CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dissabte, 1 d’octubre de 2011

PLE ORDINARI 26 de Setembre del 2011 - 1ª Part

El passat dia 26 de setembre a les 21:00 hores, es va celebrar el primer Ple Ordinari d’aquest mandat, que amb 21 punts de l’ordre del dia va tenir una durada de 3 hores i 15 minuts. Donada l’extensió d’aquest Ple, publicaren en dos parts el resum del que es va acordar i es va debatre al mateix.

1. Aprovar, si s’escau, les actes de les sessions plenàries celebrades en data 11/06/2011, 20/06/2011, 14/07/2011, 19/07/2011 i 21/07/2011. Les actes es van aprovar per unanimitat.

2. Donar compte de la correspondència rebuda i de les darreres disposicions normatives publicades en els butlletins oficials. La Secretària accidental de l’Ajuntament, en va donar compte al Ple.

3. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades per Alcaldia-Presidència. 100%XBatea va preguntar sobre dues de les resolucions, la primera es referia a una sanció de 600 i pocs euros imposada per l’Agència Catalana de l’Aigua referent a abocaments de l’escorxador municipal, i la segona feia referència a la contractació de dues persones des de el Setembre fins final d’any. A la primera qüestió, l’Alcalde va contestar que aquest era un problema recurrent a l’escorxador, que quan es feien revisions sempre es superaven, encara que en poc, els límits permesos de matèria orgànica abocats a la xarxa de clavegueram, i que periòdicament havien de pagar sancions que moltes vegades es repercutien als carnissers. Que havien pensat  solucionar el problema construint un pou mort per abocar les aigües de l’escorxador per després escampar-les pels cultius, però que això era molt dificultós perquè el terreny dels voltants de l’escorxador era tot pedra.
            A la segona qüestió, va contestar que es tractava de dos contractacions noves del pla ocupacional de la biomassa, perquè havien plegat dos treballadors al trobar una altra feina i simplement els havien substituït.

4. Aprovar, si s’escau, el compte general municipal de l’exercici 2010. 100%XBatea va manifestar que s’abstindria de votar perquè a l’exercici anterior el nostre grup no estava a l’Ajuntament, i no havia tingut cap intervenció als comptes. L’Alcalde va replicar que si tots fossim nous a l’Ajuntament i tots ens abstinguéssim, els comptes no s’aprovarien, i que havíem tingut temps més que suficient per revisar els comptes i manifestar si els aprovàvem o no. 100%XBatea va reiterar la seva intenció d’abstenir-se i va manifestar que no havia tingut tant temps, ja que l’ordre del dia se li havia comunicat amb dos dies d’antelació i amb 21 punts per revisar. L’acord es va aprovar amb els vots a favor dels regidors de UPTA-PSC, i amb l’abstenció de 100%XBatea i de CIU.

5. Aprovar, si s’escau, l’expedient de modificació de crèdit 3/2011. Es suplementen diverses partides del pressupost per un import total de 22.644,86 €, i s’habilita la partida d’organització del campionat de futbol sala per import de 749,26 €. Aquestes despeses es finacíen amb uns majors ingressos en participació dels tributs de l’Estat per import de 2.000 €, i amb una subvenció rebuda de la Diputació de Tarragona per a les obres a l’enllumenat, de 21.394,12. El romanent de tresoreria disponible, queda en 290.882,09 € tal i com estava. L’acord es va aprovar amb el vot favorable de 100%XBatea i amb l’abstenció de CIU.

6. Aprovar, si s’escau, assumir solidàriament la responsabilitat resultant de la gestió del tresorer. L’Alcalde explica que ha inclòs aquest punt per que el grup de 100%XBatea es va interessar en com s’estava desenvolupant el tema del nomenament del tresorer, i que després de consultar-ho la conclusió era que s’havia de constituir un aval (o assegurança) donat que els grups de l’oposició no havien votat a favor d’assumir solidàriament la gestió del tresorer, però que el grup de 100%XBatea li havia manifestat que en tornarien a parlar. 100%XBatea, explica que efectivament, en un ple anterior havien votat en contra en aquest punt, per que pensàvem que no teníem perquè assumir solidàriament la responsabilitat amb una persona que no era del nostre grup, i per una gestió en la que no podiem intervenir de cap manera. També varem explicar que després d’informar-nos adequadament, varem concloure que el fet de que el nostre grup votés en contra no obligava a l’Ajuntament a treure un aval per garantir la gestió del tresorer, ja que responien solidàriament els regidors que havien votat a favor. De fet, varem explicar que ens consta que a l’anterior mandat el regidor de CIU Xavier Suñé no va votar a favor perquè no va assistir a aquell ple, i que malgrat això l’Ajuntament no havia fet cap tipus d’aval. Que tots aquests havien estat els motius del nostre vot en contra, però que donat que se’ns havia donat trasllat de la resposta a una consulta realitzada al SAM (servei d’atenció als municipis) de la Diputació de Tarragona, segons la que només es podia rellevar al tresorer de constituir l’aval si els restants membres de la corporació assumien solidàriament la responsabilitat de la seva gestió, havíem reconsiderat la nostra postura i votaríem a favor de l’acord. Amb tot, donat que a la mateixa resposta del SAM de la Diputació s’aconsellava contractar una assegurança, que a més cobria qualsevol responsabilitat derivada d’autoritats i personal front l’administració pública, i responsabilitat front tercers, demanàvem a l’Ajuntament que es contractes aquesta assegurança.
            L’Alcalde va contestar que no es contractaria aquesta assegurança, perquè es considerava que no hi havia cap tipus de risc a cobrir i no creien necessari gastar aquests diners, que es podien destinar a una altra cosa més profitosa.
            El regidor de CIU va manifestar que ell tampoc volia que l’Ajuntament hagués de gastar diners per constituir un aval, i que per tant, també reconsiderava la seva postura i votaria a favor.
            El regidor de UPTA-PSC que havia estat nomenat Tresorer, el Sr. Brio, va agrair la confiança que ara se li dipositava, i va manifestar no estar d’acord amb la contractació d’una assegurança perquè no hi havia cap risc derivat de la seva gestió com a tresorer.
            L’acord es va aprovar per unanimitat.

