CENT PER CENT PREGUNTA

Com creieu que hauria de ser la taxa per a les terrasses dels bars?

Com creieu que hauria de ser la taxa de les terrasses dels bars ???

diumenge, 20 de novembre de 2011

PLE EXTRAORDINARI - 07 de Novembre del 2011


El passat dia 7 de novembre, es va cel.lebrar un Ple extraordinari a l’Ajuntament de Batea, amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovar, si s’escau, la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2012. Aquestes ordenances es van discutir i votar una a una, i van ser les següents:

1) Servei de les llars d’infants: la proposta de l’alcaldia era la següent:
            . Escolarització jornada complerta: de 70 € a 105 € mensuals.
            . Servei de menjador escolar: mantenir la quota en 5 € mensuals.
. Servei de menjador escolar un dia puntual: 1/3 de la tarifa de servei menjador escolar/mensual, més 1/3 de la tarifa del servei d’acollida/guarda en hores no lectives.
. Servei d’acollida/guarda en hores no lectives: mantenir la quota en 10 € mensuals.
. Servei d’acollida/guarda en hores no lectives un dia puntual: 1/3 de la tarifa del servei d’acollida/guarda en hores no lectives mensual.
. Servei d’acollida/guarda dissabtes: mantenir la quota en 10 € mensuals.
. Quota de reserva de plaça: mantenir-la en 20 € mensuals.
. Drets d’inscripció: de 25 € a 35 € anuals.

Els nens hauran d’estar matriculats abans del 31 de desembre excepte els que no hagin nascut o no tinguin l’edat mínima per matricular-se, aquests últims pagaran la mateixa mensualitat perquè no es poden matricular abans i la resta de nens que es matriculen fora del període de matrícula que es publicarà en el DOG tindran una mensualitat de 200 €.

L’Alcalde va explicar que s’havia baixat la subvenció que es rebia de la Generalitat per plaça, de 1.800 € a 1.600 €, i que a més, com s’havia obert una altra llar d’infants municipal augmentava el dèficit que generava el servei. Que segons l’informe de la Secretària, per a que el servei no fos deficitari la quota d’escolarització a jornada complerta havia de ser de 171,18 €, i que amb la quota de 105 € que es proposava, el dèficit que hauria d’assumir l’Ajuntament seria de 26.000 € anuals.

Per part de 100%XBatea, es va manifestar que no consideràvem justificat ni proporcionat un augment del 50% de la quota d’escolarització a jornada complerta, que és la que paguen com a mínim tots els pares, i que en canvi no s’augmentés la quota pels serveis complementaris. Que durant els tres cursos que havia estat en funcionament la llar d’infants “els Raïmets” s’havien produït dèficits importants sense que en cap moment s’hagués plantejat un augment de quotes, i que no estava justificat que ara l’Ajuntament decidís no assumir aquests dèficits pel fet de que s’havia obert una altra llar d’infants municipal, ja que tots els nens havien de ser iguals. Que consideràvem que l’augment de quotes havia de ser progressiu, i que només estava justificada la puja pel fet de la diferència d’ingressos procedents de la subvenció per plaça que concedeix la Generalitat, i que en quant a la quota pels serveis complementaris, consideràvem que era més equitatiu que fos proporcional a la quota mínima per escolarització a jornada complerta. En base a totes aquestes consideracions, 100%XBatea va traslladar a l’Alcalde el mateix matí del Ple aquesta proposta, que va reproduir al Ple:

            . Tenint en compte que es deixaven de rebre 200 € anuals per plaça, al repercutir-los a la quota mensual, aquesta quedava en 88,18 € (200€/11mesos=18,18€/mes+70=88,18€/mes), per tant, la proposta era arrodonir aquesta quantitat en 90 € per a la quota d’escolarització a jornada complerta.
            . A partir d’aquesta quota s’haurien de fixar les altres, de manera que aquestes fossin proporcionals al temps de permanència a la llar que suposava cada servei. Així, 90 €/mensuals dividits entre les 160 hores mensuals de servei bàsic (8 hores diàries x 20 dies laborables), resulta un coeficient de 0,5625 €/hora, que és el que aplicarem a les hores que suposen la resta de serveis, del que resulta el següent:
- Servei de menjador: l’horari és de 13:30 a 15:00, el que suposa 1 hora i mitja diària, per 20 dies i per 0,5625, resulta una quota de 16,88 € mensuals, per tant, la proposta és arrodonir aquesta quantitat a 17 € mensuals.
- Servei d’acollida/guarda en hores no lectives: els horaris són de 12:50 a 13:30, de 15:00 a 16:00, i de 19:00 a 19:15, el que suposa un total de 2 hores diàries, per 20 dies i per 0,5625, resulta una quota de 22,50 € mensuals, per tant, la proposta és a arrodonir aquesta quantitat a 23 € mensuals.
- Servei d’acollida/guarda en dissabtes: l’horari és de 9 a 12, el que suposa un total de 4 hores setmanals, per 4 dies i per 0,5625, resulta una quota de 6,75 € mensuals. En quant a aquest servei, donat els pocs usuaris que hi ha inscrits (que actualment és només 1), entenem que és altament deficitari i que no seria procedent baixar la quota actual de 10 € mensuals.

