CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dimarts, 6 de maig de 2014

PLE EXTRAORDINARI del 25-04-14El passat dia 25-4-2014, es va celebrar  un Ple extraordinari en el que es van tractar els següents punts:

En el primer punt es van sortejar el membres que constituiran les meses electorals per a les pròximes eleccions al Parlament Europeu.

En el segon punt, es va aprovar el resum numèric corresponent a la rectificació del padró municipal d’habitants, que ha quedat en 1988 habitants, dels quals 1000 són dones i 988 homes.

El tercer punt era aprovar una modificació de crèdit corresponent a la partida de despeses de contenciosos i jurídics, que tenia  una dotació de 17.000 € i es proposava incrementar-la en 20.000 €.  Per cobrir aquest increment de la partida es proposava la creació d’una nova partida d’ingressos anomenada “multes i sancions” amb una dotació de 14.001 € corresponent a l’import de les sancions imposades a la Fundació, i l’import restant (5.999 €) es proposava treure’l de romanent de tresoreria.
L’alcalde va fer referència als diferents pleits que té oberts l’ajuntament (Cassa, Transcornejo, la Fundació i també un amb Joaquim Rams, pare de la regidora de 100%xB) i va dir que, actualment, pels temps que corren, es normal que en els ajuntaments augmentin aquestes partides perquè tenen més pleits ¿?.
En aquest punt, la regidora de 100%xB es va queixar de les constants al·lusions per part de l’Alcalde al seu pare i a altres membres de la seva família als Plens sense donar-li la oportunitat de contestar, a lo que l’Alcalde li va contestar que no podia parlar perquè el contenciós interposat pel seu pare no estava en cap punt de l’ordre del dia. Considerem que és injust que sigui l’alcalde qui faci pública la existència d’aquest contenciós però que llavors no es pugui parlar d’aquest assumpte per part del nostre grup perquè no estava a l’ordre del dia. Tampoc hi era quan ho va parlar l’alcalde, no?
El nostre grup va votar en contra, no pel fet d’augmentar la partida referent als costos dels diferents contenciosos, si no perquè a  la nova  partida de “multes i sancions”, es va consignar l’import de les sancions imposades a la Fundació Terra Alta Segle XXI quan encara no són definitives perquè encara es poden recórrer, i perquè el nostre grup està totalment en contra de la imposició d’aquestes sancions.

El quart punt tractava de discutir les al·legacions presentades pel grup de CiU i la seva aprovació o desestimació i en conseqüència, aprovar definitivament l’establiment, reglament i memòria justificativa del servei de cangur municipal. En resum, les al·legacions eren 3:
  • La modificació del text en els casos que el mateix feia referència a la dóna, per tal de substituir-lo per expressions “home i dona” o “família”, per tal d’eliminar els estereotips de gènere que contenia el Reglament.
  • La inclusió d’una tarifa diària del servei de cangur, ja que només es preveia una tarifa mensual.
  • La reducció dels requisits per a tal de tenir opció al dret d’us d’aquest servei.

