestar que això ho decidiria la mateixa ADF una vegada rebuda la subvenció en cada moment. A més, l’Alcalde va manifestar que tothom que volgués més informació, podia dirigir-se a les administratives de la biomassa.

10. Aprovar, si s’escau, les certificacions d’obra següents:
            A. Certificació 1ª de l’obra d’instal·lació de gesta artificial en el camp de futbol de Batea. (88.075,81 € + IVA)
            B. Certificació 1ª de l’obra d’instal·lació de gesta artificial en el camp de futbol de Batea.(151.330,74 € + IVA)
            C. Certificació 2ª i última de l’obra de distribució i tancament dels vestidors del camp de futbol de Batea. (58.344,0 € + IVA)
100%XBatea va manifestar que s’abstindria de votar, donada la seva postura contraria al finançament íntegre per part de l’Ajuntament de l’execució de l’obra del camp de futbol de gespa artificial. L’Alcalde va replicar que encara que tinguéssim aquesta opinió, l’obra estava feta i s’havia de pagar.
            L’acord es va aprovar amb el vot a favor dels regidors dels grups de UPTA-PSC i de CIU, i amb l’abstenció de 100%XBatea.

A aquest ple es van tractar encara 11 punts més de l’ordre del dia, dels que en farem un resum que publicarem en els propers dies.