Es va explicar que d’aquesta manera, tots els usuaris pagarien 90 € pel servei d’escolarització a jornada complerta front els 105 € proposats per l’Alcalde, el que no suposaria una pujada tant forta per a tots els pares, i que aquesta quota es podria augmentar d’una forma progressiva i raonable els propers cursos escolars, si es donaven nivells de dèficit inassolibles, i que en canvi, tot i la pujada proposada per als serveis complementaris, els pares que s’inscriguessin a algun o alguns d’aquests serveis pagarien substancialment el mateix amb les dues propostes. Així, un nen que s’inscrigués a l’escolarització a jornada complerta i al servei d’acollida/guarda, segons la proposta de l’Alcalde pagaria 115 € (105+10), i segons la nostra proposta pagaria 113 € mensuals (90+23); i un nen que s’inscrigués a l’escolarització a jornada complerta, al servei d’acollida/guarda i al servei de menjador, segons la proposta de l’Alcalde pagaria 120 € mensuals (105+10+5), i segons la nostra proposta pagaria 130 € mensuals (90+17+23).

En quant al dèficit, es va explicar que la nostra proposta suposaria deixar de percebre uns ingressos de 6.105 € durant el present curs escolar pel servei d’escolarització a jornada complerta, (37 placesx15 € de diferènciax11 mensualitats), però que en canvi s’ingressarien 2.296,58 € més pels serveis complementaris (aquest càlcul es va fer tenint en compte el número de nens actuals inscrits a aquests serveis, que són 11 per al servei d’acollida/guarda, 6 per al servei de menjador, i 1 per al servei d’acollida/guarda en dissabtes), de manera que el dèficit augmentaria en 3.808,42 € respecte de la proposta de l’Alcalde, el que segons 100%XBatea, quedaria compensat per les despeses de funcionament de la llar d’infants els Carrollets, ja que aquestes s’havien estimat en la mateixa quantia per a la llar d’infants els Raïmets, quan la primera tenia la meitat de places que la segona i per tant, era previsible que les seves despeses de funcionament fossin inferiors.

L’Alcalde no va acceptar aquesta proposta en base als següents motius: la nostra proposta suposava augmentar un 240% la quota pel servei de menjador, i un 130% el servei d’acollida guarda; que una mare o un pare que necessitin aquest servei, si s’aplica la nostra proposta no podran portar al nen al menjador o a l’horari d’acollida/guarda; que no considera adequat rebaixar preus d’uns a costa dels altres; que els usuaris de la llar d’infant  els carrollets, ja pagaven 100 € mensuals, i que per tant, per a ells la puja havia estat mínima; i que la nostra proposta suposava afegir més dèficit a l’Ajuntament, ja que negava que amb la nostra proposta s’ingressessin 2.296,58 € més pels serveis complementaris.

La proposta de l’Alcalde es va aprovar amb els vots favorables d’UPTA-PSC, amb els vots en contra de 100%XBatea, i amb l’abstenció de CiU.

2) Servei de piscina municipal. Segons l’informe de la Secretària, el darrer estiu la piscina municipal havia suposat un dèficit de 2.307,94 €, i la proposta de l’Alcalde era mantenir el preu de les entrades individuals en 2 € per als usuaris d’edat compresa entre 7 i 14 anys, i en 3 € per als usuaris de més de 14 anys, donat que s’havien rebaixat recentment, i pujar els preus de l’abonament de 25 a 27 € per als usuaris d’edat compresa entre els 7 i els 14 anys, i de 35 a 37 per als usuaris de més de 14 anys. L’acord es va prendre per unanimitat.

