CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

dissabte, 4 de febrer de 2012

PLE ORDINARI - 19 de Desembre del 2011

El passat dia 19 de desembre, es va celebrar el darrer Ple Ordinari de l'Any, amb el següent ordre del dia:

1.Aprovar, si s'escau, les actes de les sessions plenàries celebrades en data 26/09/2011, 24/10/2011, 07/11/2011 i 10/11/2011.  Es van aprovar totes per unanimitat.
 
2.Donar compte de la correspondència rebuda i de les darreres disposicions normatives publicades en els butlletins oficials. La Secretaria en dona compte.
 
3.Donar compte dels Decrets dictats per l'Alcaldia. 100%XBatea pregunta sobre la Resolució d’Alcaldia per la que s’aprova la 2ª certificació i última de l’arranjament del paviment de 4 carrers del casc antic, a la que consta una acta de preus contradictoris emesa per la direcció facultativa, segons la que hi ha hagut un increment de despesa que queda compensada per partides incloses al projecte que no s’han executat. Concretament, es pregunta quines són les partides que no s’han executat. L’Alcalde contesta que en aquell moment no disposa de la informació, i proposa que 100%XBatea demani aquesta informació a l’arquitecta directora de l’obra, o que l’Ajuntament demani un informe a la mateixa arquitecta sobre aquesta qüestió, optant-se per la segona opció.
En segon lloc, 100%XBatea pregunta sobre la Resolució d’Alcaldia per la que s’acorda contractar a una assistent per a la llar d’infants els raïmets, concretament, es pregunta si per a aquesta contractació s’ha seguit el mateix procediment que es va seguir per a la contractació del personal de la llar d’infants Els Carrollets. L’Alcalde contesta que aquesta contractació es va haver de fer en caràcter d’urgència, perquè una treballadora de la llar que estava embarassada, havia presentat la baixa laboral abans del que s’esperaven, i que la persona contractada reunia les condicions necessàries del perfil de la treballadora que havia de substituir.
En tercer lloc, 100%XBatea pregunta sobre un Decret d'Alcaldia pel que es resol presentar al•legacions al Decret de Gerència del Consell Comarcal, pel qual es resol iniciar el procediment de compensació d'ofici del deute que l'Ajuntament de Batea té amb aquest ens. A aquestes al•legacions es manté que l'Ajuntament de Batea no té cap deute amb el Consell Comarcal, perquè els serveis socials no es presten d’acord amb la legalitat vigent. Concretament es pregunta si aquest conflicte pot afectar d’alguna manera a la prestació dels serveis socials a Batea. L'Alcalde contesta que això només ho pot dir el Consell Comarcal, i que ell ens pot explicar els motius de la postura de l'Ajuntament. Exposa que per part del Consell Comarcal no s’ha facilitat a l’Ajuntament cap tipus d’informació sobre els serveis socials, i que s’ha negat el servei de transport al centre socio-sanitari quan aquest servei si que es dona a la residència de Gandesa. Que l’Ajuntament vol pagar el que li toqui però que el Consell ha de garantir la informació i la participació de l’Ajuntament.
Per part de CiU es pregunta quina quantitat de diners seria la que hauria de pagar l'Ajuntament al Consell Comarcal per la prestació dels serveis socials, i que si els serveis socials es presten efectivament a Batea. L’Alcalde contesta que els serveis no s’han prestat com exigeix la llei i que s’ha de signar un conveni.
 
4.Donar compte de les resolucions d'Alcaldia que es relacionen a continuació:
. 3ª certificació gespa camp de futbol 7.396,54 €
. 4ª Certificació i final gespa camp de futbol 45.807,24 €
. Ampliació subvenció del Departament d'Ensenyament per la llar d'Infants municipal: 4.800 €.
 