7. Aprovar, si s’escau, el reglament del servei de la llar d’infants municipal “Els Carrollets” de Batea. 100%XBatea va manifestar que donat que ara les dues llars serien de titularitat municipal, no trobava cap motiu per a que al reglament es preveiés un horari diferent que a la llar d’infants “Els Raïments”, amb la prestació de menys serveis. Concretament, l’horari era de 9:00 h. a 13:00 h. i de 15:00 h. a 19:00 h, mentre que la llar d’infants “Els Raïments”, a més ofereix horari de 8 a 9 del matí, de 1 a 3 del migdia i de dissabtes al matí, i es va preguntar el motiu d’aquestes diferències. L’Alcalde va contestar que essent les dues llars d’infants municipals, no tenien que fer-se la competència de la una a l’altra, sinó que s’havien de complementar amb l’oferta de diferents serveis, que oferir els mateixos serveis a les dues llars comportaria un augment dels costos, i que a la llar d’infants “Els Raïmets” encara quedaven places vacants, de manera que si algú volia aquests serveis encara podia matricular al seu fill o filla a “Els Raïmets”. 100%XBatea va contestar que podia comprendre que el fet de donar a la llar d’infants “Els Carrollets” els mateixos serveis que a la llar d’infants “Els Raïmets” comportés uns costos que l’Ajuntament no pogués o no cregués convenient assumir, però que la competència entre les dos llars es donava precisament pel fet de que una oferís més serveis que l’altra, i que actualment hi havia més demanda de places de les que s’oferien a la llar “Els Raïmets”, de manera que no serà possible que tots els nens gaudeixi dels mateixos serveis si aquests no s’ofereixen a les dues llars. L’Alcalde es va reafirmar en tot el que havia dit, i va afegir que a la llar “Els Carrollets” es continuarien donant ni més ni menys que els mateixos serveis que fins ara es donaven des de Creu Roja.
            L’acord es va prendre per unanimitat.

8. Acceptar, si s’escau, subvenció del Departament d’Educació per la llar d’infants municipal “Els Raïmets”. L’Alcalde va explicar. Que s’havia atorgat una subvenció per import de 20.800 € per al curs 2010-2011, el que suposava una rebaixa d’aquesta subvenció respecte del curs anterior. Que no sabia si això era definitiu o si responia a algun tipus d’error, que ja mirarien d’esbrinar-ho, però que ara per ara s’havia d’acceptar aquesta subvenció.
            L’acord es va aprovar per unanimitat.

9. Acceptar, si s’escau, aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Batea a l’ADF (associació de defensa forestal) de Batea. L’Alcalde va manifestar que s’estava creant l’ADF de Batea per tal de poder optar a les subvencions que es convoquessin per a les accions objecte d’aquesta ADF, i que a més de l’adhesió de l’Ajuntament a la mateixa, s’havia de votar designar com a representant de l’Ajuntament al regidor d’agricultura Xavier Galcerà Adell. CiU va manifestar que hi havia certa desinformació al voltant d’aquest tema, que la carta que s’havia repartit per les cases causava confusió, que s’estava fent tot de manera molt precipitada, i que hagués estat convenient convocar una assemblea per informar a tot el poble. El regidor Xavier Galcerà va contestar que no s’havia convocat una assemblea perquè ens trobàvem al mig del veremar i es tractava d’un mal moment, i que s’havia de constituir l’ADF de manera urgent perquè s’havia publicat una convocatòria de subvencions. CiU va preguntar si les subvencions serien per l’ADF o per als propietaris, i el regidor d’agricultura Xavier Galcerà va contestar que això ho decidiria la mateixa ADF una vegada rebuda la subvenció en cada moment. A més, l’Alcalde va manifestar que tothom que volgués més informació, podia dirigir-se a les administratives de la biomassa.

10. Aprovar, si s’escau, les certificacions d’obra següents:
            A. Certificació 1ª de l’obra d’instal·lació de gesta artificial en el camp de futbol de Batea. (88.075,81 € + IVA)
            B. Certificació 1ª de l’obra d’instal·lació de gesta artificial en el camp de futbol de Batea.(151.330,74 € + IVA)
            C. Certificació 2ª i última de l’obra de distribució i tancament dels vestidors del camp de futbol de Batea. (58.344,0 € + IVA)
100%XBatea va manifestar que s’abstindria de votar, donada la seva postura contraria al finançament íntegre per part de l’Ajuntament de l’execució de l’obra del camp de futbol de gespa artificial. L’Alcalde va replicar que encara que tinguéssim aquesta opinió, l’obra estava feta i s’havia de pagar.
            L’acord es va aprovar amb el vot a favor dels regidors dels grups de UPTA-PSC i de CIU, i amb l’abstenció de 100%XBatea.

A aquest ple es van tractar encara 11 punts més de l’ordre del dia, dels que en farem un resum que publicarem en els propers dies.

1 comentari:

  1. gràcies pels vostres resums, estem informats, ben informats diria jo.

    ResponElimina

US PREGUEM QUE SIGUEU RESPECTUOSOS I CONSTRUCTIUS EN ELS VOSTRES COMENTARIS, GRÀCIES.