CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dilluns, 25 de juny de 2012

Ple extraordinari 31 de Maig del 2012 - 1ª Part -


El passat 31 de maig, es va cel.lebrar un Ple extraordinari al que es van tractar els assumptes següents:

1.- Aprovar, si s’escau, la modificació del pressupost 2/2012 per crèdit extraordinari. La proposta es crear una nova partida al pressupost de despeses amb el nom “treballs tècnics de formació al personal per a l’ús de la maquinària de la biomassa i per a la retirada d’estella i neteja de boscos”, i per import de 60.000 €, amb una baixa correlativa al pressupost de despeses.

L’Alcalde explica que la Generalitat no ha complit amb el compromís de pagar la subvenció de la biomassa, que només ha pagat una bestreta de la meitat. Que les inversions han d’estar acabades abans del dia 1 d’octubre d’enguany, de manera que l’Ajuntament ja no té temps i ha de prendre una decisió entre tirar endavant amb el projecte, encara que no s’hagi cobrat el total de la subvenció, o parar-lo i deixar perdre la subvenció. La decisió ha estat tirar endavant, per això s’ha de començar a fer les contractacions i el primer pas és aprovar aquesta modificació de crèdit.
100%XBatea manifesta que durant el matí s’havia parlat amb l’Alcalde d’aquest  tema, però que no ho veia clar, i per tant se li demana que torni a explicar la necessitat d’aquesta modificació de crèdit.

L’Alcalde manifesta que ens ha donat tota la informació que li hem demanat amb màxima transparència, però que no podem pretendre que li demanem documentació d’avui per demà, que només tenim dret a obtenir la documentació que hi ha a l’expedient del Ple, la resta l’hem de demanar amb més temps. A continuació, explica:
-  Que el 14 d’octubre de 2010 es va signar un conveni amb el DARP per al projecte de la biomassa, dintre del marc de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural i Marino i d’un pla pilot, i que la subvenció estava cofinançada entre l’Estat i la Generalitat.
- Posteriorment, es va signar un document al que la Generalitat es va comprometre a avançar la part de la subvenció que havia de finançar l’Estat, però que amb tot i amb això només ha pagat la meitat.
- Que es va aprovar el Pla ocupacional per a la neteja dels boscos, del qual la Generalitat assumia tot el cost, que era de 190.000 € aproximadament.
- Que el projecte de gestió forestal conjunta l’havia pagat el Departament de Medi Ambient i Habitatge, i a aquest projecte es preveia la inversió que s’havia de realitzar.
- Que fins a la data, l’Ajuntament havia realitzat la inversió corresponent a la compra de la parcel·la (que al projecte deia que era de 67.000 € més IVA i que a l’hora de la veritat l’INCASOL havia demanat més), a la compra del petit material, i a la formació de prevenció de riscos laborals, que havia costat 2.115 €, i que quedava pendent construir el magatzem i comprar la maquinària grossa-
- Que sobre el terreny van veure que la maquinaria del projecte no era l’adequada per al terreny, i que era necessari invertir diners en una segona ronda de formació per especialitzar més a la gent.

L’Alcalde manifesta que sabem perfectament i que va explicar que al pressupost del 2012 hi constava la despesa per a la contractació de tres treballadors més, i que s’havia de ficar la maquinària per a que aquests tres poguessin sortir mínimament qualificats.
També explica que la Generalitat està oberta a fer més modificacions, que el preu més elevat de la parcel·la que va exigir l’INCASOL es podia cobrir amb les baixes de les contractacions i que el DARP hi està d’acord, i que a més allargaran el termini tres setmanes més. El perill és que la Generalitat deu la bestreta de la biomassa, el Pla ocupacional i un munt de diners més, i que si la Generalitat no paga s’haurà de contractar una pòlissa de tresoreria, si no es perdrà la subvenció. Que no es un risc provocat per la mala gestió de l’Ajuntament, si no per la mala gestió de la Generalitat.  

100%XBatea manifesta que ha entès el mateix que aquell matí quan ha parlat amb ell, i pregunta si les 30 persones contractades mitjançant el pla ocupacional van rebre formació per part de Maderas Soler durant els sis mesos que van estar treballant.
L’Alcalde contesta que Maderas Soler, pel seu compte, va posar personal capacitat per formar a aquests treballadors, els van dir com anaven les motoserres, com es llimava, què havien de tallar i què no, però que només van arribar a tallar. Que ara amb aquests en treballen un o dos, i que amb els altres en treballaran tres més. Que aquesta formació no va suposar cap despesa per a l’Ajuntament, i que a més, no estava prevista enlloc.

100%XBatea manifesta que a la memòria econòmica financera que es va elaborar per fixar el preu públic de la biomassa, amb dades facilitades per l’alcaldia, es preveien 50.000 € en despeses de formació del personal  i 10.000 € més en despeses per aquest personal, i que això es va preveure quan ja s’havia fet la despesa.
L’Alcalde contesta que no, que la despesa encara no s’ha fet ara, que estava tant prevista que la van pactar amb el DARP i la van incloure al pressupost del 2012.