5.Aprovar, si s'escau, la imposició i ordenació del preu públic per la venda de la biomassa. L'Alcalde explica que tenint en compte les tones de biomassa que es podrien recollir i les despeses previstes, el preu públic que es proposa per a la biomassa és de 25 € la tona.100%XBatea manifesta la seva intenció de votar en contra de la proposta, però no perquè el preu públic proposat sigui alt o baix, si no perquè les bases per al seu establiment no consten justificades. Així, al propi informe emès per la Secretària es conclou que és preceptiva una memòria econòmica financera per l'establiment d'aquest preu públic que justifiqui l'import d'aquest, de manera que es puguin cobrir els costos del servei, i a la pròpia memòria econòmica financera redactada per aquesta, es diu que no es disposa de suficient informació econòmica per elaborar la memòria, i que es tracta de simples previsions (es preveuen 50.000 € de formació del personal; 10.000 de despeses per aquest personal; i 12.000 € en despeses de gasoil, etc.) Que a les conclusions del Projecte de Gestió Forestal Conjunta es preveu que s'obtinguin 1.511,75 tones d'estella a l'any, mentre que la previsió que es fa per part de l'Alcalde és de 3000 tones, que al mateix projecte s'estableix que el preu de mercat de l'estella forestal és de 66 € la tona, mentre que el que es proposa és de 25 € tona, de manera que hi ha contradiccions entre aquest projecte i les previsions fetes per l'Ajuntament. A més, 100%XBatea entén que a aquestes alçades, quan els sis mesos previstos per al pla ocupacional estan a punt de finalitzar, ja s'hauria de saber les despeses de formació, de personal, de gasoil, de reparacions, d'equipaments, etc, que s'hauria de comptar amb les factures corresponents, i que no ens hauríem de basar en previsions. L'Alcalde contesta que no hi ha despeses de personal, ja que aquestes venen finançades pel Departament de Treball, que els tècnics li han dit que s'obtindran unes 3.000 tones de biomassa, que les previsions estan ben fetes, i que quan ens passin els comptes de la biomassa podrem dir si anava equivocat o no.
Per part de CiU, s’entén que el que s'ha de fer és fixar un preu, i que suposa que l'Ajuntament haurà negociat el millor preu possible per a la biomassa. A la vegada, pregunta si el preu que es fixa és només per a la biomassa obtinguda durant aquests sis mesos, i l'Alcalde respon que si, ja que en el futur l'Ajuntament no té cap intenció de gestionar aquest servei, si no que, en els seu cas, es gestionaria mitjançant una concessió.
L'acord s'aprova amb els vots a favor de UPTA-PSC, amb el vot en contra de 100%XBatea, i amb l’abstenció de CiU.

6.Aprovar, si s'escau, la desestimació de les al•legacions presentades per Transcornejo. L’Alcalde explica que per part de Transcornejo es van presentar unes al•legacions a l’acord de Ple de data 7 de novembre de 2011, pel que es va aprovar l’execució definitiva dels avals, i proposa la desestimació d’aquestes al•legacions perquè el Jutjat Contenciós-Administratiu de Tarragona va desestimar la suspensió de la incautació de la garantia sol•licitada per Transcornejo. També explica que s’està seguint un procediment davant del Jutjat Constenciós-Administratiu de Tarragona iniciat per Transcornejo, dintre del que per peça separada, es va dictar la resolució que denegava la suspensió de l’execució dels avals, però que el recurs contenciós administratiu està en tràmit. Que els advocats que el tramiten li han comunicat que el procediment va bé, però que encara que es guanyi és molt poc probable que hi hagi una condemna en costes a Transcornejo, el que només passa en un 15% dels casos. De totes maneres, aquests advocats han dit a l’Ajuntament que li faran un 70% de descompte dels seus honoraris. L’acord s’aprova per unanimitat.
 
7.Aprovar, si s’escau, participació en els ingressos de la Generalitat. Prestació supramunicipal de serveis. L’Alcalde explica que per part de la Direcció General d’Administració Local, s’ha dictat una resolució segons la qual la participació de Batea en el fons de cooperació local de Catalunya de la Generalitat, és de 77.729,23 € al capítol de lliure disposició per al municipi, i de 5.589,62 € al capítol per a la prestació supramunicipal de serveis, i que en quant a aquest segon, proposa que es destini íntegrament al COMEBE (Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre) per al seu funcionament propi, no per a inversions. L’acord s’aprova amb el vot a favor de UPTA-PSC i de 100%XBatea, i amb l’abstenció de CiU.
 
