CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dissabte, 3 de setembre de 2011

PLE EXTRAORDINARI 19 de Juliol del 2011

El passat dia 19 de juliol, es va celebrar la sessió extraordinària del Ple, a la que es van tractar els següents assumptes i es van prendre els següents acords:
            1. Aprovar, si s’escau, definitivament l’establiment del servei públic de recollida i transport de biomassa residual agrícola i forestal. 100%XBatea va manifestar que, després de revisar tota la documentació sobre l’establiment d’aquest servei, el considerava una bona iniciativa per al poble, i que donat que segons el Projecte de Gestió Forestal Conjunta elaborat pels tècnics de Medi Ambient, el servei era viable econòmicament, li donava el seu suport. Tot i així, se li van formular a l’Alcalde les següents preguntes per aclarir alguns dubtes que ens havien sorgit al respecte:
                        1ª. Com podia ser que el servei fos a la vegada gratuït i subvencionat, tal i com es preveia al projecte d’establiment del servei: l’Alcalde va contestar que els propietaris tenien l’obligació legal de tenir els boscos gestionats, però que una altra cosa era que aquesta obligació es complís. Tenint això en compte, l’Ajuntament netejaria els boscos dels particulars gratuïtament, i concorreria a la convocatòria pública de subvencions que sortia cada any per a aquestes actuacions. Si s’obtenia aquesta subvenció, que seria atorgada a l’Ajuntament de manera conjunta per tots els boscos objecte de neteja, es repartirien diners entre els propietaris, encara que va admetre que això era discutible jurídicament.
                        2ª. Què si passats els sis mesos per als que els treballadors que s’ocupaven de la neteja dels boscos havien estat contractats mitjançant un pla ocupacional, l’Ajuntament els continuaria ocupant: L’Alcalde va contestar que actualment l’Ajuntament estava formant a la plantilla cobrant un sou durant sis mesos, però que la idea era que passats aquest sis mesos treballessin per a una empresa privada.
                        3ª. Que com estaven els tràmits d’adquisició de la parcel·la al polígon: L’Alcalde va contestar que el dia 22 de juny s’havia de signar l’escriptura de compravenda amb l’INCASOL a la notaria de Gandesa. A més, el projecte del magatzem ja estava fet, i que s’havia de fer la contractació per a la seva construcció pel procediment negociat, que dintre del que cap és el més àgil.
                        4ª. Que si el fet de que al polígon no hi hagués llum, suposava algun problema per a la construcció del magatzem i per a la posada en funcionament del servei: L’Alcalde va contestar que l’INCASOL estava fent els tràmits per portar una línea nova al polígon, i que dintre del conveni i de l’escriptura de compra venda de la parcel·la es preveia que l’INCASOL proporcionaria a l’Ajuntament un grup electrogen per construir el magatzem, i posteriorment per tal de que el magatzem pogués tenir llum si encara no s’havia pogut portar la línea una vegada construït.
                        5ª. Que segons el conveni signat amb el Departament d’Agricultura pel qual es subvencionava aproximadament el 50% de la inversió inicial que suposava l’establiment del servei, el termini per realitzar aquesta inversió finalitzava el dia 30 de juny, i que malgrat que s’havia demanat una pròrroga, la sol·licitud no s’havia contestat, i es va preguntar si això podia suposar algun problema per rebre la subvenció: L’Alcalde va contestar que no, que ja havia parlat amb Agricultura i li havien dit que no hi havia cap problema en atorgar la prorroga. És més,  que ja s’havia rebut una bestreta a compte de la subvenció, i que probablement s’avançaria el 100% d’aquesta.
                        6ª. Si tenien algun conveni signat amb alguna empresa que estigués interessada en prestar el servei de recollida i transport de la biomassa agrícola i forestal: L’Alcalde va contestar que no tenien cap conveni signat amb cap empresa. Que actualment l’empresa Madera Soler estava fent la formació als treballadors de la biomassa, amb un enginyer i tres encarregats.
                        7ª. Que al projecte d’establiment del servei es preveien uns ingressos de 30.000 €, però que no es detallava si es referien als sis mesos del pla ocupacional, o si eren ingressos anuals: L’Alcalde va contestar que hi havia una partida de despeses generals i una altra de correlativa d’ingressos, però que es tractava de partides alçades. Entre les despeses estaven pagar la gasolina, la formació, i els ingressos eren el preu que s’obtindria de la biomassa, i una subvenció que s’estava tramitant.
                        8ª. Que si encara no s’havia establert el servei, i encara no s’havia adquirit la parcel·la i no s’havia construït el magatzem, com s’havia instrumentalitzat la contractació dels 28 treballadors que actualment estan treballant en la neteja dels boscos del terme: aquesta pregunta ja havia estat contestada per l’Alcalde a la pregunta 2ª.
                        9ª. Que si encara no s’havia construït el magatzem, on es posaria la maquinaria: L’Alcalde va contestar que la maquinaria es tancaria al magatzem que s’havia de construir al polígon, i que mentre no es disposes del mateix es tancaria al local de la Creu Roja. Que aquest local a partir del dia 1 d’agost seria de l’Ajuntament, i que de moment s’havia demanat permís a Creu Roja per utilitzar-lo.
                        10ª. Que quin destí es donaria a la fusta que ja s’havia tallat i que es tallaria durant aquests sis mesos. L’Alcalde va contestar que es vendria la biomassa ja feta, no la fusta.
                        11ª. Que si s’havia tingut en compte el perill d’incendi que suposava deixar la fusta tallada al bosc: L’Alcalde va contestar que s’estava seguint el projecte aprovat per Medi Ambient, i que els treballs estaven controlats pels forestals. Que hi podia haver una desgràcia de totes maneres, i que el fet de que hi hagués pins tallats al bosc podia dificultar l’extinció d’un eventual incendi, però que no augmentava el risc d’incendi. De totes maneres, estava previst que a partir del dia 8 d’agost vingués una màquina per retirar la fusta del bosc. Aquesta màquina no arrastraria al fusta fora del bosc per carregar-la, si no que entraria al tossal i faria la biomassa dintre del propi bosc.
                        12ª. Que si l’edifici de la Creu Roja s’estava utilitzant provisionalment com a magatzem de la maquinaria que es feia servir per a la neteja dels boscos: Aquesta pregunta ja va ser contestada per l’Alcalde a la pregunta 9ª.
                        13ª. Que quin seria es destí de la biomassa agrícola i forestal que es recolliria amb l’establiment del servei: L’Alcalde va contestar que l’empresa Madera Soler estava disposada a comprar tota la biomassa, però que l’Ajuntament estava fent gestions per valoritzar-la al màxim, ja que hi havia diverses empreses interessades en comprar-la. Que s’aprovaria un preu públic i que es vendria a aquell preu.
                        14ª. Que si segons el conveni signat amb el DARP, l’Ajuntament es comprometia a mantenir el servei durant 5 anys: L’Alcalde va contestar que no, que el que s’havia de mantenir durant 5 anys era la destinació de la maquinaria i de tot el que era objecte de la subvenció, però no el servei.