3) Servei de recollida i tractament de les escombraries. Segons l’informe de la Secretària, el dèficit per al l’exercici 2011, serà de 11.302,08 €, de manera que per tal de cobrir les despeses previstes, la quota tributària hauria d’augmentar en un 12,72%. La proposta de l’Alcalde era augmentar aquesta quota tributària en un 6,36%. L’acord es va prendre amb el vot favorable d’UPTA-PSC i de 100%XBatea, i amb el vot en contra de CiU.

4) Taxa pel servei de curset de natació a les piscines municipals. Segons l’informe de la Secretària, durant l’estiu del 2011 s’havia donar un dèficit de 119,78 € per aquest servei, i la proposta de l’Alcalde era augmentar tant sols l’IPC (3,1%), passant a ser la quota de 60 € a 61,86 €. L’acord es va prendre per unanimitat.

5) Taxa pel servei per la utilització del pavelló poliesportiu. Segons l’informe de la Secretària, el dèficit del pavelló durant l’any 2011 seria de 6.103,32 €, si bé és complicat calcular les despeses i els ingressos donat que al mes de maig va finalitzar la concessió i es va assumir la gestió del servei per l’Ajuntament. La proposta de l’Alcalde era augmentar tant sols l’IPC, passant a ser la quota de 21,10 a 21,75 € per als usuaris menors de 14 anys, i de 31,61 a 32,59 per als usuaris de més de 14 anys. L’acord es va prendre per unanimitat.

6) Taxa pel servei per la utilització del gimnàs del pavelló poliesportiu, i realització d’activitats dirigides. De la mateixa manera, es proposa augmentar tant sols l’IPC, passant a ser la quota de 26,12 € a 26,92 € mensuals.

7) Taxa per la utilització de l’alberg municipal. Segons l’informe de la Secretària, durant l’any 2011 el servei generarà uns beneficis de 812,95 €, de manera que la proposta de l’Alcaldia és no augmentar les tarifes existents, i crear les següents tarifes per llarga estada: per estades d’una setmana, 100 €, per estades de dues setmanes, 150 €, i per estades d’un mes, 200 €. Per part de 100%XBatea s’observa que en quant a les tarifes de temporada baixa per a menors de 25 anys, és més avantatjosa la quota diària de 10,65 €, que la quota setmanal de 100 € (10,65x7=74,55), i es pregunta si en aquest cas, encara que l’usuari pernoctes a l’alberg durant una setmana s’aplicaria la quota diària, al que se’ns va contestar que si. L’acord es va prendre per unanimitat.

8) Ordenança pel servei municipal de gestió i transport dels residus de la construcció. La proposta de l’Alcaldia era deixar-la sense efecte, a excepció de l’import corresponent a la fiança, i a l’excés de la runa contemplada al projecte bàsic i executiu que es presenti en el moment de sol·licitar l’esmentada llicència d’obres. S’explica que no es pot deixar sense efecte l’obligació de prestar fiança perquè la normativa no ho permet, i que la decisió de deixar sense efecte aquesta ordenança va lligada a les modificacions que es proposen en quant a l’ICIO (impost sobre construccions i obres). L’acord es va prendre per unanimitat.

9) Modificació d’ordenances municipals d’impostos:
            1) En quant a l’IBI (Impost sobre Bens Immobles), respecte de la urbana es proposa pujar només l’IPC , de manera que es puja de 0,45 a 0,46, i respecte de la rústica, es proposa augmentar de 0,60 a 0,81,amb la finalitat de recaptar una quantitat aproximada de 6.000 € més del que es venia recaptant fins ara, que es destinarien a l’arranjament dels camins, ja que actualment gairebé no s’ingressa res del coto. L’acord es pren per unanimitat.
            2) En quant a l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres), es proposa passar d’un tipus impositiu del 2% al 3,5% respecte de les obres menors, i al 4% respecte de les obres majors, si bé es passa a un sistema de mòduls respecte a les obres majors. Això significa que actualment es liquida aplicant un 2% al pressupost del projecte, i posteriorment es gira una liquidació definitiva per part de l’Ajuntament aplicant el mateix 2% sobre els valors comprovats, i amb aquest nou sistema es pretén aplicar el 4% sobre uns mòduls objectius sense liquidació definitiva posterior. Per tal de comprovar que aquest canvi de sistema no suposa un augment dels impostos, per part de l’Ajuntament s’ha realitzat un mostreig, tant d’obres menors com d’obres majors, comparant el que s’ha pagat per les llicències amb el sistema actual, i el que es pagaria amb el nou sistema, donant com a resultat quantitats molt aproximades. S’explica que la finalitat del canvi, és que aquelles obres que paguen sobre el pressupost i no sobre els mòduls (obres de grans infraestructures com per exemple la instal·lació de parcs eòlics), passin de pagar el 2% al 4%, amb el consegüent augment d’ingressos que això suposarà per a l’Ajuntament. Tant per part de 100%XBatea com per part de CiU, es valora positivament que es facilitin els tràmits burocràtics amb l’eliminació de tràmits, però es demana que aquest sistema es revisi d’aquí a un temps per tal de comprovar que efectivament no ha suposat un augment d’impostos. L’Alcalde accedeix, i manifesta que en qualsevol moment podem demanar que es realitzi un altre mostreig similar al que ja s’ha realitzat. L’acord es va prendre per unanimitat.
            3) En quant a l’IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques), es proposa pujar només l’IPC, de manera que el coeficient augmentaria de 0,84 a 0,86 per a la categoria 1ª, i de 0,70 a 0,72 per a la categoria 2ª. S’ha de tenir en compte que aquest impost només el paguen les empreses que facturen més de 1.000.000 d’euros l’any.
            4) En quant a l’IVTM (Impost sobre vehicles de tracció mecànica), es proposa una puja corresponent a l’IPC. L’acord es pren per unanimitat.