8.Aprovar, si s’escau, el conveni a formalitzar amb les diferents societats de caçadors per l’arranjament de camins. S’acorda per unanimitat formalitzar un conveni amb cada una de les societats de caçadors el coto de les quals inclou superfície del terme municipal de Batea, segons el qual cada una d’elles aportarà a l’Ajuntament les següents quantitats per destinar-les a l’arranjament i manteniment de camins: Societat de Caçadors Terra Alta, 2.200 €; Societat de Caçadors l’Algars 1.204 €; Societat de Caçadors Venta de Sant Joan: 666,01 €.
 
9.Aprovar, si s’escau, acceptació pròrroga del contracte administratiu de gestió, mitjançant concessió administrativa, del servei públic d’abastament d’aigua potable al municipi de Batea. L’Alcalde explica que Cassa Aigües i Depuració, S.L.U., ha sol•licitat una revisió de tarifes per a l’any 2012 que no està justificada, però que això implica que vol prorrogar el contracte, amb el que també està interessat l’Ajuntament. 100%XBatea manifesta que segons el contracte, amb una antelació de dos anys a la data de finalització del mateix, l’Ajuntament hauria d’haver designat els tècnics per realitzar una revisió de la xarxa, i pregunta si aquesta revisió s’ha portat a terme i quin és l’estat actual de la xarxa. L’Alcalde contesta que aquesta revisió només s’ha de fer en cas de que no es vulgui prorrogar el contracte, però que la voluntat de l’Ajuntament és prorrogar-lo. En quant a l’estat de la xarxa, contesta que està bé, inclús millor del que estava. 100%XBatea replica que si és així, en el cas de diverses pròrrogues successives ens podem trobar amb que l’Ajuntament no haurà revisat la xarxa en varis anys. L’Alcalde contesta que això és responsabilitat de l’empresa concessionària, i que es remet al contracte.
S’acorda per unanimitat la pròrroga del contracte.
 
10. Aprovar, si s’escau, la sol•licitud de revisió de tarifes presentada per la concessionària del servei municipal d’aigües, Cassa Aigües i Depuració, S.L.U. L’Alcalde explica que l’empresa adjudicatària justifica la revisió de les tarifes sol•licitada, en una baixada del consum d’aigua, i per tant, de la seva facturació, en una pujada de les tarifes d’electricitat, i en la posada en funcionament de l’estació de tractament. També explica que hi ha més usuaris donats d’alta que a l’inici de la concessió, motiu pel qual no pot haver baixat el consum d’aigua, que si realment hi hagués menys consum d’aigua també hi hauria menys consum d’electricitat, que hi ha menys fuites, i que les millores que s’han introduït a les instal•lacions comporten la reducció de costos per a l’empresa. Per aquests motius, es proposa denegar la revisió de tarifes sol•licitada. L’acord es pren per unanimitat.
 