Feta l’exposició per part del regidor de CiU de les al.legacions presentades pel seu grup, l’Alcalde va expressar el seu rebuig al fet de que s’haguèssin formulat al·legacions, entenent que aquestes no aportaven res de nou respecte del que ja es va discutir en Ple, i l’únic que buscaven era “posar pals a les rodes” per tal d’endarrerir la posada en marxa del servei. Amb tot, es proposava acceptar la primera al.legació substituint al text la paraula “dones” per les paraules “dones i homes”, ja que no costava res i les normes contingudes al Reglament no sofrien cap modificació.
Xavier va contestar que això no era cert. Que la regidora de 100%xB va exposar en el seu moment que el text tenia un caire sexista i que es devia canviar, però en cap cas es va parlar al Ple de les altres dos propostes. Que aquestes s’aportaven un cop estudiada a fons la documentació de l’expedient i que l’única manera de poder aportar coses per part de l’oposició en casos en el que es discutien reglaments o serveis determinats era mitjançant al·legacions, donat el poc temps de que l’oposició disposa per al seu estudi quan aquests es porten al Ple, però en cap cas existeix una intenció de retardar l’aprovació d’aquests.
Per part del nostre grup, la nostra regidora va posar de manifest el cas omís que es fa per part de l’equip de govern de les seves intervencions a un Ple anterior relatives als estereotips de gènere continguts al Reglament, limitant-se a riure-se’n dels seus arguments i ridiculitzant-la,  entenent que no és de rebut que es rebutgés la seva proposta de canviar el text del Reglament allà on deia “dones” per “dones i homes” o per “famílies”, i que en canvi, ara s’acceptés la mateixa proposta continguda a les al.legacions formulades pel grup de CiU en termes idèntics, el que és una clara evidencia de que el que es diu per part de la nostra regidora es rebutja deliberadament i sistemàticament. Recordem el ple on es va presentar el reglament del servei de cangur on, un cop feta la intervenció per part de la nostra regidora, la resposta de l’alcalde va ser “ que el seu discurs era per emmarcar” en una clara mofa a la seva intervenció. A més a més, la regidora de 100%xB va invitar als regidors de UPTA a que li diguessin perquè se n’havien rigut d’ella i de la seva intervenció en aquella ocasió, i perquè ho  havien fet novament en aquell moment.
Va continuar dient que la restitució dels drets de la dóna es una cosa molt seriosa, que ha costat molts anys aconseguir-la i que per part de l’equip de govern no se li dóna la importància que té. Que s’aprova perquè “només és canviar la paraula dona per la de home i dona”. Realment el que passa és que no tenen la convicció de que realment cal encara treballar pel tracte que fa la societat en les relacions dona i home.
Per últim, va manifestar que 100%xB votaria a favor de l’acord, ja que encara que considerem que aquesta sol.lució és només una sortida provisional a la manca de places a la llar d’infants, el prioritari per al  nostre grup és donar resposta immediata a aquest problema, encara que vam defensar una altra vegada la necessitat d’ampliar les places de la llar d’infants "Els Carrollets" per donar una resposta definitiva a la manca de places segons la proposta que va presentar al Ple en el seu dia i que va ser rebutjada.
En resposta, va contestar en primer lloc el regidor Joaquim Arrufí dient que ni en aquell moment, ni en aquest ple, ell no va riure del que va dir la regidora de 100%xB, i que tenia molt en compte els drets de les dones.
L’Alcalde va contestar que ell se’n reia per no plorar ja que considerava que la regidora de 100%xB l’havia ofès i que per això en aquell primer moment ni li va contestar. Que ella no era ningú per intervenir d’aquella manera, el que va manifestar repetidament.  En resposta a aquesta afirmació sí que hem de dir que la nostra regidora si que és algú, com a mínim és la representant de 326 bateanes i bateans que la varen votar a ella i al seu grup, i això creiem que l’Alcalde ho hauria de tenir en compte, especialment quan diu que ell és l’Alcalde de tots els bateans.
La resta de regidors de l’equip de govern no va contestar.
Per part nostra no entenem en què se li falta al respecte a l’equip de govern quan es demana que es rectifiqui la forma en que es redacta el text, i més tenint en compte que, posteriorment, l’equip de govern ha reconegut aquest fet, acceptant l’al·legació presentada pel grup municipal de CiU. Potser és perquè no es pot acceptar una proposta defensada per la nostra regidora, encara que sigui “per emmarcar”, però en tot cas, volem destacar que les propostes exposades per qualsevol dels nostres regidors, en aquest cas i en tots els altres, són les propostes de 100%xB, les defensi qui les defensi al Ple.
Finalment les al·legacions es van votar una per una, la primera es va aprovar per unanimitat i la resta es van desestimar, la proposta del servei de cangur es va aprovar amb el vot a favor de tots els Regidors d’UPTA i de 100%xB, i amb el vot en contra de CiU, donat que no es van acceptar dos de les seves al.legacions.