2.- Aprovar, si s’escau, l’ordenança sobre imposició i ordenació de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires.
Per part de l’Alcalde es proposa la creació d’aquesta taxa, amb un import fix de 100 € per terrassa i any, i s’explica que el motiu pel qual s’ha pensat en crear aquesta taxa, és que es pretén sancionar a tots els vehicles que infringeixin les normes de transit, entre elles, les d’estacionar a llocs prohibits, i que no seria coherent que un vehicle hagués de pagar per estar mal estacionat a la via pública, i que en canvi un bar no pagués per ocupar la mateixa via pública amb taules i cadires.
            Per part de 100%XBatea es manifesta que estem d’acord amb la creació de la taxa, però que considerem que el pagament hauria de ser proporcional a la superfície ocupada, ja que no és just ni equitatiu que totes les terrasses paguin el mateix amb independència de la superfície que ocupin. A més, a l’informe de la Secretària es fa un càlcul de la taxa en funció de la superfície ocupada, i en el propi text de l’ordenança que es pretén aprovar, es diu que el fet imposable és el valor de la superfície ocupada computada en m2 o fracció, de manera que la proposta en si mateixa és una contradicció. Per aquests motius, el mateix matí del Ple es va traslladar a l’Alcalde una proposta que es va reproduir al Ple, i que consistia en fixar una taxa de 2€/m2 ocupat, el que consideràvem que era igual de simbòlic que els 100€ per terrassa proposats per l’Alcalde.
            L’Alcalde va replicar que 2€/m2 per terrassa era una quantitat molt elevada, ja que, per exemple, un bar que ocupés 600 m2 de terrassa hauria de pagar 1.200 € anuals, i que no estava disposat a fer pagar aquestes quantitats. Que de moment s’imposava la taxa, i que una vegada es veiés com funcionava es miraria de millorar-la.
            100%XBatea va manifestar que no es tractava de fer pagar més als bars, sinó de fixar un sistema just i equitatiu per als propis bars, que era fixar un preu per m2 de terrassa.
            Per la seva part, CiU també es va mostrar en desacord amb la proposta de l’Alcalde, i va considerar que era més encertat establir una taxa per m2.
            L’acord es va prendre amb el vot favorable d’UPTA-PSC, i amb el vot en contra de 100%XBatea i de CiU.

3) Aprovar la modificació de l’ordenança de policia i bon govern.
Es proposa modificar les tarifes de l’Annex I de l’ordenança, per tal d’adaptar-les a les modificacions de la Llei sobre Tràfic. Per part de l’Alcalde s’explica que a partir d’ara es sancionarà als conductors que infringeixin les normes de l’ordenança, per tal d’aconseguir ordenar el trànsit a la població. Que en principi s’avisarà a aquelles persones que habitualment infringeixen aquesta normativa, i que si fan cas omís als avisos, se’ls sancionarà. Si amb això tampoc s’aconsegueix la finalitat, l’Ajuntament es veurà obligat a requerir l’auxili dels mossos d’esquadra, amb el que les conseqüències de les infraccions seran encara més greus, ja que poden implicar la retirada de punts. Donat que la finalitat és ordenar el trànsit i no recaptar per la via de la imposició de sancions, a l’ordenança es preveu que en el cas de que el pagament de la sanció es realitzi en els primers 7 dies hàbils de la notificació de la sanció, aquesta es reduirà a 25€. L’acord es pren per unanimitat.