L’acord es va aprovar per unanimitat.

            2. Aprovar, si s’escau, l’expedient de modificació de crèdit 2/2011. Mitjançant aquest expedient es complementen diverses partides de despeses i d’ingressos del pressupost del 2011, per un total de 382.070,74 €. La majoria d’aquestes partides són de poca quantia, per tant, destacarem només les partides de despeses de quantia més o menys considerable:
                        1ª. Reparació i manteniment d’instal·lacions municipals,  per import de 30.000 €. L’Alcalde va explicar que aquesta partida s’havia de complementar perquè s’havien hagut de fer revisions exhaustives i complementaries a l’enllumenat públic, a causa de la denuncia que es va formular a la Fiscalia de Tarragona, el que havia costat aproximadament 50.000 €.
                        2ª. Projecte de recollida i transport de biomassa agrícola i forestal, per import de 280.950 €. L’Alcalde va explicar que al pressupost ordinari no es va incloure el total del cost de la inversió inicial per a la implantació del servei, i que per tant, la partida s’havia de complementar.
                        3ª. Arranjament de l’escorxador municipal per import de 20.000 €.

En quant als ingressos, es complementaven algunes partides del pressupost per un import total de 19.720 €, i la resta de 362.350 € es treien del romanent de tresoreria.

100%Batea va fer les següents preguntes:
                        1ª. En quant a la partida referent al projecte de recollida i tractament de la biomassa, va preguntar que si ja es sabia en el moment de fer el pressupost que la inversió inicial era de 640.000 €, perquè no es va incloure la partida complerta al pressupost. L’Alcalde va contestar que per confeccionar el pressupost no es pot utilitzar el romanent de tresoreria, per tant, només es va incloure la part del cost d’aquest projecte que es podia assumir amb el pressupost ordinari de l’Ajuntament, comptant posteriorment amb el romanent de tresoreria per complementar la partida.
                        2ª. Donat que després de la modificació del crèdit el romanent de tresoreria quedava reduït a 290.000 €, va preguntar si el romanent quedaria reduït a aquesta xifra, o hi havia alguna previsió de que augmentés: L’Alcalde va contestar que el romanent podia augmentar o podia disminuir, que el que li feia patir és que algunes partides d’ingressos que depenien de la Generalitat sofrissin retallades, però que preveia que el romanent quedés definitivament a final d’any en 600.000 € aproximadament.
                        3ª. Si el romanent de tresoreria es podia destinar a qualsevol inversió: L’Alcalde va contestar que si, que els diners eren de l’Ajuntament i aquest decidia en què els gastava, encara que no els podia destinar a subvencions ni els podia incloure al pressupost ordinari.