En el cinquè punt es va aprovar l’adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica als ens locals de Catalunya que està adjudicat a Endesa. Aquest acord es manté des de fa temps i els que es va acordar es perllongar-lo.

En el sisè punt es va aprovar el conveni de cessió de la travessera urbana de la carretera C-221 per part del Departament de Territori i Sostenibilitat a l’Ajuntament. Això es fa a conseqüència de la construcció de la nova variant, pel que el tram de l’antiga carretera que passa per dins del poble queda en propietat de l’Ajuntament.
En el ple anterior, aquest punt ja es va presentar però es va posposar perquè el nostre grup de 100%xB va detectar un error en la nomenclatura dels límits del tram de la carretera que hi havia tant en el conveni, com en el informe de l’arquitecte municipal. Aprovar-ho d’aquesta manera podia induir a error en el tram que es cedia, pel que l’Ajuntament va decidir treure el punt per aprovar-lo un cop corregit.

Ara, en aquest ple, un cop detectat l’error en la documentació i presentat nou informe de l’arquitecte municipal  i del conveni, amb l’error esmenat, s’aprova el conveni de cessió per unanimitat.

En el setè punt, es tracta un escrit de Correos arribat a l’Ajuntament en el que s’informa a l’Ajuntament de la reducció dels horaris d’atenció al públic de l’oficina de Correus  a Batea.
A les comarques de la Ribera, la Terra Alta i Priorat, Correos ha reduït els seus serveis, tancant un bon nombre d’oficines. Concretament a la Terra Alta tanca 7 oficines. A Batea, redueix l’horari del servei. L’Ajuntament no està d’acord en aquest fet, pel que s’aprova al Ple mostrar el desacord de l’Ajuntament amb aquesta reducció d’horaris i demanar no nomes que no es porti a terme, si no demanar d’augmentar els horaris tant de dilluns a divendres com el dissabte. L’acord s’aprova per unanimitat.

En el vuitè punt,  es dona compte al Ple de l’escrit rebut de la Gerència Territorial del Cadastre en relació a l’IBI, al que s’informa de que s’ha d’optar entre l'aplicació del coeficient d'actualització del valor cadastral per a 2015 que en el nostre municipi seria del 1,10, o en cas de no solicitar-ho, s'aplicaria l'increment legal del tipus de gravamen de l'IBI en un 10% sense que pugui resultar el tipus de gravamen mínim i supletori inferior al 0,6%. La proposta de l’equip de govern és no sol·licitar l'aplicació del coeficient d'actualització perquè és la situació que faria augmentar més els rebuts, aquesta proposta és acceptada per la resta de grups.
A continuació l’Alcalde ens va informar d’una nova carta del Cadastre, a la que l’oposició no havia tingut accés i per tant, no coneixia, en la que s’informava que el Cadastre pensa fer una revisió del mateix, ja que ha detectat que hi han propietaris que no paguen l’IBI o no paguen en la quota que els hi correspon. S’entén que es just que si hi ha gent que paga el que pertoca això sigui així per a tots els veïns del poble.
L’alcalde va explicar, a modus d’exemple, que el local on està la Fundació Terra Alta Segle XXI està pagant l’IBI com a fusteria que era anteriorment, i per lo tant, no paga l’IBI que li correspon. A aquesta afirmació, el regidor de 100%xB, va aclarir, per tal de que la gent no entengui coses que no són, que la Fundació està en aquest local com a llogatera i és al propietari a qui li correspon pagar l’IBI; i és que les coses, tal com diu moltes vegades l’Alcalde, són com són i no com voldrien alguns que siguin.
Ens agradaria que l'equip de govern ens expliqués que pretén posant aquests exemples contradictoris, perquè el que sabem de cert que no pretén, és buscar la cordialitat i la pau. També ens agradaria que ens digués si a partir d'ara, tenint en compte que ja s'està convertint en un costum nombrar persones amb noms i cognoms al Ple i nombrar institucions a mode d'exemple, s'exposarà als plens amb noms i cognoms a totes aquestes persones i/o empreses i/o institucions que tinguin alguna anomalia amb el Cadastre i/o IBI, o alguna altra irregularitat amb l'Ajuntament, o només aquelles que seleccionin l'Alcalde o els seus regidors. De veritat que agrairíem una resposta.