4) Aprovar, si s’escau, diferents projectes d’obra: arranjament de la Plaça Espanya (Botea I); arranjament de 3 carrers del casc antic del municipi; arranjament del Carrer Sant Roc (Botera II).
L’Alcalde va manifestar que es tractava de fer l’aprovació inicial, i que els projectes havien d’estar en exposició pública durant 30 dies, moment en el que es podien fer al·legacions al projecte. També va manifestar que havia ordenat que es notifiqués l’acord personalment a tots els veïns de la Botera, per part d’assegurar-se de que tenien l’oportunitat de fer al·legacions.
Per part de 100%XBatea es va manifestar que en línies generals el projecte ens semblava bé, si bé trobàvem a faltar la previsió d’algun espai d’esbarjo per als nens, ja que en tot el poble només disposàvem d’un petit espai al parque, i que aquest criteri s’havia de tenir en compte sempre que s’urbanitzés alguna plaça o algun espai de dimensions considerables. També es va demanar que ens informessin sobre les al·legacions que presentessin els veïns de la Botera.
L’Alcalde va manifestar que parléssim amb l’Arquitecta redactora del projecte i que presentéssim al·legacions si ho creiem convenient, i que totes les al·legacions s’havien de passar pel Ple, encara que de tota manera podíem fer una reunió anterior.
L’acord es va prendre amb els vots favorables d’UPTA-PSC i de 100%XBatea, i amb l’abstenció de CiU.

5) Aprovar, si s’escau, la modificació de les NNSS. Es tracta de modificar les normes subsidiàries en el sentit de permetre l’ús de celler de vi al nucli antic, donat que s’ha construït un celler al carrer Gaudí nº 2 i sense aquesta modificació no se li pot aprovar la corresponent llicència d’activitats. 100%XBatea intervé per manifestar que està d’acord en que des de l’Ajuntament es facilitin les qüestions urbanístiques a les empreses i als veïns, sempre que això sigui possible. CiU intervé per manifestar que també està d’acord, però que voldria que es donessin les mateixes facilitats a tothom, al que l’Alcalde contesta que ells no han fet diferències. L’acord es pren per unanimitat.

6) Aprovar, si s’escau, la modificació poligonal dels límits de la unitat d’actuació núm. 12. Es tracta de modificar els límits davant la sol·licitud d’alguns dels propietaris que formen part de la unitat, per regularitzar situacions no recollides a les Normes Subsidiàries de Batea, corresponents a propietaris de finques existents o venudes amb anterioritat a l’aprovació de les Normes. L’acord es pren amb el vot favorable de tots els regidors, i amb l’abstenció de la regidora Mª Cinta Rams per ésser part interessada en l’expedient.

7) Aprovar, si s’escau, definitivament el projecte d’activitat de la llar d’infants municipal Els Carrollets. L’acord es pren per unanimitat.

8) Donar compte de l’informe de morositat de Secretaria intervenció com a compliment de la Llei 15/2010. Segons aquest informe, es compleix la llei per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials.

9) Assumptes d’alcaldia. L’Alcalde explica que es va celebrar una reunió entre el Conseller de Benestar Social i un representant de cada grup municipal de l’Ajuntament, reunió que va estar organitzada pel grup municipal de CiU, i que el Conseller va manifestar que la residència s’obriria una vegada aprovats els pressupostos per al 2012, el que estava previst per al primer trimestre de l’any vinent.
            100%XBatea va preguntar sobre la marxa dels treballs de retirada de la biomassa del bosc, i l’Alcalde va contestar que la biomassa l’estava retirant l’empresa Madera Soler amb maquinaria arrendada, i que encara no s’havia fixat cap preu per a aquesta biomassa que era de l’Ajuntament.

A continuació, es va celebrar un altre Ple, en aquest cas extraordinari i urgent, que tenia com a única punt de l’ordre del dia aprovar, si escau, execució d’aval bancari constituït com a garantia del contracte d’obra de construcció de la secció de servei d’ensenyament secundari  L’Alcalde explica que l’empresa Transcornejo SA, adjudicatària de l’obra de l’institut, havia abandonat l’obra abans d’acabar-la i no va complir amb el terminis d’execució, i que per aquest motiu s’havia seguit el procediment per poder executar els avals que aquesta empresa havia prestat. Transcornejo havia demanat al Jutjat Contenciós Administratiu la suspensió de l’execució dels avals, el que li havia estat denegat. Per tant, s’aprova per unanimitat l’execució de l’aval de garantia definitiva per import de 34.933,23 €, i l’execució parcial de l’aval pel compliment del termini d’execució per import de 93.664,48 €. L’acord es pren per unanimitat.

