CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dimarts, 28 de juny de 2011

PLE EXTRAORDINARI 20-06-2011

El passat dia 20 de juny es van celebrar dos plens extraordinaris a l’Ajuntament de Batea, i des del passat dimecres s’han retransmès en diverses ocasions pel Canal 21. Per als que no l’heu pogut veure, us fem un resum d’aquests Plens pel que fa a la postura de 100%XBatea en cada un dels punts de l’ordre del dia.

Al primer, que es va celebrar a les 21:30 hores, es van prendre els acords següents:

            - Aprovar l’acta de la sessió de Constitució de l’Ajuntament celebrada en data 11 de juny de 2011. El grup de 100%XBatea va presentar una esmena a aquesta acta, ja que el resum de la intervenció de Ramon Antonio Arnal Vidal no reflexava el que en realitat s’havia dit. L’acta es va aprovar, amb l’esmena introduïda, per unanimitat.
            - Aprovar el règim de sessions del Ple de la Corporació. El grup de UPTA-PM va proposar com a dia per a la celebració de les sessions ordinàries del Ple, l’últim dilluns de cada tres mesos, amb el que el grup de 100%XBatea no hi va estar d’acord, proposant els dimecres, ja que donat que la Llei estableix que l’ordre del dia del ple s’ha de comunicar com a mínim amb dos dies hàbils d’antelació, si se’ns comunicava en dijous a la tarda o en divendres al matí com havia passat en aquesta ocasió, només disposàvem d’un dia per consultar a la secretaria de l’Ajuntament la documentació relativa al Ple, ja que els dissabtes la Secretaria no treballa. L’Alcalde ens va contestar que el dimecres no podia ser perquè hi havia futbol, i que els altres dies els regidors del seu grup tenien altres juntes. Vist això, varem proposar que s’acordés comunicar l’ordre del dia als altres grups amb més antelació, per tal de poder preparar el Ple adequadament, al que l’Alcalde ens va respondre que era impossible perquè a l’Ajuntament tenien molta feina, i que complirien escrupolosament la llei comunicant-nos l’ordre del dia amb 48 hores d’antelació. La proposta d’UPTA-PM es va aprovar amb el vot en contra dels regidors assistents de 100%XBatea.
            - Aprovar la creació de la junta de govern local i el seu règim de sessions. La Junta de Govern Local va quedar integrada pel Sr. Joaquim Paladella Curto com a President, i el Sr. Xavier Galcerà Adell, el Sr. Pedro Miquel Martí Arrufí, i el Sr. Joaquim Arrufí Pèris com a vocals, i es va aprovar amb el vot a favor de 100%XBatea.
            - Aprovar el nomenament del Tresorer en la persona del Sr. Francesc A. Brio Llop. Es va aprovar amb el vot a favor de 100%XBatea.
            - Assumir solidàriament tots els membres de l’Ajuntament la gestió resultant de la gestió del tresorer designat, eximint-lo d’aquesta forma de l’obligació de prestar fiança. Es va aprovar amb el vot en contra de 100%XBatea, ja que, encara que varem manifestar que no tenim cap motiu per desconfiar del regidor Francesc A. Brio ni de la seva capacitat per realitzar la seva gestió com a Tresorer Municipal, no volem respondre personalment amb els nostres bens de la seva gestió, ja que no formem part del govern de l’Ajuntament i no tenim cap mena d’informació ni control sobre la seva gestió.
            - Aprovar la creació de la composició dels grups polítics de l’Ajuntament. Es van crear tres grups polítics, formats cada un d’ells pels regidors electes de cada partit, i es va aprovar per unanimitat.
            - Aprovar el nomenament dels representants de l’Ajuntament en òrgans col·legiats. Es va designar com a representant al Consell Escolar al Sr. Joaquim Arrufí Pèris; com a vocals titulars de la Junta General del COMEBE, al Sr. Francesc A. Brio Llop i al Sr. Fernando A. Tarragó Maijó; com a vocal del Consell d’Administració del COMEBE al Sr. Francesc A. Brio Llop; i com a representant al Sr. Fernando A. Tarragó com a representant al Consorci d’Iniciatives Terra Alta. Es va aprovar amb el vot a favor de 100%XBatea.
            - Aprovar la composició de la comissió especial de comptes. Va quedar integrada per tres membres de UPTA-PM, un  membre de 100%XBatea i un membre de CIU. Concretament, pel Sr. Joaquim Paladella Curto com a President, i pels Srs. Pedro Martí Arrufí, José Antonio Requena San Felipe, Ramon Antonio Arnal Vidal i Xavier Suñé Llop com a vocals. Es va aprovar amb el vot a favor de 100%XBatea.
            - Es va donar compte al Ple de la Resolució d’Alcaldia del nomenament dels Tinents d’Alcalde, concretament dels Srs. Xavier Galcerà Adell com a primer Tinent d’Alcalde; el Sr. Pedro Miquel Martí Arrufí com a segon Tinent d’Alcalde, i el Sr. Joaquim Arrufí Peris com a tercer Tinent d’Alcalde.
            - Es va donar compte al Ple de la resolució d’Alcaldia de delegació de competències a favor de regidors municipals, concretament de les següents:
                        . Àrees d’Agricultura, Turisme i Joventut en favor del regidor municipal Sr. Xavier Galcerà Adell.
                        . Àrees de cultura, ensenyament i biblioteca municipal, en favor del regidor municipal Sr Joaquim Arrufí Pèris.
                        . Àrea d’hisenda en favor del regidor municipal Sr. Francesc A. Brio Llop.
                        . Àrea d’obres públiques a favor del regidor municipal Sr. Pedro M. Martí Arrufí.
                        . Àrees de Benestar social i centre de dia, a favor del regidor municipal Sr. Fernando A. Tarragó Maijó.
                        . Àrea de Brigada Municipal, compartida amb l’Alcaldia, a favor del regidor municipal Sr. Fernando A. Tarragó Maijó.
                        . Àrea d’esports, enllumenat públic, servei d’aigües, zones verdes i piscina municipal, en favor del regidor municipal Sr. José Antonio Requena San Felipe.