11.Aprovar, si s’escau, el conveni marc de col•laboració en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local entre l’Ajuntament d’Arnes, de Batea, de Bot, de Caseres, de Corbera d’Ebre, de La Fatarella, de Gandesa, d’Horta de Sant Joan, del Pinell de Brai, de la Pobla de Massaluca, de Prat de Compte i de Vilalba dels Arcs. L’Alcalde explica que al Conveni es preveu fer una aportació de 2.000 € a l’oficina DERRUTA, i que aquesta partida està prevista al pressupost. Explica que l’Ajuntament de Bot dona a l’Ajuntament de Batea tota la informació sobre les activitats de DERRUTA, al contrari que el Consell Comarcal pel que fa als serveis socials. Indica que a la regidora de 100%XBatea, Cinta Rams, se li ha facilitat una còpia de la memòria, al que aquesta matisa que si, però que ho va sol•licitar divendres i a l’Ajuntament li van dir que no disposaven d’aquesta memòria,  facilitant-li finalment aquell mateix matí. L’Alcalde contesta que divendres no estava a l’Ajuntament perquè la tenia ell, i que aquesta documentació se li ha de demanar a ell.
100%XBatea pregunta si l’Ajuntament té alguna valoració de tot el que ha comportat la feina feta per DERRUTA. L’Alcalde contesta que el que s’ha fet és promoció econòmica per tal de fomentar el turisme i l’ocupació, com per exemple amb els estudis referents a les garnatxes blanques. Que a partir d’ara continuarà amb aquests estudis el Consell Comarcal, amb el que s’ha fet un conveni.
100%XBatea manifesta que s’abstindrà de votar per desconeixement.
L’acord es pren amb el vot favorable de UPTA-PSC i de CiU, i amb l’abstenció de 100%XBatea.
 
12.Assumptes d’alcaldia. L’Alcalde exposa els següents assumptes d’alcaldia:
-    Explica que les actes del Ple es transcriuen literalment, el que lògicament comporta molta feina, de manera que tenen la intenció de que a partir d’ara  les actes siguin un resum del Ple redactat per la Secretària. Que a més, tenen previst penjar les actes a la pàgina web de l’Ajuntament, juntament amb un enllaç per poder visualitzar la gravació del Ple corresponent, i també els informes i les memòries que serveixen de suport als acords presos al Ple. A més d’això, també publicaran aquesta informació a un compte de facebook que obrirà l’Ajuntament.
Per part de 100%XBatea, es manifesta que estem d’acord en que des de l’Ajuntament es faciliti tota la informació possible a la gent, que inclús es proposa que es pengin les actes de la Junta de Govern Local a la web de l’Ajuntament, i que es cert que la transcripció literal de les actes no té cap sentit, però que considerem que el facebook no és un mitjà adequat per a que l’Ajuntament doni aquesta informació. A més, el regidor de 100%XBatea Ramon Antonio Arnal, manifesta que li sorprèn que anunciï que penjarà la gravació dels plens a la web de l’Ajuntament i al facebook, perquè ell li va demanar una còpia i li va dir que no li donaria perquè era il•legal. L’Alcalde li contesta que no li va dir això, que li va dir que no li podia donar una còpia perquè es podia manipular.
Per part de CiU, es manifesta que està d’acord amb la proposta, sempre que la informació que es faciliti sigui objectiva i sempre que no s’entri en la mateixa dinàmica que utilitzen certs regidors d’UPTA al seu facebook personal. El regidor d’UPTA-PSC Xavier Galcerà, manifesta que aquests comentaris del facebook van signats, i que la gent de Batea és prou intel•ligent per entendre’ls.
-    Com a segon assumpte d’Alcaldia, l’Alcalde manifesta que volen impulsar el canvi de la porta d’entrada a l’escola dels alumnes d’infantil i primària, per tal de que aquests entrin i surtin per l’accés del carrer Calvari, i els alumnes de secundària entrin i surtin per l’accés del carrer del Cos. Que consideren que l’entrada de l’institut-escola representa un risc, i per aquest motiu volen convocar un Consell Escolar per fer aquesta proposta.
-    En tercer lloc, l’Alcalde exposa que malgrat que l’Ajuntament s’ha gastat molts diners en reparacions a l’enllumenat públic, continuen havent-hi problemes d’apagaments. Que no s’ha trobat l’avaria, i que l’empresa encarregada del manteniment els ha dit que la única explicació és que hi ha algú que baixa els automàtics. Que el que passa només pot ser això, perquè per la nit no hi ha llum i al matí torna a haver llum. Que la clau de les casetes la pot tenir qualsevol, ja que es tracta de claus universals que tenen tots els electricistes. Com a solució, es proposa fer el més aviat possible el concurs per adjudicar el servei de manteniment de l’enllumenat públic, i que s’estableixin torns de guàrdia.
-    En quart lloc, l’Alcalde indica que confia en que la residència s’obri aviat, que tal i com va manifestar el Conseller seria durant el primer trimestre de l’any 2012, i que l’obertura de la residència aviat passaria el control del Parlament.
-    Per últim, l’Alcalde explica que no es podrà concertar el crèdit de 300.000 € que es va aprovar en Ple, perquè Catalunya Caixa s’ha fet enrere en les condicions que havia ofert. Que per aquest motiu, si la Generalitat continua sense pagar el que deu a l’Ajuntament, el proper any s’haurà de fer un crèdit de tresoreria. Per part de CiU es pregunta que si, donat que el crèdit era per pagar el camp de gespa, aquest es pagarà amb el romanent de tresoreria. L’Alcalde respon que si, perquè no tenen el finançament per fer aquesta inversió.
 