13 comentaris:

 1. VAIG A PAMS:
  1.- Sobre l'augment de les cuotes a la llar d'infants... totalment d'acord amb el vostre càlcul, molt ben justificat.
  2.- sobre l'impost d'ocupació de via pública per part de les terrasses dels bars: lo equitatiu és repartir per m2 ocupats, la proposta de l'alcalde no és en absolut equilibrada, però gens. sobre el preu per m2, entre 1 i 2 euros prou just ( 600 m2 de terrassa??? )
  3.- totalment nefast i desencertat l'augment de l'ICIO, 3,5% i 4%... un augment injustificat. En l'actualitat la revisió de llicència per aplicar una liquidació definitiva ha estat de sempre No Coherent, árbitrària i sense cap justificació tècnica, i sino reviseu en què estan basats estos augments i liquidacions... resulta que et fas una casa, la fas igualeta que al plànol, demanes una hipoteca segons els plànols, i al final de les obres igualetes que als plànols s'ha de pagar una liquidació extra de què?????, pos ara senyors ho pagarem igual però al començament, abans eren 2%+ el que siga i ara un 4% o un 3,5%, ala, medidas anticrisis.
  4.-a veure si expliqueu perquè no s'executa totalment l'avala Transcornejo i només es fa parcialment.

  ResponElimina
 2. una pregunteta, sabeu si es pot augmentar l'impost d'obres majors, només a les obres que es declaren d'utilitat pública ? ( per exemple parcs eòlics) i així els particulars no estarien afectats d'aquest augment????
  gràcies

  ResponElimina
 3. M'agradaria una valoració sobre el resultat de les eleccions, no a nivell de poble sinó a nivell de l'Estat i de Catalunya.La vostra independència hi haurà de dir alguna cosa o no?com valoreu l'espectre polític resultant? Gràcies. Salut i endavant!

  ResponElimina
 4. Hola! un dubte després de llegir els comentaris de les obres, amb un exemple: fins ara es pagava un 2% del PEM del projecte d'obres majors. Quan s'acaba l'obra l'Ajuntament, no sé com ni de quina manera, estimava que l'obra havia valgut més, i es pagava un altre 2% de la diferència... això no és un 4% sinó un 2% del PEM de projecte més un 2% de l'extra no?. posem per cas que el pem marqués 100.000e, en pagàvem 2000 i quan al final venien a revisar, si deien que valia 110.000e es pagava 200 e més això és 2.200 eurets, ara pagarem 4000 e?

  ResponElimina
 5. Una taxa abusiba a les terrasses dels bars serà la excusa perfecta per ficar un suplement al preu del vermut. I ho acabarem pagant tots!

  ResponElimina
 6. Estic d'acord amb vosaltres referent a les taxes de la llar d'infants Los Raimets,crec que és molt desmesurat la quantia que ens fan pagar a partir de l'any 2012, és una pujada brutal,com a mare que utilitza el servei de guarderia estic totalment d'acord amb la proposta de 100x100 batea.Són 35 euros més,tinc constància de que una o dues mares aquest mes de desembre treuen els seus fills degut al preu que ens inposen.