A més, es va dividir el poble en 6 zones, i es va delegar en diferents regidors del grup de UPTA-PM la supervisió i control dels carrers inclosos a cada zona, en relació a l’estat dels serveis, la neteja pública i la urbanització dels mateixos.

Al segon Ple, celebrat a continuació, es van prendre els següents acords:

            - Acceptar la reversió del terreny i local de l’Avinguda Terra Alta núm. 62 a favor de l’Ajuntament de Batea. Es va aprovar per unanimitat.
            - Acceptar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Batea i l’oficina provincial de Creu Roja Espanyola a Tarragona en relació al servei de teleassistència domiciliària. L’Ajuntament col·laborarà en aquest servei amb l’aportació de 4.000 € l’any 2012, i 4.000 € més l’any 2013, acord que va lligat a la reversió dels terrenys i locals a favor de l’Ajuntament. Es va aprovar per unanimitat.
            - Aprovar el projecte d’activitat de la llar d’infants del carrer Lleida s/n. 100%XBatea va votar favorablement, atenent a la urgència que hi ha en que aquesta llar d’infants s’obri a l’inici del proper curs escolar, però va anunciar que presentaria una proposta per realitzar les obres necessàries i realitzar els tràmits burocràtics corresponents, per tal d’ampliar la llar d’infants del carrer Lleida fins a 45 places. Per part de l’Alcalde, es va replicar que si aportàvem un projecte, aportéssim també el seu finançament. Es va aprovar amb el vot a favor de 100%XBatea.
            - Aprovar definitivament el projecte d’execució material d’instal·lació de gespa artificial al camp de futbol. 100%XBatea va votar desfavorablement, ja que si bé es tracta d’un simple tràmit formal, perquè amb anterioritat el projecte s’havia aprovat inicialment i havia estat sotmès a informació pública sense que s’haguessin presentat al·legacions, creiem que la inversió de 360.000 € pagats íntegrament per l’Ajuntament, és desproporcionada a l’interès social que es pretén cobrir. Tot i això, 100%XBatea es va oferir a col·laborar amb l’Ajuntament per fer funcionar aquest camp, potenciant el futbol base fomentant la pràctica d’aquest esport en general. Es va aprovar amb el vot en contra de 100%XBatea.
            - Aprovar la resolució de les al·legacions presentades, i aprovar definitivament els plecs de clàusules reguladores del procediment negociat amb publicitat per l’adjudicació del contracte administratiu de l’obra d’instal·lació de gespa artificial al camp de futbol. 100%XBatea es va abstenir de votar, per coherència amb els seu vot en contra al punt anterior. Es va aprovar amb l’abstenció de 100%XBatea.
            - Aprovar la modificació dels preus de les entrades als usuaris de la piscina municipal. UPTA-PM va proposar rebaixar el preu de l’entrada individual per als menors de 15 anys de 3 a 2 €, i per als majors de 15 anys de 5 a 3 €, eliminant la rebaixa als titulars del carnet jove a 4 €. 100%XBatea va manifestar que estava d’acord amb la rebaixa, i va preguntar a l’Alcalde si s’havien plantejar rebaixar també el preu dels abonaments. Aquest va contestar que les piscines municipals eren molt deficitàries, que proposaven baixar els preus de l’entrada individual perquè ho havien promès al seu programa electoral, però que consideraven que el preu dels abonaments era molt barat i que no s’havia de rebaixar. Es va aprovar per unanimitat.