L’acord es va aprovar per unanimitat.

            3. Aprovar, si s’escau, inicialment la modificació de plantilla de l’Ajuntament de Batea. L’Alcalde va explicar que donat que l’empresa que tenia la concessió de la gestió del pavelló havia plegat, s’havia de contractar una persona a mitja jornada, y que donat que la llar d’infants Creu Roja passava a ser de titularitat  municipal, s’havien de contractar dos educadores infantils a jornada complerta, que, si bé només una d’elles havia de ser llicenciada, ho eren les dos persones que havia buscat l’Ajuntament.
            100%XBatea va preguntar si la persona que abans portava el pavelló no era assalariada de l’Ajuntament, i l’Alcalde va contestar que no, que es va fer un concurs que el va guanyar una empresa que tenia una persona amb la llicenciatura necessària, però que aquesta empresa va plegar i provisionalment es va cobrir el lloc també amb el sistema de concessió, però amb una persona que ja hi estava treballant, el que no era sostenible per més temps, i a més, aquesta persona no volia continuar amb les mateixes condicions. Que la idea de l’Ajuntament era fer un altre concurs, però que tenien por de que quedés desert perquè no hi havia ningú interessat amb la titulació necessària, de manera que s’havia de contractar una persona a mitja jornada.

L’acord es va aprovar per unanimitat.

            4. Aprovar, si s’escau, el padró d’arbitris corresponents a l’exercici 2011. El padró d’arbitris, que ascendeix a un total de 92.584,05 €, és el que es relaciona:
            - Taxa pel servei de recollida, transport i tractament dels residus sòlids urbans.
- Taxa pel servei de clavegueram.
            - Taxa per la conservació del cementeri municipal.
            - Taxa tinença d’animals.
            - Taxa pel desguàs de canals a la via pública.
            - Taxa per portes que obren a l’exterior.
            - Taxa pel rodatge i arrossegament de vehicles no gravats per lITVTM
            - Taxa per l’ocupació del domini públic.

L’acord es va aprovar per unanimitat.

            5. Devolució, si s’escau, dels avals bancaris:
                        a. Obra d’arranjament del paviment de la Travessia Tarragona. L’Alcalde va explicar que aquesta era una obra pública que havia fet Construcciones Maella, i que aquesta havia sol·licitat la devolució de l’aval, essent l’informe dels tècnics municipals favorable. L’acord es va aprovar per unanimitat.
                        b. Obra d’estesa de 76m de cable subterrani al carrer proper al camp de futbol i a la carretera TV-7232. L’Alcalde va explicar que aquesta obra fou realitzada per FECSA, i que se li va demanar un aval per si s’afectava al servei públic d’enllumenat. L’informe dels tècnics municipals era favorable a la devolució de l’aval. L’acord es va aprovar per unanimitat.

            6. Proposar, si s’escau, a la Sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el nomenament del Jutge de Pau titular. L’Alcalde va explicar que havia transcorregut el termini pel que fou nomenat el Jutge de Pau, i que s’havia de procedir novament a fer el nomenament. S’havien presentat dos persones, Diego Teruel Roca i Esteve Arrufí Pèris, i que el govern municipal continuava confiant en Esteve Arrufí Pèris per l’exercici del càrrec. El nomenament d’Esteve Arrufí Pèris com a Jutge de Pau titular, es va aprovar per unanimitat.

            7. Designar, si s’escua, les dues festes locals del municipi de Batea per a l’any 2012. L’Alcalde va explicar que s’havien de designar les festes locals de l’any 2012 de manera obligatòria, i que es proposaven els dies 20 i 21 d’agost que coincidirien amb el dilluns i el dimarts de Festes Majors, però que el grup de UPTA tenia una proposta que s’encarregaria de fer el regidor Xavier Galcerà Adell. Aquest va manifestar que el seu grup havia detectat una inquietud al poble en quant a les Festes Majors, ja que donat que aquestes coincidien amb l’inici de la verema, molts veïns no podien gaudir plenament de les mateixes. Per aquest motiu es proposava fer una consulta popular a través del llibre de festes, per tal de que la gent es manifestés sobre si volia que es canviessin les dates de les Festes Majors, i sobre les dates en les que voldrien que es celebressin, i que aquesta iniciativa responia al fet de que es volia que el canvi de les dates de les Festes fos  consensuat o al menys majoritari, i que no sortís només d’un grup. 100%XBatea va manifestar que era una molt bona iniciativa recórrer a la consulta popular, i que aquesta es podia emprar per moltes més coses. Els dos acords es van acordar per unanimitat.