  ResponElimina
 7. En primer lloc, sembla que ha aixecat bastanta polèmica la modificació de l’ICIO (impost sobre construccions, instal•lacions i obres), intentarem explicar-nos millor sobre aquest tema. En efecte, abans d’aquesta modificació, quan es demanava la llicència es liquidava un 2% sobre el PEM (pressupost d’execució material que s’especificava al projecte), i a més es pagava la quantitat corresponent per la gestió i transport de les runes. Una vegada acabada l’obra, l’Ajuntament realitzava una liquidació definitiva no basada en el PEM, sino amb uns mòduls de criteris tècnics que definien un nou import, per aquesta via s’acabava pagant majoritàriament un suplement en aquest impost (tot depenia del PEM definit inicialment). Actualment, per una part s’elimina el pagament per la gestió i transport de les runes, i per l’altra, s’han aprovat uns mòduls sobre els que s’aplicarà el 4%, de manera que no es practicarà cap liquidació definitiva, a no ser que hi hagi un augment d’obra respecte de la prevista al projecte. El que determina si aquest nou sistema suposa o no un augment de l’impost, són els mòduls, ja que lògicament del seu import dependrà la quota tributària, tenint també en compte que ara ja no es pagarà per la gestió de les runes (encara que s’ha de prestar fiança perquè ho exigeix la normativa, fiança que una vegada acabada l’obra es retornarà). Tant l’Ajuntament per la seva part com 100%XBatea per la nostra, hem comprovat que l’impost rondarà entre un 2% i un 2,50% del PEM aproximadament, depenent de cada obra. Aquesta comprovació s’ha fet comparant el que s’ha pagat per obres ja executades (tant en concepte d’ICIO com de gestió de runes) i el que es pagaria amb la modificació de mòduls (modificació a la baixa) i augment del 4% aprovada. Per aquests motius vàrem decidir votar a favor de la proposta, ja que NO suposa un augment de l’impost, és un sistema molt més objectiu que dóna molta més seguretat al contribuent, ja que aquest no queda subjecte a una liquidació definitiva, simplifica la liquidació de l’impost des del punt de vista burocràtic, i pot suposar un augment d’ingressos per a l’Ajuntament per la via de la liquidació de les obres que no estan subjectes als mòduls, com per exemple la instal•lació de parcs eòlics.

  ResponElimina
 8. Respecte a aquesta última qüestió, també se’ns pregunta si es pot augmentar l’impost només sobre obres majors com les d’instal•lacions de parcs eòlics i similars, de manera que els particulars no es vegin afectats per aquest augment. Al respecte, per part de l’Ajuntament s’havien estudiat diverses fórmules, com per exemple augmentar l’impost al 4% i aplicar bonificacions, per exemple, als habitatges unifamiliars, però aquestes bonificacions quedaven poc justificades i s’havien d’aprovar en sessions plenàries que feien el tràmit llarg i complicat. Finalment es va optar pel sistema que s’ha aprovat, es creen mòduls que recullen tots els tipus de edificis (residencials, industrials, de serveis,...) que es poden construir habitualment i es valoren de manera que al aplicar-hi un 4% d’impost en concepte de permís d’obres (el màxim permés per la llei actual) resulti una quantitat equivalent a la suma de pagar el 2% del PEM mes la gestió de les runes. Les obres a les quals no es puguin aplicar els mòduls (com per exemple la instal•lació de parcs eòlics o altres tipus d’infraestructures) per que aquests no reflecteixen aquesta tipologia, la base de l’impost serà el PEM, de manera que pagaran el 4% del Pressupost d’execució material (actualment pagaven el 2%). D’aquesta manera, el nou sistema NO suposa un augment de l’impost a les obres en general, i s’augmenta l’impost al 4% del PEM a infraestructures com poden ser els parcs eòlics

  ResponElimina
 9. Una altra pregunta que se’ns fa, és perquè no s’executa totalment l’aval a Transcornejo i només es fa parcialment. El motiu és que pel simple fet de l’incompliment de l’empresa no se li poden fer pagar els 34.933,23 € més els 500.000 € que va prestar d’avals, sinó que s’ha de determinar quin perjudici se li ha causat a l’Ajuntament i fins on arriba la seva responsabilitat. És a dir, Transcornejo va prestar dos avals, un de 500.000 € en concepte de garantia provisional de l’obra, i un altre de 34.933,23 € en concepte de garantia definitiva, de manera que si tot anava bé l’Ajuntament li havia de tornar els avals, però si l’obra no s’executava correctament o si se li causava algun perjudici a l’Ajuntament per qualsevol incompliment del contracte, s’havien de liquidar les responsabilitats i Transcornejo havia de respondre amb els avals prestats. El que va passar finalment, és que Transcornejo va abandonar l’obra i no la va acabar en el termini fixat al contracte. Davant d’aquesta situació, la direcció facultativa va fer una liquidació definitiva del contracte (és a dir, va calcular si el que s’havia pagat per part de l’Ajuntament es corresponia amb el valor de l’obra realment executada, i si hi havia alguna partida d’obra que estava mal executada i s’havia de reparar), del que va resultar un saldo a favor de l’Ajuntament de 53.103,37, i un informe sobre els danys i perjudicis causats (que inclouen el major cost de l’obra que queda per executar respecte del preu al que es va adjudicar i del pressupost presentat per Construcciones Maella, la falta de presentació de les certificacions de control de qualitat, i el cost per la contractació d’advocats externs a l’Ajuntament per tramitar l’expedient), del que resulta que aquests ascendeixen a 75.494,34 € Per tant, els avals s’executen per un total de 128.597,71 , perquè les responsabilitats de l’empresa no arriben a la totalitat de la garantia prestada.