            - Aprovar la moció presentada pel grup municipal UPTA-PM en relació al compliment del conveni de la residència per a la gent gran de Batea. 100%XBatea va manifestar que votaria SÍ a la moció, perquè considera que la residència és un equipament molt important per al poble i que s’ha de posar en funcionament el més aviat possible, tal i com varem incloure al nostre programa electoral. Varem preguntar a l’Alcalde si realment la residència comptava amb tots els permisos i totes les instal·lacions, ja que havíem tingut noticies de que faltava portar una línia d’alta tensió, al que ens va contestar que tenia tots els permisos, encara que és cert que falta portar una línea elèctrica a la zona, però no d’alta tensió, sinó de baixa tensió, el que també es necessari per a l’Institut. La raó per la qual no s’havia fet encara aquesta obra, és que esperaven a tenir concertades les places de la residència per tal de no fer la inversió per endavant.  A més, varem preguntar que com podia ser que durant la campanya electoral es fes una selecció de personal per la residència, i es digués que tot anava segons el previst i que la residència s’obriria en pocs mesos, i ara es presentés una moció per demanar a la Generalitat que complís amb el seu compromís de concertar les places. Ens va contestar que era cert que tot anava segons els terminis previstos, que el fet de realitzar la selecció de personal no havia estat electoralista, sinó per tenir-ho tot preparat si la Generalitat en qualsevol moment concertava les places, i que la moció es presentava perquè l’Ajuntament havia de fer tot el possible per a que la residència s’obrís el més aviat possible. La moció es va aprovar amb el vot a favor de 100%XBatea.
            Donat que el regidor de CIU no estava d’acord en que es presentes una moció i demanava que s’empressin altres vies oferint la seva ajuda a l’Ajuntament, finalment es va proposar per part de l’Alcalde que el regidor de CIU demanés una visita amb el Conseller, a la que hi anessin conjuntament el representant de cada grup polític. Davant d’això, 100%XBatea va manifestar que si l’Ajuntament considerava que és necessari anar a parlar amb el Conseller, es faria, però va tornar a preguntar perquè ho considerava necessari si com havia manifestat no hi havia cap problema amb l’obertura de la residència i tot anava segons els terminis previstos. La seva resposta va ser la mateixa, que no hi havia cap problema, però que l’Ajuntament havia de fer tot el possible per tal de que la residència s’obrís el més aviat possible. La proposta de l’Alcalde es va aprovar per unanimitat.

L’objecte d’aquest escrit, a més d’informar-vos sobre el resultat dels Plens, és el de que, com sempre, pugueu manifestar la vostra opinió o ens pugueu traslladar qualsevol consulta mitjançant els vostres comentaris. Sense cap dubte, això ens ajudarà en la nostra tasca.

divendres, 10 de juny de 2011

100%xB ESTARÀ A LA OPOSICIÓ ELS PRÒXIMS 4 ANYS

Aquesta setmana, tal i com ja havia anunciat, UPTA-PM ens ha ofert entrar a formar part del govern de l’Ajuntament durant els propers quatre anys, de manera que  Cent per Cent per Batea i UPTA-PM hem mantingut converses per tractar aquesta possibilitat.

El passat dilluns dia 6 de juny varem mantenir la primera reunió, que va començar amb la proposta de UPTA-PM d’entrar a formar part del govern però sense la possibilitat de fer oposició dins dels plens, ja que segons la seva manera de veure-ho, ambdues coses son incompatibles. La nostra postura va ser la de manifestar la nostra voluntat i les nostres ganes d’entrar al govern, però sense que això suposes haver-nos de comprometre a acceptar totes les propostes de la UPTA-PM i a votar-les afirmativament als Plens, encara que no hi estiguessem d’acord.