13.Precs i preguntes. Per part de CiU es pregunta que donat que no s’ha concedit l’ajut per l’arranjament de la Botera a la convocatòria “Viure al Poble Més”, si aquestes obres es faran igualment i, en el seu cas, com es finançaran. L’Alcalde contesta que es tornarà a presentar el projecte a la segona convocatòria del programa, al LEADER, al POUS i al PAM, i que s’intentarà aconseguir el finançament per portar a terme les obres perquè era un punt del seu programa electoral.
Per part de CiU, es pregunta si es podria fer coincidir el calendari de les llars d’infants amb el calendari escolar, ja que al pont de la Constitució no havien coincidit i això suposava un inconvenient per a les famílies. L’Alcalde contesta que els dies de festa que van fer les treballadores de les llars d’infants són els que aquestes van demanar.
Per part de CiU també es proposa que es talli la llum al polígon, ja que si no hi ha activitat no té sentit que estigui il•luminat. L’Alcalde contesta que no n’està segur, però que creu que es paga un import fix pel consum d’electricitat al polígon. També manifesta que en breu hi haurà activitat, perquè s’ha de fer la nau de la biomassa, i que l’INCASOL farà les obres per portar la llum al polígon durant el primer trimestre de l’any 2012.
CiU pregunta si respecte del Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal, passa el mateix que amb els serveis socials, que l’Ajuntament no vol signar el conveni i fer la seva aportació econòmica perquè s’ha pujat. L’Alcalde respon que no s’ha pujat, que inclús aquesta partida està prevista al pressupost, però que volen tenir tota la informació del servei abans de signar el conveni i de fer qualsevol aportació.
100%XBatea pregunta si s’ha contemplat senyalitzar el carrer del Cos per ser un carrer d’accés a un centre escolar. L’Alcalde contesta que no hi ha cap inconvenient en posar senyals, però que s’ha de resoldre definitivament el tema de l’accés del alumnes al centre escolar.
100%XBatea manifesta que segons els ha informat la Secretària, aquesta només els podrà facilitar la documentació que consta a l’expedient de cada Ple, però que qualsevol documentació o informació complementària l’hauran de demanar directament a l’Alcalde, i pregunta si pot confiar en que disposarà de la informació necessària amb l’antelació suficient per poder preparar els Plens, ja que al ser la primera vegada que aquest grup té representació a l’Ajuntament, necessita informació sobre els antecedents i els acords als que no ha intervingut.. L’Alcalde contesta que gairebé cada dia està a l’Ajuntament a partir de la una i mitja, i que se li pot demanar a ell la documentació, però que el personal de l’Ajuntament no té perquè estar pendent de la documentació que nosaltres demanem, i en quan a les còpies, que ens donarà les que ens pugui donar, ja que n’hi ha que contenen dades de caràcter personal (com per exemple factures) i per aquest motiu no ens podrà facilitar còpia, encara que ens podrà ensenyar el document.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

US PREGUEM QUE SIGUEU RESPECTUOSOS I CONSTRUCTIUS EN ELS VOSTRES COMENTARIS, GRÀCIES.