  ResponElimina
 10. A un altre comentari, se’ns demana una valoració sobre el resultat de les eleccions generals a nivell de l’Estat i de Catalunya, encara que la persona que va fer aquest comentari sembla que sigui conscient de la dificultat d’un grup independent de pronunciar-se uniformement sobre política general més enllà de la política municipal. Tot i això, en primer lloc podem dir, en termes generals, que tothom preveia una majoria absoluta del Partit Popular, el que segueix la tendència dels canvis de govern a tota Europa a causa de la crisi econòmica que estem patint. La gent té l’esperança de que amb un canvi de govern es pugui superar la crisi, o al menys mitigar els seus efectes, i no creu que el govern actual hagi actuat com ho havia de fer (haurem de donar temps per poder valorar els resultats). Per una altra banda hem de valorar els bons resultats obtinguts a Catalunya per CiU, que creiem que responen a un reafirmament dels resultats obtinguts a les autonòmiques. En quant a l’espectre polític resultant, la nostra opinió és que les majories absolutes no són bones, el fet de que un sol partit pugui fer i desfer segons el seu criteri o la seva “conveniència”, a la llarga porta resultats negatius, i creiem que el fet de sumar opinions i punts de vista, també en política, porta a solucions més efectives, i a més, pot evitar o reduir els casos de corrupció dels polítics que per desgràcia veiem tant sovint en els últims temps. Sigui com sigui, a Espanya hi ha una majoria absoluta del Partit Popular, i aquest serà qui definirà la política social i econòmica en els propers anys, però no hem d’oblidar que formem part de la zona Euro i que en matèria econòmica haurem de complir els objectius que ens marqui Europa, de manera que aquesta serà la que definirà en gran mesura les decisions econòmiques que s’hagin d’adoptar, al marge del govern resultant de les nostres eleccions.

  ResponElimina
 11. Respecte al comentari sobre una taxa abusiva a les terrasses, entenem que es refereix a que la taxa proposada per 100%xB de 2€/m2 és massa elevada. En aquest tema s’ha de distingir diferents factors que creiem influeixen en la definició de la taxa. En primer lloc els metres quadrats ocupats, no hem d’oblidar que es realitza una ocupació de la via pública per a la realització d’una activitat econòmica, els metres quadrats ocupats són proporcionals a la quantitat de taules i cadires instal•lades a la terrassa, i aquestes permeten atendre a un nombre proporcional de clients, és lògic pensar que el negoci que tingui més m2 ocupats tindrà més clients i per tant en treurà molt més profit que el que ocupa pocs m2, per tant, perquè han de pagar una mateixa taxa? Perquè no pot ser proporcional als metres quadrats ocupats?. En segon lloc s’hauria de tenir en conte el temps durant el qual s’ocupa la via pública, per que no és el mateix una terrassa durant 8 mesos, que una durant 2 mesos, i juntament amb el primer punt, no totes les terrasses ocupen els mateixos metres quadrats durant tot l’any. I per últim, tenim el preu de la taxa, i aquí hi hauría molt a parlar, podem discutir si ha de ser de 0,5 o 1 o 2 €/m2 ocupat, el que hem de intentar és que estigui relacionada amb altres taxes que contemplen la ocupació de la vía pública i que tingui una justificació ben raonada. Amb tot això m’agradaria que el comentarista respongués si no troba correcte aquest criteri de proporcionalitat o que tant sols el que no troba correcte és el preu de la taxa?, gràcies per les vostres aportacions.

  ResponElimina
 12. Sóc el comentarista sobre la taxa de les terrasses.
  Me semble molt justa i equitativa la vostra proposta, i lo preu que s'ha de pagar per m2 no tinc ni idea si es car o barat.
  Jo los que tos deia és que si a una empresa de cop li fan pagar 1200€ que no tenia previst(que per mi és una xifra important), de cop estos costos se'n van al preu del servei que ven, perquè sinó la seua rentabilitat cada día és menor. Simplement això.
  Gràcies per treballar pel poble.

  ResponElimina
 13. Gràcies pels vostres aclariments, han resultat molt clarificadors i entenedors, us hi esmereu i això es nota.

  ResponElimina

US PREGUEM QUE SIGUEU RESPECTUOSOS I CONSTRUCTIUS EN ELS VOSTRES COMENTARIS, GRÀCIES.