No hem de perdre de vista que UPTA-PM ha obtingut la majoria, i que això significa que encara que Cent per Cent per Batea entrés al govern de l’Ajuntament, no tindria cap poder de decisió, ja que en el cas de que no s’arribés a un consens, és evident que el partit majoritari sempre tindria la darrera paraula. Per tant, entenem que és lògica la nostra demanda de formar part de l’equip de govern i mantenir el dret a manifestar la nostra discrepància a través del Ple o per qualsevol altre mitjà, ja que si això es fa de manera lleial al que ens varem comprometre, ambdues coses no han de ser incompatibles.

Amb tot, en el cas de que acceptéssim entrar al govern amb les seves condicions, UPTA-PM es va comprometre a prendre les decisions amb la nostra participació activa i des de dins, en tots els projectes que s’hi desenvolupessin, consensuant punts en comú i arribant a acords en les discrepàncies, sempre sense oblidar que el programa electoral que ha guanyat és el de UPTA-PM i que per tant era el marc de joc on ens hauríem de moure durant els pròxims 4 anys. Es va parlar dels objectius dels programes que hi havia en comú i que facilitaven l’entesa, també de la incorporació de propostes del nostre programa electoral sempre que fossin consensuades, i dels punts més allunyats dels dos programes electorals que marcaven més diferències i dificultaven més l’entesa.  Per poder avançar en les negociacions sens van marcar les següents condicions.

En primer lloc havíem de votar a favor de la investidura a alcalde, el seu candidat, i en segon lloc, se’ns demanava unitat i recolzament en les decisions que es prengueren dins del govern, tant a fora del consistori com en els plens que es celebren dins d’aquest. Per tant, se’ns demanava un vot de confiança a aquest plantejament, ja que com hem dit, la majoria d’UPTA-PM fa que nosaltres, en realitat, no tinguem cap poder de decisió dins del govern.

Després de fer les corresponents valoracions, finalment varem decidir acceptar les condicions d’ UPTA-PM i donar-li la confiança que ens demanava, tot i amb el risc que aquest fet pogués sorprendre a alguns dels nostres votants, però també volíem que per la seva part se’ns donés una mostra de que la voluntat real era tenir en compte les nostres opinions i considerar les nostres propostes, i la única manera de fer-ho era acceptant per endavant portar a terme algunes de les propostes del nostre programa electoral. Per tal de traslladar aquesta decisió a UPTA-PM, es va celebrar una segona reunió el dimecres dia 8 a la que varem demanar l’acceptació de les següents propostes, que creiem que son totalment encertades, pensades per la majoria i assumibles per part de l’Ajuntament: 

-          Crear una Regidoria de Festes i Associacions i assignar-la a un Regidor de Cent per Cent per Batea.
-          Adaptar la llar d’Infants del carrer Lleida per tal de que pogués acollir 45 places, i així poder donar un servei únic, complert, igualitari a tots els nens/es de Batea i amb una ubicació perfecta dins el casc urbà, sempre que un estudi previ confirmés que això és viable, fixant per endavant la inversió que es considera assumible per part de l’Ajuntament i les condicions que fan viable la proposta.
-          Prioritzar la reestructuració total de les piscines municipals per tal de que donin un servei adequat, a la construcció d’una piscina climatitzada.

Després de debatre cadascun d’aquests punts, es va donar per acabada la reunió, i al dia següent, UPTA-PM ens va comunicar que havia decidit no acceptar la nostra proposta per entrar a formar part de l’equip de govern.

Per tant, podem dir que hem posat de la nostra part tot el que hem pogut per arribar a un acord amb UPTA-PM i poder governar conjuntament, però que finalment no ha estat possible, ja que, encara que és cert que el grup que té la majoria no té la necessitat ni l’obligació de fer cap concessió als grups minoritaris, també ho és, que aquests grups minoritaris tenen el dret a expressar la seva discrepància públicament i a defensar el seu programa en la mesura de que hi ha 326 persones que així ens ho han demanat.

Així, els propers quatre anys Cent per Cent per Batea treballarà des de l’oposició, però com sempre hem proclamat, aquesta oposició serà positiva i constructiva. L’exercirem amb fermesa i amb determinació, posant de manifest en tot moment les nostres discrepàncies amb l’equip de govern, però també donant suport a aquelles propostes que entenguem encertades, i sense renunciar ni deixar d’insistir en tot allò que creiem que pot fer avançar a Batea en la direcció correcta.