            8. Designar, si s’escau, la modificació de les retribucions complementàries de la Secretaria-intervenció accidental. L’Alcalde va explicar Donat que La Secretaria de l’Ajuntament estava en situació de baixa per incapacitat temporal, s’havia hagut d’habilitat a la funcionària Elisa Ferré Benavent per desenvolupar les seves tasques, el que suposava que s’hagués encarregat de funcions de major dedicació i responsabilitat, i per tant, s’havien d’adequar les seves retribucions. Per tant, es van aprovar per unanimitat les següents retribucions complementaries de la Sra. Ferré mentre desenvolupi les tasques de Secretaria-Interventora:
            - Complement de destí, 25 retribució bruta anual: 7.433,64 €
            - Complement específic, retribució bruta anual: 16.173,84 €.

            9. Informació dels tràmits de legalització de la nova Llar d’Infants i proposar com a nom de la nova Llar d’Infants Municipal “Els Carrollets”. L’Alcalde va informar de que el projecte d’activitat de la Llar d’Infants s’havia Remés al Departament d’Educació, que aquest havia remès la resolució favorable, i que s’havien de fer les obres i fer arribar el certificat de finalització de les mateixes a Educació,  i que després de que els tècnics del departament inspeccionessin el local, es signaria el conveni amb Educació per la legalització de la llar i per rebre la corresponent subvenció per cada plaça. En quant al nom de la Llar d’Infants, es proposava “Els Carrollets”. L’Alcalde va explicar que quan es va obrir la primera Llar d’Infants Municipal, es va demanar a la gent que proposés noms, i en van sortir dos, “Els Raïmets” i “Els Carrollets”, la decisió es va portar al Ple i es va decidir donar-li el nom de “Els Raïmets”. Ara es proposava “Els Carrollets” com a nom per a la nova llar d’infants municipal perquè era el nom que quedava i que havia sortit d’una consulta popular. L’acord es va aprovar per unanimitat.

            10. Assumptes d’Alcaldia. La regidora de 100%XBatea Maria Cinta Rams Albuisech, va demanar la paraula per manifestar que totes les seves intervencions als Plens han estat correctes i respectuoses, que s’ha limitat a manifestar les opinions del seu grup o a fer preguntes sobre les qüestions que no tenien clares, i que en canvi havia notat que cada vegada que intervenia se l’atacava sistemàticament. Que no era només una apreciació seva, si no que la gent pel carrer li havia manifestat així, que l’únic que fa és exercir el seu dret de representació, i que demana que se la tracti amb el mateix respecte que als altres regidors i que no se l’ataqui directament com s’està fent per part de l’Alcalde.
L’Alcalde va contestar que fa els Plens oberts, més enllà del que diu la Llei, que sempre dona la paraula quan se li demana i que mai ha faltat al respecte a ningú. Que és la regidora de 100%XBatea la que li està faltant al respecte a ell amb el que està dient. Que es sent ferit per que fa els Plens el més oberts i democràtics possible, i que el nostre grup està sent molt injust per que ell fa que tinguem la màxima participació als Plens. Manifesta també que en aquest Ple en concret, l’únic que ha fet és aclarir-li a la regidora de 100%XBatea un concepte, per que amb la seva pregunta no sabia on anava, i que això no és cap falta de respecte, si no que simplement fa servir les seves armes, i que la regidora fa servir les seves.

La finalitat d’aquest escrit és la de ser un resum fidedigne dels debats i dels acords presos al Ple, encara que evidentment, no es pot fer constar cada paraula que ha dit cada regidor. Hem de tenir en compte que aquest Ple en particular va durar aproximadament una hora i quart, per tant, segurament hi ha moltes coses que es van dir i que no s’han reflectit en aquest escrit. De tota manera, creiem que el resum recull tots els punt que van ser objecte de debat, i que és totalment objectiu.

Encara que els Plens són públics, i que a més es retransmeten pel Canal 21, creiem que aquests resums dels Plens que publiquem al nostre blog son una bona eina de difusió i d’informació, ja que segurament moltes persones no hauran pogut seguir els Plens per aquests altres mitjans, i només dedicant deu minuts a llegir aquest escrit poden estar informats del que passa al nostre Ajuntament. A més, com sempre, si us queda qualsevol dubte podeu formular les preguntes o demanar els aclariments que tingueu per convenient.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

US PREGUEM QUE SIGUEU RESPECTUOSOS I CONSTRUCTIUS EN ELS VOSTRES COMENTARIS, GRÀCIES.