100%XBatea manifesta que de totes maneres, troba que una despesa de 60.000 € per a la formació de tres persones, és molt exagerada.
L’Alcalde contesta que està fet tècnicament, que s’han previst 1.460 hores de formació, que per 45,97 €, dona un total de 67.114,12 €, que ho podem trobar exagerat però que és el que hi ha.

Intervé CiU, i manifesta que després de l’explicació de l’Alcalde, el que li ha quedat més clar és que la Generalitat deu molts diners a l’Ajuntament, perquè ho ha repetit moltes vegades, encara que aquest no era el tema, que ell es centrava en el tema de la formació, que el que vol saber és a quines persones es contractarà, si aquestes les portarà l’empresa o seran treballadors de l’Ajuntament, i que són molts diners per formar a unes persones que no sabem si continuaran.
L’Alcalde contesta que ara només es tracta d’aprovar una modificació de crèdit, però que donarà totes les explicacions que siguin necessàries, i que és una realitat que la Generalitat deu molts diners a l’Ajuntament. Que ell va fer una crida per a que la biomassa fos una qüestió de poble, però que el regidor de CiU ha triat per un camí d’oposició intentant enterbolir. Que és cert que l’oposició ha de controlar perquè és la seva funció, però que des del seu partit s’han fet gestions per a que la gent no deixi les terres i li dol que no s’ho prenguin com una cosa de poble. Que en aquest moment no pot dir qui farà la formació ni com, perquè primer s’ha de seguir el procediment de contractació i l’adjudicatària faria la formació segons el plec de clàusules. Que no se li pot demanar el que passarà en el futur perquè no ho sap, que esperem al final de projecte i després podrem demanar que rendin comptes.

CiU manifesta que l’Alcalde no ha contestat el que se li ha preguntat, que no creu que preguntar sigui enterbolir, que l’únic que vol és informar, ja que la seva obligació es saber per a que es fa aquesta modificació de crèdit. Que la formació tenia sentit quan es formava a la gent del pla ocupacional que treballava per a l’Ajuntament.
L’Alcalde contesta que ara també seran treballadors de l’Ajuntament, que al pressupost del 2012 que es va aprovar hi ha una partida per contractar 3 persones, que ho va dir, ho va explicar i ho van votar.

Torna a intervenir 100%XBatea, i manifesta que al Ple de 19 de juliol de 2011, ens va explicar el tema de la formació, i que va dir (llegeix textualment l’acta) que “...amb una empresa que es diu Maderas Soler que ara ens fan la formació, ens fan la formació, bé ens fan la formació de la gent de la biomassa...” “...senzillament nosaltres paguem la gasolina, paguem les despeses, ara probablement haurem de pagar inclús la formació, hem de pagar la formació d’aquesta gent, eh!...” i que suposa que es referia a aquests 25 treballadors del Pla ocupacional.
L’Alcalde contesta que pot suposar el que vulgui. Que la formació que  estava al projecte era aproximadament de 2.000 € amb els que van pagar la formació inicial, que amb Maderas Soler tenien l’acord de que posarien la gent adequada per ensenyar, però que això no significa que els haguessin de pagar. Que com l’Ajuntament no tenia la maquinaria, els de l’empresa diuen que perden diners, però que això és cosa seva. Que no han pagat ni pagaran res a Maderas Soler. Que ara faran un concurs i el pot guanyar qualsevol. Que en realitat es faran tres concursos, un per a la compra de la maquinària, un altre per a la construcció del magatzem, un  altre per a la formació, i molt probablement un quart concurs per arrendar la maquinaria i el magatzem. Que nosaltres diem que estem d’acord, però que en realitat el que estem fent és “rizar el rizo” i que això està fora de lloc.

L’acord es pren amb el vot a favor dels 7 regidors d’UPTA-PM, l’abstenció dels 3 regidors de 100%XBatea, i el vot en contra del regidor de CiU.

A continuació, 100%XBatea demana la paraula per explicar el sentit del seu vot. Exposa que fins ara 100%XBatea havia recolzat el projecte, i que havia intentat continuar recolzant-lo, però que després d’haver parlat amb l’Alcalde abans del Ple i de tornar a demanar explicacions al Ple, no ho veuen clar. Que els hi costa molt de creure que Maderas Soler hagués posat un enginyer i dos encarregats durant 6 mesos per formar a 28 persones sense cobrar res, i que ara la formació de només 3 persones hagués de costar 60.000 €. Que no ho veuen clar, encara que això no suposi una modificació de l’import total de la inversió, i que a partir de la documentació que tenen creuen que aquests 60.000 € són per pagar la formació que ja s’ha fet. Que per tant, de moment i mentre no ho puguin estudiar millor el tema i mentre no disposin de tota la documentació, no poden votar afirmativament i per això han decidit abstenir-se.
L’Alcalde contesta que varem anar a parlar amb ell a veure què podíem treure per dir-ho al Ple, que la documentació la tenim tota i que no n’hi ha més. Que l’Ajuntament no ha pagat ni un euro a Maderas Soler, que el que passa és que l’Ajuntament sap negociar i col·laborar amb empreses. Que no hi ha cap cosa amagada ni la hi haurà, i que ens esperem fins al final.

1 comentari:

US PREGUEM QUE SIGUEU RESPECTUOSOS I CONSTRUCTIUS EN ELS VOSTRES COMENTARIS, GRÀCIES.