El novè i últim punt era assumptes d’alcaldia, en aquest punt, l’Alcalde va dir que també es farien precs i preguntes, tal com va reclamar el nostre grup l’anterior ple, ja que al suspendre el ple del dia 30 de març no es va poder acabar de discutir ni el punt de la sanció a la Fundació, ni els punts de precs i preguntes i assumptes d’alcaldia.

100%xB va preguntar quins eren concretament els contenciosos i procediments judicials que estaven en tràmit, i quina era la previsió de despesa que tenia l’Ajuntament per fer front als mateixos.  l’Alcalde ens va contestar que era molt difícil contestar a aquesta pregunta, i que al proper Ple ens donaria la informació.

El regidor de CiU va preguntar quan es podria parlar d’una forma definitiva del que havia suposat el projecte de la Biomassa al poble, ara que ja es pot donar per finalitzat. A aquesta pregunta l’Alcalde va contestar que existia molta informació al respecte que encara se estava recopilant i que tenia previst incloure un punt en alguns dels pròxims plens per parlar de la biomassa.

Un cop fets els plecs i preguntes i ja dins dels assumptes d’alcaldia, on l’oposició no té dret a rèplica, l’alcalde va llegir un escrit de varies pàgines en referència als fets que varen ocórrer el dia 30 de març en que es va suspendre el ple.
En aquest escrit, en result, el grup de govern culpa dels fets ocorreguts als grups de la oposició, dient que tot estava ja preparat i organitzat per aquests i que el personal present no era només treballadors de la Fundació si no altra gent inclús de fora del poble. Que aquesta gent va interrompre el ple, cridant i insultant a l’equip de govern i el seu Alcalde.  Segons l’Alcalde això forma part d’una campanya de descrèdit sobre la seva persona, orquestrada per gent de la oposició, especialment per gent de 100%xB en la que es busca, amb les càmeres de televisió com a testimoni el desprestigi de l’alcalde i veure’l en una situació de crits i insults en la que s’impideix l’acció democràtica del ple.
També va condemnar l’activitat al Facebook per part de l’oposició en la que s’insulta a l’Alcalde i que forma part d’aquesta conxorxa d’acosament contra la figura de l’Alcalde posant-lo en contra dels seus veïns a l’acusar-lo de voler dividir el poble, quan el que vol sempre es defensar els interessos del poble.

Un cop fet aquest discurs el Ple es va donar per acabat.

En aquest moment no podem valorar adequadament aquesta intervenció de l’Alcalde, ja que va ser sorpresiva i molt extensa, i esperarem a fer-ho fins quan disposem del text íntegre que es va llegir. Amb tot, podem avançar que, entenem que la pròpia intervenció demostra la necessitat de justificació per part de l’Alcalde per portar al poble a una situació que a hores d’ara entenem que ja és irreversible, així com la necessitat de culpar als altres  dels efectes de la seva irresponsabilitat com a representant públic que és. 100%xB no ha orquestrat cap campanya contra ningú, només expressa la seva oposició i el seu rebuig a les accions de l’Ajuntament en el conflicte de la rehabilitació a Batea, i ho continuarem fent perquè és el que pensem i és la nostra obligació intervenir i aportar el nostre punt de vista als assumptes de Batea, per molt que li pesi a l’Alcalde i a l’equip de govern.